DADAMCIL

(Çənbərək)
öyrəşmiş, dadanmış, alışmış. – Bizim inəx’ arxaca dadamcıldı, çöldə durmur, qaçıf gəlir
DADAMAL
DADAPİSDİX’