Этимологический словарь азербайджанского языка

 • DEBİT

  fr. debit – borc

  Полностью »
 • DEDLAYN

  ing. deadline – keçilməz xətt

  Полностью »
 • DEFLYASİYA

  lat. deflatio – üfürmə, sovurma

  Полностью »
 • DEHQAN

  Deh sözünün cəm forması (deh-at) göstərir ki, kök ərəbcədir, “kənd” de­məkdir, -qan hissəsi fars mənşəlidir

  Полностью »
 • DEKAN

  Yunancadır, deka (10) sözü ilə qohumdur. Ilkin mənası “onbaşı” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DEKRİMİNALİZASİYA

  lat. de – əkslik, inkar bil­dirən sözönü + lat. criminalis – cina­yətkar

  Полностью »
 • DEQRADASİYA

  lat. degratatio – enmə

  Полностью »
 • DELİMİTASİYA

  lat. delimitatio – sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi

  Полностью »
 • DELTA

  yun. delta – yunan əlifbasının üçbucaq formalı dördüncü hərfi: Δ, δ

  Полностью »
 • DELÜVİ

  lat. delio – yuyuram

  Полностью »
 • DEMEKOLOGİYA

  yun. demos – xalq + yun. oikos – məkan, ev + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • DEMİLİTARİZASİYA

  lat. de – qeyri, olmayan + lat. militaris – hərbi

  Полностью »
 • DEMOKRATİYA

  yun. demos – xalq + yun. kratos – hakimiyyət

  Полностью »
 • DEMOQRAFİYA

  yun. demos – xalq + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • DENDRİT

  yun. dendron – ağac

  Полностью »
 • DENUDASİYA

  lat. denudatio – çılpaqlaşma

  Полностью »
 • DEPRESSİYA

  lat. depressio – enmə

  Полностью »
 • DESKVAMASİYA

  lat. desquamare – qabığını çıxarmaq

  Полностью »
 • DETERİORASİYA

  lat. detero – pisləşirəm, pozuluram

  Полностью »
 • DEYİKLİ

  Sinonimi kimi bələkkəsdi, göbəkkəsdi, beşikkərtmə sözləri ilə də işlədilir. Deyikli sözü demək feilindəndir: valideynlər oğlanla qızı uşaq vaxtdan ev­

  Полностью »
 • DEYİL

  İki mülahizə söyləmək olar: 1. V.V. Radlov əsərində söz çokul kimi verilib və yox kəlməsi ilə bağlıdır

  Полностью »
 • DEYİNGƏN

  Kökü demək feİlindən ibarətdir. -in şəkilçisi qayıdış növü, yəni leksik vahid düzəldir. -gən şəkilçisi feildən sifət düzəldir (xatırladım ki, qayıdiş

  Полностью »
 • DEYİŞMƏ

  İki yozumda veriblər: 1. Demək feili ilə bağlıdır, onun qarşılıq növdə işlə­dilməsidir: tərəflərdən biri deyir, digəri cavab verir

  Полностью »
 • DEYN

  Ərəbcədir, cəm forması “doyun”dur. Mənası “boynuna tapşırıq qoymaq”, “boy­nuna yük qoymaq” deməkdir. “Koroğlu”da işlədilib

  Полностью »
 • DƏDƏ

  Qədim hind sözü kimi yozurlar, mənası “ata’ deməkdir. Məncə, türk mən­şə­lidir, dad (dadızdır, dadlı

  Полностью »
 • DƏFƏ

  Ərəbcədir, bizdə yol sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DƏFİNƏ

  Ərəbcə dəfn (basdırma) sözündəndir, mədfən sözü ilə qohumdur. “Yerə basdırılmış daş-qaş (xəzinə)” mənasını verir

  Полностью »
 • DƏFTƏR

  Yunan mənşəlidir, qədim mənası “dəri” deməkdir. Qabaqlar yazı dəri üzə­rində yazılarmış, ona görə də yazı vasitəsi dəftər adı ilə yayılıb

  Полностью »
 • DƏHMƏRLƏMƏK

  “Atı hərəkətə gətirmək, sürətini artırmaq” mənasında işlədilir. Əsli dəh-dəhləmək (dəh-dəh eləmək, mahmızlamaq) olub, sonradan dəyişib

  Полностью »
 • DƏHNƏ

  Farscadır, dəhan (ağız) sözü ilə qohumdur. Çaydan arxın ayrıldığı yerə deyilir. “Gəm” mənası da var (“ağızlıq” deməkdir)

