Этимологический словарь азербайджанского языка

 • XƏMSİN

  ər. – əlli

  Полностью »
 • XƏNCƏR

  Alınma sözdür, ədəbiyyatda onu bəziləri ərəb, bəziləri isə fars mənşəli he­sab edirlər, hər iki dildə işlədilir, amma ərəbdənmi farsa, yoxsa farsdanmı

  Полностью »
 • XƏNDAN

  Farsca xəndidən (gülmək) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏNDƏK

  Ərəbcə “çala” deməkdir (əsli: xəndəq), səngər rolunu oynayan qazılmış yerə deyiblər. Peyğəmbərin vaxtında olan Xəndək müharibəsi məşhurdur

  Полностью »
 • XƏNGƏL

  Farsca xanə sözü ilə qohumdur. Düzbucaqlı (xana) şəklində doğranır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏRCLİK

  Kökü (xərc) ərəb mənşəlidir, məxaric, ixrac, məxrəc kimi sözlərlə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • XƏRÇƏNG

  Bu xəstəliyə bizdə “yenəc” deyiblər, yenmək sözündəndir. Xərçəng alınma sözdür, xəstəlik adı kimi məlum heyvanla zahiri oxşarlıq əsas götürülüb

  Полностью »
 • XƏRƏK

  Yeri şumlayanda, şumu suvaranda arada çiy qalmış yerə el arasında xərək deyirlər. Fin dilində xor sözü var və “adacıq” mənasında işlədilir

  Полностью »
 • XƏRİTƏ

  Latınca olan karta sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏSİL

  Ərəbcə qəsil (mal yemi üçün yetişməmiş biçilən və yem üçün nəzərdə tu­tulan) sözünün dəyişilmiş formasıdır

  Полностью »
 • XƏSRƏDDİN

  Ərəbcə “dinə xəsarət verən” (xəsər-əd-din) deməkdir. Nəsrəddin isə “dinə kömək edən”dir (nəsir: “kömək edən” deməkdir)

  Полностью »
 • XƏSTƏ

  Farsca xəstən (yorulmaq, yaralanmaq) məsdəri ilə eyni kökə malikdir. Bizdə xəstə əvəzinə, ağrığ sözü işlədilib və ağrımaq feilindən əmələ gəlib

  Полностью »
 • XƏZƏR

  Qədim ruslarda bu dənizin adına “Xвалиськое море” deyiblər. Dərbənd də­nizi, Quzğun gölü, Həştərxan dənizi, Göygöz dəniz və s

  Полностью »
 • XƏZİNƏ

  Ərəbcədən alınma sözdür, bizdə onun yerinə ağı (ağıl )sözü işlədilib. Qiymətdə ağır ifadəsi də xəzinə ilə bağlıdır

  Полностью »
 • XIDIR

  1. Xızır peyğəmbərin adıdır. “Qızmaq” (od) anlamı ilə bağlıdır. 2. Kiçik çillənin son həftəsinə deyilir

  Полностью »
 • XINDI

  Alınma sözdür, xondu kimi də işlədilir. Mənası “ağılsız” deməkdir. Tanınmış aşıqlarımızdan birinin (Xındı Məmməd) təxəllüsü olub

  Полностью »
 • XINNA DƏRƏSİ

  Tovuzda yer adıdır. Əsli Hunnar olub, sonra dəyişib (bunu alim­lərdən Z.Xasiyev və başqaları sübut ediblər)

  Полностью »
 • XIRD-XƏŞİL

  Xord farsca “xırda, əzilmiş” deməkdir. Xırd-xəşil etmək “tamam əziş­dir­mək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • XIRDA

  Farsca xord (kiçik) sözünün dəyişilmiş formasıdır. Bizdə uvaq sözü işlədilib, üyütmək (üvütmək) sözü də buradandır

  Полностью »
 • XIRMAN

  Fars sözüdür, dərzin döyülmək üçün yığıldığı yerə deyirlər və xərlə (eşşəklə) bağlıdır. Görünür, xırmanı eşşəklə döyüblər və o, vəli arxasınca müntəzə

  Полностью »
 • XIRMANDALI

  Bayat tayfasında bir tirənin adı olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XIŞ

  Radlovun əsərində bu söz qoş kimi verilib. Qoşa sözü ilə eyni kökə malikdir (təsadüfi deyil ki, farslar cüt sözündən istifadə edirlər: cütcü babasan

