Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÖRDƏK

  is. zool. Əti yeyilən vəhşi, ya əhli uzun boğazlı iri su quşu

  Tam oxu »
 • ÖRDƏKBURUN

  is. zool. Sifəti ördək dimdiyi kimi enli, məməli heyvan (vətəni Avstraliya və Tasmaniyadır)

  Tam oxu »
 • ÖRƏN

  is. Əkilməmiş sahə

  Tam oxu »
 • ÖRKƏN

  is. Minik heyvanlarının çulunu sarıyıb bərkitmək üçün başında doğanaq olan uzun ip; çatı. Örkən nə qədər uzun olsa, yenə də doğanaqdan keçər

  Tam oxu »
 • ÖRKƏNLİ

  sif. Örkəni olan

  Tam oxu »
 • ÖRNƏK

  is. Nümunə, misal. [Elxan:] Biz hələlik vətənin yüksək dağlarına çəkiləcək, orada bütün bəşəriyyət üçün örnək ola biləcək bir ölkə düzəldəcəyik

  Tam oxu »
 • ÖRNƏKLİK

  is. Örnək, nümunə ola biləcək hər bir şey; nümunə

  Tam oxu »
 • ÖRPƏK

  is. 1. Qadınların başlarına saldıqları iri ipək və ya başqa parçadan örtük, iri baş yaylığı. Şəhrəbanu xanım ərinin sağ böyründə çənəsini yaşmayıb, ağ

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKLİ

  sif. Başına örpək örtmüş, başında örpək olan. Çəhrayı örpəkli bir gəlin ya da; Cavan bir qızsanmı, ey əlvan budaq? M

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKSİZ

  sif. və zərf Örpəyi olmayan; başıaçıq

  Tam oxu »
 • ÖRT-BASDIR

  ört-basdır etmək (eləmək) – gizlətmək, üstünü malalamaq. [Gənc:] Öz tərəfdarlarının zəifliyini ört-basdır eləyən bir adam rəhbər ola bilərmi? M

  Tam oxu »
 • ÖRTDÜRMƏ

  “Örtdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTDÜRMƏK

  icb. Örtmək işi gördürmək, örtməyə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏ

  “Örtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏK

  f. 1. Örtük salmaq, üzərinə bir şey salmaq. Kəlağayı örtmək. – Bu vaxt eşikdən Qulamxan səslənir: – Durun, başınızı örtün

  Tam oxu »
 • ÖRTÜ

  is. 1. Başa örtülən hər hansı bir şey. Başındakı örtünü götürmək. – [Sevda] başındakı ağ ipək örtünü bir yana atar

  Tam oxu »
 • ÖRTÜB-BASDIRMA

  “Örtüb-basdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTÜB-BASDIRMAQ

  f. Üstünü örtmək, üstünü malalamaq, gizlətmək. Pis əməllərini örtüb-basdırmaq

  Tam oxu »
 • ÖRTÜCÜ

  sif. Bir şeyi örtən, pərdələyən, bir şeyin üzərinə çəkilən, üstünü örtən. Örtücü şüşə. Örtücü boya

  Tam oxu »
 • ÖRTÜK

  is. 1. Hər hansı bir şeyin üzərinə çəkilən, salınan parça. Xonça örtüyü. – Pərinin anası ilə Əşrəf baba içəri girib ölünün üstünə bir örtük çəkdilər

  Tam oxu »
 • ÖRTÜKLÜ

  sif. Örtüyü olan, bir şeylə örtülmüş. Bunların qarşısında azca kənar; Yaşıl örtüklü bir böyük miz var

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLMƏ

  “Örtülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLMƏK

  f. 1. Qapanmaq, bağlanmaq. Həyət qapısı örtüləndə sanki günəş də batdı. Tellinin sevinci yox olub getdi

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLÜ

  sif. 1. Üzərinə qapaq qoyulmuş, ya örtü salınmış. Örtülü tabaqlarda paypay bölünmüş təzə qurbanlıq ət qonşulara paylanırdı

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLÜLÜK

  is. Örtülü olma, qapalı olma, açıq olmama

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLÜTOXUMLULAR

  cəm, bot. Yumurtacıqları toxumluqla örtülü olan bitki dəstəsinin adı

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNCƏK

  is. Örtünməyə yarayan hər bir şey; bürüncək

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNCƏKLİ

  sif. Örtüncəyi, bürüncəyi olan; bürüncəkli

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNMƏ

  “Örtünmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNMƏK

  qayıd. Öz üzünü, yaxud üstünü bir şeylə örtmək

  Tam oxu »
 • ÖRÜŞ

  is. Mal-qara otarılan yer, geniş otlaq. Sürünü örüşə buraxmaq. – Bu zaman Nəbi örüşdə qoyun otarırdı

