Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÜSKÜK

  is. məh. bax oymaq3. Həsən sap çıxardıb sapladı və barmağına üskük taxıb, şalvarının arxasını diqqətlə büzmələməyə başladı

  Tam oxu »
 • ÜSKÜKOTU

  is. bot. Dağ meşələrində, cəngəlliklərdə bitən, üskükə oxşar çiçəkləri olan çoxillik ot bitkisi

  Tam oxu »
 • ÜSLUB

  is. [ər.] 1. Yazıçının, rəssamın, heykəltəraşın, memarın, bəstəkarın və b.-nın yaradıcılığında özünü göstərən əsas ideyabədii xüsusiyyətlərin, fərqlən

  Tam oxu »
 • ÜSLUBİ

  sif. [ər.] Üsluba aid, üslubla əlaqədar, üslub baxımından. Üslubi səhv. Lüğətdə üslubi işarələr. Romanın üslubi xüsusiyyətləri

  Tam oxu »
 • ÜSLUBİYYAT

  is. [ər. “üslub” söz. cəmi] Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin, bədii əsərin dil xüsusiyyətlərini və ifadə vasitələrini öyrənən bəhsi

  Tam oxu »
 • ÜSRƏT

  is. [ər.] köhn. 1. Çətinlik, zəhmət. 2. Sıxıntı, ehtiyac

  Tam oxu »
 • ÜST

  sif. və zərf 1. Bir şeyin ən yuxarı səthi, üzü; üzər (alt ziddi). Şkafın üstünü təmizləmək. – Sona kağızı mizin üstünə qoymuşdu

  Tam oxu »
 • ÜST-BAŞ

  is. Paltar, pal-paltar, geyim. [Qumral:] Anacan, sən qapını aç, mən gedim, üst-başımı qaydaya salım. S

  Tam oxu »
 • ÜST-ÜSTƏ

  zərf 1. Bir-birinin üstünə, qalaq-qalaq. Rəflərdə pas atmış mis qablar üstüstə yığılmışdı. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • ÜSTDƏN-AŞAĞI

  zərf 1. Yuxarıdanaşağıya, yuxarıdan-aşağıya enərək, başıaşağı. Valentina isə oğlu ilə qızını ötərək üstdənaşağı toplara sarı cumdu

  Tam oxu »
 • ÜSTƏGƏL

  is. riyaz. 1. Toplama əməlini və ya kəmiyyətin müsbətliyini göstərən işarə (+). 2. İki rəqəmin toplandığını göstərmək üçün onların arasında işlədilir

  Tam oxu »
 • ÜSTƏGƏLMƏ

  is. riyaz. Rəqəmləri birbirinin üstünə gəlmə; toplama

  Tam oxu »
 • ÜSTƏLƏMƏ

  “Üstələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜSTƏLƏMƏK

  f. Üstün gəlmək, qalib gəlmək, məğlub etmək. Teymur sevinir ki, mollanı üstələyib. “M.N.lətif.”

  Tam oxu »
 • ÜSTƏLİK

  1. is. Bir şeyin üstündə verilən şey; əlavə. 2. zərf Əlavə olaraq. [Rəsul] gördü ki, bu zalımlar udduqları pullarla kifayətlənməyib, üstəlik yatdıqlar

  Tam oxu »
 • ÜSTQURUM

  is. Cəmiyyətin siyasi, hüquqi, dini, bədii, fəlsəfi görüşləri və onun iqtisadi quruluşunun – bazisinin bunlara müvafiq olaraq yaratdığı siyasi, hüquqi

  Tam oxu »
 • ÜSTLÜK

  is. Bir şeyin üstünü örtməyə, üstünə çəkməyə məxsus şey. Dəri üstlüyü

  Tam oxu »
 • ÜSTÜAÇIQ

  1. sif. Üstü örtülməmiş, üstü açıq olan; damı, qapağı olmayan; açıq. [Qoşatxan:] [Xəstəni] üstüaçıq maşında xəstəxanaya aparmaq olmaz

  Tam oxu »
 • ÜSTÜN

  sif. 1. Bənzərlərinə görə daha yaxşı, daha yüksək səviyyədə olan, onları geridə buraxan. [Ərəstun:] Sənətkarlıqla yazılmış balaca bir şerin özü hər ha

  Tam oxu »
 • ÜSTÜNLÜK

  is. Bənzərləri arasında daha yaxşı, daha yüksək, daha əlverişli olma. Ağbulaq dağlarının bütün gözəllik və üstünlükləri Sevildə unudulmaz … bir təsir

  Tam oxu »
 • ÜSTÜÖRTÜLÜ

  1. sif. Üstü örtülmüş, üstü açıq olmayan, örtüsü olan, örtülü. Ancaq təktük üstüörtülü faytonlar içində miniklər görünürdü

  Tam oxu »
 • ÜSTÜPƏRDƏLİ

  bax üstüörtülü 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • ÜSTÜRLAB

  is. [ər. əsli yun.] Keçmişdə göy cisimlərini müşahidə etmək üçün işlədilmiş astronomik cihaz. Kimi pərgar ilə həndəsi şəkillər çəkər, kimi durbinlə ya

  Tam oxu »
 • ÜSUL

  is. [ər.] 1. Hər hansı işdə tətbiq edilən sistem, yol, qayda, tərz, metod. Qabaqcılların iş üsulu. Tədris üsulu

