BACI

BACI Dayım Səfərəli Vəlibəyov [Zaqafqaziya seminariyasının müəllimi] bacısının bu ağır vəzifəsini bir qədər yüngülləşdirmək məqsədilə böyük qardaşım Rüstəmi, altı yaşında uşaq ikən, yaşadığı Qori şəhərinə apardı (S.S.Axundov); HƏMŞİRƏ Sitarə: Gözəl həmşirəm, bu halına acıyaraq, get-gedə sevməyə başlayaraq tanımadığınız bir zat kim bilir necə adamdır? (A.Şaiq); XAHƏR (arx.) Məktəbi-nisvan lüzumu hər kəsə məfhum olar; Şeyxzadəm açmaz isə, xahərim Gövhər açar (M.Ə.Sabir).

BACARIQSIZ
BACILIQ

Digər lüğətlərdə