  Полностью »
 • DƏHRƏ

  Mənbələrə inansaq, fars sözüdür. Azərbaycan dilində onun müqabilində dımıq (ehtimal ki, dimdik sözü ilə bağlıdır, çünki dəhrənin burnu dimdiyə oxşayır

  Полностью »
 • DƏXL

  “Mənə dəxli yoxdur” deyirik. Dəxl ərəbcə müdaxilə sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DƏK

  Bu qoşma dəymək feili ilə bağlıdır. Onun sinonimi olan –can2 qoşması isə dək sözünün dəyişmiş formasıdır, tarixi baxımdan hər ikisi eyni söz olub

  Полностью »
 • DƏLALƏT

  Ərəbcə dəlil sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DƏLƏDUZ

  Fırıldaqçı deməkdir, ola bilsin ki, tələ və tuzak sinonimlərinin birləş­mə­sindən əmələ gəlib (yığcam, uzundraz, qıyğacı

  Полностью »
 • DƏLƏMƏ

  Alınma sözdür (farsca: dolme, yəni “qatılaşma”). Mayanı südə qatır, 1-2 saat saxlayırlar. Sonra torbada ağır daşın altına qoyurlar ki, süzülüb pendirə

  Полностью »
 • DƏLİ

  Türkmən dilində dəl feili var, rus dilində “сходить с ума” kimi tərcümə olunub. Deməli, sözün kökü feildir (müqayisə et: dir və dir –i, öl və öl –ü),

  Полностью »
 • DƏLİXAY

  Sözün tarixi kökü dəl (ağlını itirmək) feilidir, ondan dəli (müqayisə et: dir –i) sifəti əmələ gəlib, sonra da üzərinə xay artırılıb

  Полностью »
 • DƏLİQANLI

  Dəli sözünün bir mənası “igid, cavan” deməkdir. Dəliqanlı da bu məna ilə bağlıdır: cavan, cəsur adamlara belə deyilir

  Полностью »
 • DƏLLƏK

  Ərəbcədir, bizdə “yolquçu”, “ülğucçu” deyiblər. Dəllək sözünün bir mənası ərəbcə “hamamçı”deməkdir. Bir deyim var: “dəvə dəlləklik eylər köhnə hamam i

  Полностью »
 • DƏLMƏK

  Tatar dilində telqeç, telqelerqe, teleqre (axtalamaq) sözləri var. Onların kökü “kəsmək” deməkdir. Dəlmək sözünün ilk mənası “kəsmək” demək olub (bili

  Полностью »
 • DƏLV

  Ərəbcə “dolça, vedrə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DƏM

  Farsca “zaman” “an”, “nəfəs”, “kef” anlamını verən sözdür. Bu dəmdə birləş­mə­­­sində an, dəmkeş sözündə isə “nəfəs” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • DƏMBƏDƏM

  İlkin mənası “vaxtdan vaxta” kimi anlaşıla bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DƏMƏŞQ POLADI

  İslamı qəbul etdikdən sonra ərəblər 613-cü ildə yaşadıqları geniş və quraq yarımadanın sərhədlərini aşmış, 636-cı ildə isə Dəməşqi tutmuşlar

  Полностью »
 • DƏMİR

  “Od” anlamını verən göy (kömür) sözü ilə bağlıdır. Səbəbi isə odur ki, dəmiri is­tehsal etmək üçün oddan istifadə olunub

  Полностью »
 • DƏMİR PƏRDƏ

  1945-ci ildə nasist Almaniyası son günlərini yaşayırdı. Almaniyanın təbliğat naziri Yozef Göbbels məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu gözəl başa düşürdü

  Полностью »
 • DƏMİRQARA

  Meşədə bitən və dəmirağac kimi bərk olan bir ağacın adıdır, vələsin bir növüdür. Zənn etmək olar ki, sözün əsli “dəmirqıran” (baltanı qıran) deməkdir

  Полностью »
 • DƏMİRQIR

  At rəngidir, rusca ona “темно-серый” (tünd boz) deyirlər. Qır torpaq rəngidir. Dəmiri rənglə torpaq rənginin çalarından ibarətdir

  Полностью »
 • DƏMİROV

  Təmrəyi, təmirətgə kimi formalarda qeydə alınıb. Dəmir sözü ilə bağlıdır. Dəmirlayu (dəmir kimi) şəklində olub, sonra dəmirov formasına düşüb

  Полностью »