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRƏK

  is. Adətən nəfəs yollarının xəstələnməsi və ya qıcıqlanması ilə əlaqədar olaraq qeyri-ixtiyari çıxarılan xırıltılı, xışıltılı səs; öskürtü

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRƏKLİ

  sif. Öskürəklə birlikdə olan

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRƏKOTU

  is. bot. Gilli torpaqlarda, rütubətli dərələrdə, uçqunlarda və sahillərdə bitən çoxillik ot-bitki

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRMƏ

  “Öskürmək”dən f.is. Öskürmələr, asqırmalar, boğaz arıtmalar birbirinə qarışdı. M.S.Ordubadi. Qaraltının öskürməsi Qüdrətəli üçün naməlumu aşkar etdi

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRTMƏ

  “Öskürtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRTMƏK

  icb. Öskürəyə səbəb olmaq, öskürək gətirmək. [Daşdəmir:] Başqa tütün çəkəndə məni öskürdür. M.Rzaquluzadə

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRTÜ

  bax öskürək. Öskürtü səsi. – Hava sakit, kənd səssiz olanda qonaqların öskürtüsü eşidilir. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRÜŞMƏ

  “Öskürüşmək”dən f.is. Kolxoz tövlələrinin qabağında … qoyun və keçilərin öskürüşməsi davam edirdi. Ə

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRÜŞMƏK

  qarş. Birdən, bir-birinin dalınca öskürmək (çoxları haqqında). Qoyunlar gövşəyir, keçilər öskürüşür, itlər hürüşür, çobanlar səs eləyib bir-birinin ya

  Tam oxu »
 • ÖTƏ₂

  sif. Üstün, artıq, ötkün. Hazırcavablıqda bacı qardaşından ötədir. – İlyas Əsmər xalanın ərininkindən də ötə olan deyintilərinə dözə bilərdi

  Tam oxu »
 • ÖTƏ₁

  əvəz. 1. Danışana görə əsas götürülən bir şeydən daha uzaq olan yeri, tərəfi bildirir (bəri müqabili)

  Tam oxu »
 • ÖTƏ-BƏRİ

  əvəz. Müxtəlif yerlər; orabura, o tərəf-bu tərəf. [Xəlil] xırda otağında bir-iki dəfə ötəyə-bəriyə gedib, sinirlərini yatırmaq üçün yazı masasına otur

  Tam oxu »
 • ÖTƏDƏKİ

  sif. O yandakı, o tərəfdəki. Bu aralıq fürsətdən istifadə edən Dövlət bəy və tapançası düşmüş Qurban ötədəki otağa atılıb içəridən qapını bağlayırlar

  Tam oxu »
 • ÖTƏKİ

  sif. O biri, digər, başqa. Bu kitabı yox, ötəki kitabı verin. Ötəki otaq bundan daha genişdir

  Tam oxu »
 • ÖTƏN

  sif. 1. Keçən, bundan əvvəlki, keçmiş. Ötən gün bizə gəlmişdi. 2. Ötənlərdə şəklində zərf – keçmişlərdə, keçmiş zamanda, keçmiş günlərdə, əvvəllərdə

  Tam oxu »
 • ÖTƏRGİ

  bax ötəri1. Bəzən də ötərgi bir həyat qəmi; Ürəkdə böyüyüb bir dastan olur. S.Vurğun. [Oğlan] ötərgi Mustafanın kefini soruşdu

  Tam oxu »
 • ÖTƏRİ₁

  sif. və zərf 1. Gözucu, tez, ani. Ötəri baxmaq. – Sərnişin qızın gizləndiyi kabinəyə ötəri nəzər salıb, aşağı endi

  Tam oxu »
 • ÖTƏRİ₂

  dan. bax ötrü. Bir söyüşdən ötəri etmə əziyyət balama. M.Ə.Sabir. [Mehdi:] Xalqı incidirlər bizdən ötəri; Hünər meydanıdır igidin yeri

  Tam oxu »
 • ÖTKƏM

  sif. və zərf Dilli-dilavər, lovğa, dikbaş, təkəbbürlü. Ötkəm adam. – Biz görən deyil Abdulla paşa; Cürət bahəm edib, ötkəm olubdur

  Tam oxu »