  Tam oxu »
 • ÜSULCA

  zərf Ehtiyatla, üsulla, asta-asta, yavaşca, ehmalca. [Məcid əfəndi:] Üsulluca hərəkət etməliydin. H.Cavid

  Tam oxu »
 • ÜSULİ-CƏDİD

  is. [ər.] köhn. Yeni üsul, yeni qayda. O vaxt üsuli-cədidə bələd olan müəllim bir nəfər isə də müsəlmanlardan yox idi

  Tam oxu »
 • ÜSULİ-İDARƏ

  is. [ər.] Bir ölkənin idarə üsulu, dövlət quruluşu, rejim. Çar üsuliidarəsi. Xalq demokratik üsuli-idarəsi

  Tam oxu »
 • ÜSULLU

  1. sif. Ehtiyatlı, ehmallı, üsulla, ehtiyatla işgörən, hərəkət edən. Üsullu adam. Üsullu hərəkət. 2. bax üsulluca

  Tam oxu »
 • ÜSULLUCA

  zərf Ehtiyatla, üsulla, asta-asta, yavaşca, ehmalca. [Məcid əfəndi:] Üsulluca hərəkət etməliydin. H.Cavid

  Tam oxu »
 • ÜSYAN

  is. [ər.] 1. Köhnə ictimai quruluşu yıxıb yenisini qurmaq məqsədilə hakim siniflərə qarşı kütləvi silahlı çıxış

  Tam oxu »
 • ÜSYANÇI

  is. 1. Üsyanda iştirak edən, üsyan iştirakçısı. [Qəhrəman:] Gah bizim qoşun, gah da üsyançılar qalib gəlirdilər

  Tam oxu »
 • ÜSYANÇILIQ

  is. Üsyana meyil göstərmə, bir şeyə qarşı haqlı-haqsız baş qaldırma, qarşı durma

  Tam oxu »
 • ÜSYANKAR

  [ər. üsyan və fars. …kar] 1. Bax üsyançı. [Kapitan qərargah rəisinə:] Biz … üsyankarları taparıq. S.Vəliyev

  Tam oxu »
 • ÜSYANKARLIQ

  is. 1. Üsyançılıq, üsyana meyil. 2. məc. Bir şeyə qarşı baş qaldırma, mənfi münasibət, narazılıq, barışmazlıq göstərmə

  Tam oxu »
 • ÜŞŞAQ

  is. [ər. “aşiq” söz. cəmi] 1. klas. Aşiqlər. Əzəl katibləri üşşaq bəxtin qarə yazmışlar. Füzuli. Üşşaq yardan nəzəri-mərhəmət dilər

  Tam oxu »
 • ÜŞÜDÜCÜ

  sif. Üşüdən, soyuq, dondurucu. Sonra sərin, üşüdücü dərəcədə sərin bir meh əsdi. M.Rzaquluzadə

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMƏ

  “Üşümək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMƏK

  f. 1. Canına üşütmə düşmək, bədənində soyuğun təsirini hiss etmək, soyuqdan titrəmək. Ləhləyirlər, tərləyirlər, əl-üzləri qızarmış; Bir parası çox üşü

  Tam oxu »
 • ÜŞÜNMƏ

  “Üşünmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜŞÜNMƏK

  bax üşümək. Üşünürsən, görürəm, söylə nə var? M.Rahim

  Tam oxu »
 • ÜŞÜTMƏ

  1. “Üşütmək”dən f.is. 2. Titrətmə, vicvicə. Canıma üşütmə düşdü. – [Nemət] bir az dincəldikdən sonra bədəninə bir üşütmə gəldi ki, köynəyi tamamilə so

  Tam oxu »
 • ÜŞÜTMƏK

  f. Canına üşütmə salmaq, soyuğu hiss etdirmək. Soyuq hava [Tərlanı] birdən üşütdü. M.Hüseyn. Çayaşağı əsən bu külək bütün kolxozçuları üşütdü və titrə

  Tam oxu »
 • ÜTƏLGƏ

  is. zool. Alacəhrə. Gəlib ütəlgətək düşələr tora; Yolub tüklərini basdıraq qora. H.K.Sanılı

  Tam oxu »
 • ÜTMƏ

  “Ütmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜTMƏK

  f. Qızğın dəmirlə və ya oda tutaraq üzdən yandırmaq, qarsalamaq, oda vermək (tükü, qabığı və s.-ni). Kəsilmiş toyuğu ütmək

  Tam oxu »
 • ÜTÜ

  is. Paltar, parça və s. ütüləmək üçün işlədilən, kömür və ya elektriklə qızdırılan dəmir alət. Elektrik ütüsü

  Tam oxu »
 • ÜTÜK

  sif. Üzdən yanmış, azacıq yanmış, ütülmüş, yaxud yolunmuş. Qulu dolu ağzını çöndərib, ütük qaşlarını qovzuyub … nə deyəcək idisə, beş-altı yerdən onun

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏMƏ

  “Ütüləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏMƏK

  f. Qızğın ütü ilə hamarlamaq, ütü çəkmək. [Pəri] geri sürüşmüş qara kəlağayısını qabağa çəkib, paltar ütüləməklə məşğul oldu

  Tam oxu »
 • ÜTÜLƏNMƏ

  “Ütülənmək”dən f.is

  Tam oxu »