QABAQ

Örtük. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

KÜVLƏK
QABAQ

Digər lüğətlərdə