Этимологический словарь азербайджанского языка

 • DİABAZ

  yun. diabas – parçalanan

  Полностью »
 • DİAMANT

  fr. diamant – almaz

  Полностью »
 • DİANA

  Romada ov allahının adı (Apollanın bacısı) olub. Latın sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİASPORA

  yun. diaspora – səpələnmə

  Полностью »
 • DİASTROFİZM

  yun. diastropho – çevirmə, qırılma

  Полностью »
 • DİATOMİT

  lat. diatomeae – diatom yosunlar

  Полностью »
 • DİBİR

  Dibirovlar nəsli var. Dibir (debr) sözü dəmir kəlməsinin dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİDAR

  Fars mənşəlidir, didə (göz) sözü ilə bağlıdır, “üz”, “görmə” mənalarında işlədilir. -ar bizdəki -ış şəkilçisisinin fars dilindəki qarşılığıdır, rəftar

  Полностью »
 • DİDƏ

  Farsca didən (görmək) məsdəri ilə qohumdur, “göz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİDƏRGİN

  Farscadır. Farslarda digərqun sözü də var, “başqalaşma” (digərləşmə) anlamında işlədilir. Didərgin “qapı-qapı gəzən” deməkdir, digərqun sözünün dəyişm

  Полностью »
 • DİDMƏK

  Əsli düytmək kimi olub, təxminən “daramaq, hissələrə bölmək” anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİFDİK

  Bax: tiftik.(Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİGİTALLAŞMA

  ing. digitalisation – rəqəm­ləş­dirmə

  Полностью »
 • DİKDİR

  Dik sözünün bir mənası “gözümə dik bax” cümləsindəki “dik”lə bağlıdır, “düz” deməkdir. Bir mənası isə “balaca təpə” anlamını verir

  Полностью »
 • DİKƏLTMƏK

  Yumşaq, yumşal sözlərinin qədim törəmə kökü yumşa kəlməsi olduğu kimi, dikəltmək sözünün də kökü tarixən dikə olub

  Полностью »
 • DİKSİNMƏK

  Sözün kökü “dik”dir (yuxarı). Diksinmək “dik atılmaq”dır; -si (-sı) şəkilçisi meyil bildirir: diklənməyə meyil etmək (məsələn, tamah-sı-maq, quraq-sı-

  Полностью »
 • DİKTATOR

  Roma tarixinə görə, e.ə. 509-cu ildə romalılar son çarlarını taxtdan salaraq respublika elan etdilər

  Полностью »
 • DİQRESSİYA

  lat. digressio – yayınma, çəkilmə

  Полностью »
 • DİL

  De, din, danış kəlmələri ilə qohumdur. Görünür, sözü kökü di (de, da) etimo­nun­dan ibarətdir. Dil sözü ad-feil omonimi olub; dil həm də rusca говорит

  Полностью »
 • DİLARƏ

  Fars sözüdür, mənası “ürəyi bəzəyən”, “ürəkaçan” (yəni “gözəl”) deməkdir. Arə sözü farsca arəstən (bəzəmək) feili ilə kökdaşdır

  Полностью »
 • DİLAVƏR

  Kökü azərbaycancadır, -avər isə farsca avərdən (gətirmək) məsdərinin əsasıdır. Hərfi mənası dili gətirən (yaxşı danışıq qabiliyyəti olan), məcazi məna

  Полностью »
 • DİLBAZ

  “Dili xoş olan”, “şirin dilli”, “xoş sözü ilə qəlbi oxşayan” deməkdir (baz his­sə­si fars mənşəlidir)

  Полностью »
 • DİLBƏND

  Farsca “ürəyə bağlı” (qəlbə yaxın) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİLBƏR

  Birinci komponenti (dil) farsca ürək deməkdir. Dilbər “ürək aparan” (bura­dakı bər hissəsi farsca bordən məsdərinin əsasıdır, mənası “aparan”deməkdir,

  Полностью »
 • DİLDAR

  Fars sözüdür. Dil “ürək” deməkdir, -dar isə “malik olmaq”dır (daştən feili ilə bağlıdır). Dildar “ürək sahibi” (yəni gözəl ürəyi olan), “könülalan göz

  Полностью »
 • DİLƏ DÜŞMƏK

  İfadədəki düşmək sözü “rastlaşmaq”mənasını verən tuş (olmaq) sözünün dəyişmiş formasıdır. İşi düşmək ifadəsindəki düşmək sözü də “rastlaş­maq” mənasın

  Полностью »
 • DİLƏFRUZ

  Farsca “ürəyi sevindirən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİLƏNÇİ

