RƏŞİDDƏMMƏK

(Salyan)
zirəkləşmək, qoçaqlaşmaq. – Bu gün deyəsən yaman rəşiddəmmisən
RƏŞBABA
RƏŞMƏ