Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÖPDÜRMƏ

  “Öpdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖPDÜRMƏK

  icb. Öpməyə məcbur etmək, təhrik etmək, ya icazə vermək

  Tam oxu »
 • ÖPMƏ

  “Öpmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖPMƏK

  f. 1. Sevgi, dostluq, sevinc əlaməti olaraq, yaxud görüşdükdə və ya ayrıldıqda dodaqlarını birinə və ya bir şeyə toxundurmaq; busə etmək, busə almaq

  Tam oxu »
 • ÖPÜLMƏ

  “Öpülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖPÜLMƏK

  “Öpmək”dən məch. Dan yeri söküləndə; Zülf üzə töküləndə; Şeh düşmüş gülə bənzər; Ağ üzdən öpüləndə. (Bayatı)

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞ

  is. Öpmək işi, öpmək tərzi; öpmə, busə. Mehriban məhəbbət qarışıq bir həyəcanla Rəmziyyəni öpüşləri ilə sanki yemək istəyirdi

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞDÜRMƏ

  “Öpüşdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞDÜRMƏK

  icb. Məcburi və ya xahişlə bir-birini öpdürmək. Küsülüləri öpüşdürüb barışdırmaq

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞMƏ

  “Öpüşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞMƏK

  qarş. Bir-birini öpmək. Qadınlar anamla öpüşür, söyləşir, gülüşürdülər. A.Şaiq. Dodaq-dodaqda öpüşdükcə xeyli söz verdin; Nə oldu, üz çevirib qaçdın a

  Tam oxu »
 • ÖRDƏK

  is. zool. Əti yeyilən vəhşi, ya əhli uzun boğazlı iri su quşu

  Tam oxu »
 • ÖRDƏKBURUN

  is. zool. Sifəti ördək dimdiyi kimi enli, məməli heyvan (vətəni Avstraliya və Tasmaniyadır)

  Tam oxu »
 • ÖRƏN

  is. Əkilməmiş sahə

  Tam oxu »
 • ÖRKƏN

  is. Minik heyvanlarının çulunu sarıyıb bərkitmək üçün başında doğanaq olan uzun ip; çatı. Örkən nə qədər uzun olsa, yenə də doğanaqdan keçər

  Tam oxu »
 • ÖRKƏNLİ

  sif. Örkəni olan

  Tam oxu »
 • ÖRNƏK

  is. Nümunə, misal. [Elxan:] Biz hələlik vətənin yüksək dağlarına çəkiləcək, orada bütün bəşəriyyət üçün örnək ola biləcək bir ölkə düzəldəcəyik

  Tam oxu »
 • ÖRNƏKLİK

  is. Örnək, nümunə ola biləcək hər bir şey; nümunə

  Tam oxu »
 • ÖRPƏK

  is. 1. Qadınların başlarına saldıqları iri ipək və ya başqa parçadan örtük, iri baş yaylığı. Şəhrəbanu xanım ərinin sağ böyründə çənəsini yaşmayıb, ağ

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKLİ

  sif. Başına örpək örtmüş, başında örpək olan. Çəhrayı örpəkli bir gəlin ya da; Cavan bir qızsanmı, ey əlvan budaq? M

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKSİZ

  sif. və zərf Örpəyi olmayan; başıaçıq

  Tam oxu »
 • ÖRT-BASDIR

  ört-basdır etmək (eləmək) – gizlətmək, üstünü malalamaq. [Gənc:] Öz tərəfdarlarının zəifliyini ört-basdır eləyən bir adam rəhbər ola bilərmi? M

  Tam oxu »
 • ÖRTDÜRMƏ

  “Örtdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTDÜRMƏK

  icb. Örtmək işi gördürmək, örtməyə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏ

  “Örtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏK

  f. 1. Örtük salmaq, üzərinə bir şey salmaq. Kəlağayı örtmək. – Bu vaxt eşikdən Qulamxan səslənir: – Durun, başınızı örtün

  Tam oxu »
 • ÖRTÜ

  is. 1. Başa örtülən hər hansı bir şey. Başındakı örtünü götürmək. – [Sevda] başındakı ağ ipək örtünü bir yana atar

  Tam oxu »
 • ÖRTÜB-BASDIRMA

  “Örtüb-basdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTÜB-BASDIRMAQ

  f. Üstünü örtmək, üstünü malalamaq, gizlətmək. Pis əməllərini örtüb-basdırmaq

  Tam oxu »
 • ÖRTÜCÜ

  sif. Bir şeyi örtən, pərdələyən, bir şeyin üzərinə çəkilən, üstünü örtən. Örtücü şüşə. Örtücü boya

  Tam oxu »
 • ÖRTÜK

  is. 1. Hər hansı bir şeyin üzərinə çəkilən, salınan parça. Xonça örtüyü. – Pərinin anası ilə Əşrəf baba içəri girib ölünün üstünə bir örtük çəkdilər

  Tam oxu »
 • ÖRTÜKLÜ

  sif. Örtüyü olan, bir şeylə örtülmüş. Bunların qarşısında azca kənar; Yaşıl örtüklü bir böyük miz var

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLMƏ

  “Örtülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLMƏK

  f. 1. Qapanmaq, bağlanmaq. Həyət qapısı örtüləndə sanki günəş də batdı. Tellinin sevinci yox olub getdi

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLÜ

  sif. 1. Üzərinə qapaq qoyulmuş, ya örtü salınmış. Örtülü tabaqlarda paypay bölünmüş təzə qurbanlıq ət qonşulara paylanırdı

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLÜLÜK

  is. Örtülü olma, qapalı olma, açıq olmama

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLÜTOXUMLULAR

  cəm, bot. Yumurtacıqları toxumluqla örtülü olan bitki dəstəsinin adı

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNCƏK

  is. Örtünməyə yarayan hər bir şey; bürüncək

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNCƏKLİ

  sif. Örtüncəyi, bürüncəyi olan; bürüncəkli

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNMƏ

  “Örtünmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNMƏK

  qayıd. Öz üzünü, yaxud üstünü bir şeylə örtmək

  Tam oxu »
 • ÖRÜŞ

  is. Mal-qara otarılan yer, geniş otlaq. Sürünü örüşə buraxmaq. – Bu zaman Nəbi örüşdə qoyun otarırdı

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRƏK

  is. Adətən nəfəs yollarının xəstələnməsi və ya qıcıqlanması ilə əlaqədar olaraq qeyri-ixtiyari çıxarılan xırıltılı, xışıltılı səs; öskürtü

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRƏKLİ

  sif. Öskürəklə birlikdə olan

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRƏKOTU

  is. bot. Gilli torpaqlarda, rütubətli dərələrdə, uçqunlarda və sahillərdə bitən çoxillik ot-bitki

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRMƏ

  “Öskürmək”dən f.is. Öskürmələr, asqırmalar, boğaz arıtmalar birbirinə qarışdı. M.S.Ordubadi. Qaraltının öskürməsi Qüdrətəli üçün naməlumu aşkar etdi

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRTMƏ

  “Öskürtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRTMƏK

  icb. Öskürəyə səbəb olmaq, öskürək gətirmək. [Daşdəmir:] Başqa tütün çəkəndə məni öskürdür. M.Rzaquluzadə

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRTÜ

  bax öskürək. Öskürtü səsi. – Hava sakit, kənd səssiz olanda qonaqların öskürtüsü eşidilir. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRÜŞMƏ

  “Öskürüşmək”dən f.is. Kolxoz tövlələrinin qabağında … qoyun və keçilərin öskürüşməsi davam edirdi. Ə

  Tam oxu »