  Kökü “dil”dir. Dilən isə feildir və feil –çi şəkilçisi qəbul edə bilmir. Bəs necə olub? Udlaq, qırxlıq, əmlik, satlıq kimi sözlərdə də belə “səhvlər”

  Полностью »
 • DİLXOR

  Söz ürək (dil) və yemək (xor) hissələrinə bölünə bilər. “Hirsli” mənasında işlədirik. Əsli “ürəyi yeyən”dir

  Полностью »
 • DİLİKLƏMƏK

  Kökü dil felidir. -ik onu ismə çevirib, -lə yenidən feil yaradıb. Mənası “diş-diş eləmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • DİLİM

  “Kəsmək” mənasını verən dilmək feili olub. Ondan da dilim ismi yaranıb. Güman ki, dəlmək sözü ilə kökdaşdır: dil və dəl feilləri eyni söz olmuş, sonra

  Полностью »
 • DİLMAN

  Güman olunur ki, “ürəyi böyük” (geniş qəlbli) deməkdir. Elman sözü ilə eyni qəlibə malikdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • DİLMANC

  Mənbələrdə dildə (говорить), dil-də-m (красноречие), tiliq (разгова­ри­вать), tilmaçi (переводчик) sözləri var

  Полностью »
 • DİLRUBƏ

  Farsca “ürəyi cəzb edən” deməkdir, ahənrubə (maqnit), kəhrubə (hərfi mə­nası “samanı çəkən, cəzb edən”) sözlərindəki rubə də buradandır

  Полностью »
 • DİLSUZ

  Dil farsca “ürək”dir, suz (yandıran) isə soxtən (yandırmaq) məsdəri ilə qo­hum­dur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİLŞÜNAS

  Dil türk sözüdür, şünas farsca şenaxtən (bilmək) feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİMDİK

  Dəhrə, çapacaq kimi alətlərin ucu ilə bağlı dımıq, dımdıq kimi də işlədilir (həmin alətlərin ucu əyri olur və dimdiyə oxşayır)

  Полностью »
 • DİNAR

  Bu, qızıl pul vahididir. Yunan sözüdür. Dilimizə ərəb dilindən keçib. Şəxs adı kimi də işlədilir. Həm də çəki vahidi kimi işlədilib və 4,25 (4,55 də y

  Полностью »
 • DİNC

  Mənbələrdədin feili var və ruscaya “отдыхатъ” kimi tərcümə olunub. Söz qazanc qəlibi üzrə həmin feildən əmələ gəlib

  Полностью »
 • DİNGİLDƏMƏK

  Dingil sözü ox sözünün sinonimi olub. Ondan din-gil-lə-mək feili yaranıb, sonra dissimlyasiya nəticəsində dingil-də-mək kimi formalaşıb

  Полностью »
 • DİNLƏ

  Din (tin) “nəfəs” demək olub. Dinlə, dinşə sözləri bununla bağlıdır. Dinmək isə danışmaq kəlməsi ilə qohumdur

  Полностью »
 • DİNLƏMƏK

  Dilimizdə kökü din olan dinlə və dinşə sözləri var, “qulaq as”, “sus”, “danışma” mənalarını əks etdirir

  Полностью »
 • DİNŞƏMƏK

  Din omonim söz olub, onun feil korrelyatından dinşə, isim korrelyatın­dan isədinlə sözləri əmələ gəlib

  Полностью »
 • DİOPSİD

  yun. di... + yun. opsis – növ

  Полностью »
 • DİORİT

  yun. diorizo – ayırıram

  Полностью »
 • DİRÇƏLMƏK

  Sözün kökü indi müstəqil işlədilməyən dirmək feilidir. Ondan diri sifəti, həmin sifətə -sə şəkilçisi artırmaqla diri-sə feili əmələ gəlib (mənası “dir

  Полностью »
 • DİRƏ

  Dirədöymə oyunu var. Dirə -“qayış, çatı, qamçı” mənalarında işlədilir. Dirə döymək göstərilənlərin vasitəsilə zərbələr endirməkdir

  Полностью »
 • DİRƏK

  Bu dirsək, dayaq, diz kəlmələri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİRHƏM

  Yunan mənşəlidir, həm gümüş pul vahidi olub, həm də 3,06 qramlıq çəki vahidi. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DİRİ

  Dilimizdə “yaşamaq”, “durmaq” anlamını verən dir feili olub, türkmən dilində hə­yat əvəzinə, indi dəturmuş işlədilir

  Полностью »