LAMƏHALƏ

ə. 1) çarəsiz, istər-istəməz; 2) şübhəsiz, labüd; 3) heç olmazsa.

LAME
LAMƏHƏL

Digər lüğətlərdə