Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÜÇXƏTLİ

  bax üçmilli

  Tam oxu »
 • ÜÇİLLİK

  sif. 1. Üç il sürən, üç il müddətli, üç il davam edən. Üçillik məktəb. Üçillik hərbi xidmət. // Üç il müddətinə tərtib edilmiş, üç ili nəzərdə tutan

  Tam oxu »
 • ÜÇKİLOMETRLİK

  sif. 1. Üç kilometr uzunluğunda olan, məsafəsi üç kilometr olan. Üç kilometrlik yol. 2. coğr. Santimetrdə üç kilometr miqyası olan

  Tam oxu »
 • ÜÇKÜNC

  bax üçguşəli. Ağ qoçların boyunlarından … ara-sıra gözmuncuğu, yaşıl meşindən tikilmiş, içi dualı üçkünc pitik asardılar

  Tam oxu »
 • ÜÇKÜNCLÜ

  bax üçguşəli. Ağ qoçların boyunlarından … ara-sıra gözmuncuğu, yaşıl meşindən tikilmiş, içi dualı üçkünc pitik asardılar

  Tam oxu »
 • ÜÇQAPILI

  sif. Üç qapısı olan. Üçqapılı şifoner. Üçqapılı zal. – [Hacı Sultan] üçqapılı böyük bir mağazaya malik idi

  Tam oxu »
 • ÜÇQAT

  sif. 1. Üç qatı olan; üçmərtəbəli. Üçqat(lı) ev. 2. Bir-biri üzərində üç qat olan; üçlaylı. Üçqat xəmir

  Tam oxu »
 • ÜÇQATLI

  sif. 1. Üç qatı olan; üçmərtəbəli. Üçqat(lı) ev. 2. Bir-biri üzərində üç qat olan; üçlaylı. Üçqat xəmir

  Tam oxu »
 • ÜÇQƏPİKLİK

  sif. Üç qəpiyə dəyən, üç qəpik qiymətində olan. Üçqəpiklik marka. // is. Üç qəpik dəyərində olan metal pul

  Tam oxu »
 • ÜÇQIÇLI

  bax üçayaqlı

  Tam oxu »
 • ÜÇQRAMLIQ

  is. Üç qram ağırlığında olan çəki daşı

  Tam oxu »
 • ÜÇLAYLI

  sif. 1. Üç laydan (qatdan, təbəqədən) ibarət olan. Üçlaylı karton. 2. Üç layı olan, üç tayı olan. Üçlaylı güzgü

  Tam oxu »
 • ÜÇLƏMƏ

  “Üçləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜÇLƏMƏK

  f. 1. Üçə çatdırmaq. Uşağı üçləmək. 2. Üç dəfə artırmaq, üçə vurmaq. 3. Üç yerə bölmək

  Tam oxu »
 • ÜÇLÜK

  1. bax üçmanatlıq 1-ci mənada. [Hafizə xanım:] Mənə deyir, üçlüyü cibimdən salıb itirmişəm. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • ÜÇLÜLƏ

  is. İki üst lüləsinin içi hamar (saçma üçün), üçüncü – alt lüləsi isə yivli (güllə üçün) olan ov tüfəngi

  Tam oxu »
 • ÜÇMANATLIQ

  1. is. köhn. Üç manat qiymətində olan kağız pul; üçlük. Üçmanatlığı xırdalamaq. 2. sif. Üç manata dəyən, üç manat qiymətində olan

  Tam oxu »
 • ÜÇMƏCHULLU

  sif. riyaz. Üç məchulu olan. Üçməchullu tənlik

  Tam oxu »
 • ÜÇMƏNZİLLİ

  bax üçotaqlı

  Tam oxu »
 • ÜÇMƏRTƏBƏ

  sif. Üç mərtəbəsi olan; üçqat. Üçmərtəbəli bina. – Nəhayət, fayton Sovet küçəsində üçmərtəbəli bir evin qarşısında dayandı

  Tam oxu »
 • ÜÇMƏRTƏBƏLİ

  sif. Üç mərtəbəsi olan; üçqat. Üçmərtəbəli bina. – Nəhayət, fayton Sovet küçəsində üçmərtəbəli bir evin qarşısında dayandı

  Tam oxu »
 • ÜÇMİLLİ

  sif. Üç mil (xətt) çəkilmiş, üç mili (xətti) olan; üçxətli. Üçmilli dəftər

  Tam oxu »
 • ÜÇMİLYONLUQ

  sif. Üç milyondan ibarət olan. Üçmilyonluq ordu

  Tam oxu »
 • ÜÇMİNLİK

  sif. Sayı üç min olan, üç mindən ibarət. Üçminlik qoşun

  Tam oxu »
 • ÜÇMOTORLU

  sif. Üç motoru olan, üç motorla işləyən. Üçmotorlu təyyarə

  Tam oxu »
 • ÜÇNƏFƏRLİK

  bax üçadamlıq. Üçnəfərlik mehmanxana nömrəsi

  Tam oxu »
 • ÜÇNÖVBƏLİ

  sif. Üç növbədə görülən, üç növbəsi olan. Üçnövbəli iş

  Tam oxu »
 • ÜÇOXLU

  sif. Üç oxu olan. Üçoxlu trolleybus

  Tam oxu »
 • ÜÇOTAQLI

  sif. Üç otağı olan; üçgöz(lü). Üçotaqlı mənzil (ev)

