Fraksiya

səpələnən və ya xırda parçalar şəklində olan bərk materialın və duru qarışığın (məs. neftin) müəyən əlamətə (hisəcik və ya dənəciklərin ölçüsünə, sıxlılığına, qaynama temperaturuna və s.) görə ayrılmış hisələri.
Fontan üsulu ilə neftçıxarma
Fraksiyalarayırma distiləsi

Digər lüğətlərdə