LACƏRƏM

ə. 1) şübhəsiz, əlbəttə; 2) nəhayət, xülasə; 3) lazım(dır), gərək(dir).

LABÜDƏN
LACİVƏRD