  Tam oxu »
 • ÜÇÖLÇÜLÜ

  sif. 1. Üç ölçüsü olan, üç ölçü ilə (uzunluq, en, hündürlük) təyin edilən. 2. mus. Üç ritmik ölçüdən ibarət olan

  Tam oxu »
 • ÜÇPƏNCƏRƏLİ

  sif. Üç pəncərəsi olan. Üçpəncərəli otaq

  Tam oxu »
 • ÜÇPƏRDƏLİ

  sif. Üç pərdədən (hissədən) ibarət olan. Üçpərdəli pyes. Üçpərdəli tamaşa

  Tam oxu »
 • ÜÇPİLLƏLİ

  sif. 1. Üç pilləsi olan. Üçpilləli pilləkən. 2. Üç hissədən, üç pillədən ibarət olan. Üçpilləli raket

  Tam oxu »
 • ÜÇPLANLI

  sif. Üç planı, üç tərəfi olan; üç planda yerləşmiş. Üçplanlı dekorasiya

  Tam oxu »
 • ÜÇPUDLUQ

  sif. Üç pud ağırlığında olan, üç pud tutan. Üçpudluq daş. Üçpudluq kisə. // İs. mənasında. Üç pud ağırlığında olan çəki daşı

  Tam oxu »
 • ÜÇRƏQƏMLİ

  sif. Üç rəqəmdən ibarət olan. Üçrəqəmli ədəd

  Tam oxu »
 • ÜÇRƏNGLİ

  sif. Boya tərkibi üç rəngdən ibarət olan, yaxud üç müxtəlif rəngli hissədən ibarət olan. Üçrəngli bayraqcıq

  Tam oxu »
 • ÜÇSAATLIQ

  sif. Üç saat davam edən və ya davam etmiş, üç saat üçün müəyyən edilmiş; üç saat vaxt tələb edən. Üçsaatlıq iş

  Tam oxu »
 • ÜÇSƏSLİ

  sif. mus. Üç səslə oxunan, üç səs üçün yazılmış. Üçsəsli xor. // İs. mənasında. [Akkordlardan] ən sadəsi üçsəslilərdir: major üçsəslisi, minor üçsəsli

  Tam oxu »
 • ÜÇSİMLİ

  sif. mus. Üç simi olan. Üçsimli musiqi aləti

  Tam oxu »
 • ÜÇSİNİFLİ

  sif. köhn. Üç sinifdən ibarət olan. Üçsinifli məktəb

  Tam oxu »
 • ÜÇŞAHILIQ

  is. köhn. 15 qəpiklik sikkə (pul)

  Tam oxu »
 • ÜÇTAKTLI

  sif. mus. Üç takt davam edən, üç taktdan ibarət olan. Üçtaktlı fasilə

  Tam oxu »
 • ÜÇTARLALI

  sif. k.t. Üçtarlalıq əsasında olan. Üçtarlalı əkin sistemi

  Tam oxu »
 • ÜÇTARLALIQ

  is. k.t. Əkin yerini üç hissəyə bölüb bir hissəsini əvvəlcə payızlıq, sonra yazlıq əkməkdən, üçüncü il isə herikə qoymaqdan ibarət köhnəlmiş növbəli ə

  Tam oxu »
 • ÜÇTƏRƏFLİ

  sif. Üç tərəfin iştirakı ilə olan, hər üç tərəf üçün məcburi olan; qarşılıqlı. Üçtərəfli müqavilə. Üçtərəfli danışıqlar

  Tam oxu »
 • ÜÇTİNLİ

  sif. Üç tini olan; üçüzlü. Üçtinli süngü

  Tam oxu »
 • ÜÇTONLUQ

  sif. Üç ton ağırlığında yük götürən. Üçtonluq avtomobil. – Bəzən quru ot yüklənmiş üçtonluq maşınlara da təsadüf olunur

  Tam oxu »
 • ÜÇULDUZ

  sif. Üzərində üç ulduz şəklində fərqlənmə nişanı olan; üçillik. Üçulduz( lu) konyak

  Tam oxu »
 • ÜÇULDUZLU

  sif. Üzərində üç ulduz şəklində fərqlənmə nişanı olan; üçillik. Üçulduz( lu) konyak

  Tam oxu »