  Полностью »
 • XİMİRÇƏK

  Əsli gəmirmək sözü ilə bağlıdır. Xirtdək də deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XİONOSFER

  yun. chion – qar + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • XİRİDAR

  Farsca xərid “satın alma”, xiridar “satın alan” deməkdir. Xəridən (satın almaq) məsdəri ilə qohumdur

  Полностью »
 • XİRNİK

  Fars mənşəlidir və əsli xırn+ək kimi olub, “dovşan balası” (-ək kiçiltmə bildirir) deməkdir. Qərb dialektlərində yapon xurmasına da (xırda və çox şiri

  Полностью »
 • XİRTDƏK

  Bu söz ximirçək kimi də işlədilir. Əsli əmircək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XİYAR

  Alınma sözdür, bizdə onun əvəzinə, tarmaz kəlməsi işlədilib. M.Kaşğaridə tarğa sözü var, “kal”, “yetişməmiş”, “göy” anlamlarında açıqlanıb

  Полностью »
 • XİZƏK

  Farscadır, xastən (xizidən) məsdəri ilə bağlıdır, “sürüşmə” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XLORİTLƏR

  yun. chloros – yaşıl

  Полностью »
 • XORDA

  Bəzən bu sözü farsca olan xord (поглащение) kəlməsi ilə qarışdırırlar. Əs­lin­də, yunan sözüdür və “insanda, xordalı heyvanlarda skelet oxu (bel teli)

  Полностью »
 • XOROQRAFİYA

  yun. choros – ərazi, vilayət + yun. grapho – təsvir edirəm

  Полностью »
 • XOROLOGİYA

  yun. choros – ərazi, vilayət + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • XORULDAMAQ

  Təqlidi sözdən (xorultu) əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XORUZ

  Fars sözüdür. Türk dillərində onun yerinə, ayğır toyuq, erkək toyuq, avdan, ötən kimi sözlər işlədilib

  Полностью »
 • XORUZ SƏSİ

  Xoruzun səsi dan üzü bir km-dan uzağa gedə bilmir. Xoruz səsi eşit­məyib: o deməkdir ki, “səninlə onun arasında bir kilometrdən uzaq məsafə olub”

  Полностью »
 • XORUZLANMAQ

  Qızışmaq mənasında işlədilir. Görünür, xoruz döyüşü ilə bağlıdır (bu döyüşdə xoruzlar bərk qızışırlar)

  Полностью »
 • XOSROV

  Əsli “Xu Srava”dır, sasanilərdə titul olub (Kisra kimi də işlədilir). Poeziyada “Günəş” mənasında işlədilir, amma “şah” deməkdir

  Полностью »
 • XOSUNLAŞMAQ

  İki şəxsin pıçıltı ilə danışmasını bildirir. Güman edirəm ki, erməni dilindən keçib, onlarda danışmaq mənasını verən xosume kəlməsi var

  Полностью »
 • XOŞ-BEŞ

  Farscadır, mənası “xoş olma” deməkdir. Budən (olmaq) məsdərinin qram­matik əsası olan baş bizdə beş formasına düşüb

  Полностью »
 • XOŞGÜL

  Şəxs adıdır, mənası “gözəl (yaxşı) gül” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XOV

  Xalçanın tüklü üzünə “xovlu üz” deyirlər. Xov alınma sözdür. Türk dillərində onun yerinə, yunca kəlməsi işlədilib (“yun”, “tük” mənasında) indi də xov

  Полностью »
 • XÖRƏK

  Farsca xordən (yemək) feilindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XÖRƏZƏK

  Fars mənşəlidir, xoruzək kimi olub. Bu xəstəliyə tutulanlar çox öskürürlər (sanki xoruz banlayır). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • XRİZOBERİL

  yun. chrysos – qızıl + yun. beril

  Полностью »
 • XRİZOKOLLA

  yun. chrysos – qızıl + yun. kolla – yapışqan; qədimdə qızıl məmulatları lehimləmək üçün tətbiq edilmişdir

  Полностью »
 • XRİZOLİT

  yun. chrysos – qızıl + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • XROMAKEY

  ing. chroma key – hərfi mə­na­da: rəng açarı

  Полностью »
 • XUDADİLİK

  Kökü (xoda) farscadır, “Tanri vergisi” deməkdir. “Artistdə iki fəzilətdən biri olmalıdır: ya Xudadilik, ya da Ustadlıq

  Полностью »
 • XUDAYƏT

  Farscadır və onlarda xodadad kimi işlədilir. Mənası “Xudaverdi (Xudanın verdiyi)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »