Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • RU

  ru elemeg: (Bakı) bostanda və ya dağda olan məhsulu axırıncı dəfə tamamilə yığmaq. – Olar bosdannarını ru elədilər

  Tam oxu »
 • RUBA

  (Dəvəçi) 10 puda bərabər çəki vahidi

  Tam oxu »
 • RUCAH

  rucah eləmax: (Qax, Yardımlı) rast gəlmək, calamaq. – Seni mağa rucah elənin öyü yıxılsın (Qax)

  Tam oxu »
 • RUF

  I (Salyan, Yardımlı) ruh. – Yağın onun rufu tutub səi. (Salyan) II (Cəbrayıl, Salyan, Yardımlı) sirsifət

  Tam oxu »
 • RUİTƏN

  (Bakı) həyasız, davakar (adam)

  Tam oxu »
 • RUM

  (Salyan) çoxbilmiş. – Ağazər çox rum adamdı

  Tam oxu »
 • RUMA

  (Bakı) 1. təzə 2. körpə 3. yumşaq. – Bir bax, çox ruma ətdü; – Uşağın sümigi rumadu

  Tam oxu »
 • RUMU

  (Cənubi Azərbaycan, Göyçay) çil toyuq

  Tam oxu »
 • RUTƏN

  (Bakı) bax ruitən

  Tam oxu »
 • RU:YƏT

  (Bakı) gözəllik

  Tam oxu »
 • RUYİTƏN

  (Bakı) bax ruitən

  Tam oxu »
 • RÜJGİ

  (Lənkəran) quş ovlamaq üçün qurulmuş tor

  Tam oxu »
 • RÜKƏM

  (Ordubad) zökəm. – Mən yaman rükəm olmuşam

  Tam oxu »
 • RÜKƏŞ

  (Lənkəran) balış üzü

  Tam oxu »
 • RÜŞ

  (Meğri) 1. ağıl 2. huş. – Mısdafada rüş yoxdu. Ss

  Tam oxu »
 • SABAHİ

  (Gəncə) üzüm növü adı

  Tam oxu »
 • SABI

  (Dərbənd, Tabasaran) ölçü qabı (təxminən 20 kq buğda tutur). – Bir sabı səkkiz səh buğda tutadı (Tabasaran)

  Tam oxu »
 • SABINNIX

  (Ağcabədi) arabanın oxunu sabunlamaq üçün mal buynuzundan hazırlanan sabunqabı. – Sabınnıx aravanın cağınnan sallanır

  Tam oxu »
 • SABIRĞA

  (Cəbrayıl, Şamaxı, Ucar, Zəngilan) qabırqa. – Elə vırıf ki, sabırğalarım indi də ağre:r (Zəngilan); – Bü:n sabırğamın ağrısı azalıf (Ucar) – Onun sabı

  Tam oxu »
 • SABİNBUYNUZ

  (Dərbənd, Tabasaran) bax sabınnıx. – Sabinbuynuz ərəbəyə sabin vurmağçun uladu (Tabasaran)

  Tam oxu »
 • SABU

  (Dərbənd, Quba) bax sabı. – U illəri yaxşı bitirməmişdi mənim teregim, üç sabu, iki səh quz çıxdı (Dərbənd)

  Tam oxu »
 • SABUNİ

  (Göyçay) üzüm növü adı. – Bu yıl sabuni üzim çoxdı

  Tam oxu »
 • SABUNOTI

  (Qafan) yabanı bitki adı. – Sabunotı güney yerdə bitər

  Tam oxu »
 • SACALANMAX

  (Mingəçevir) səpələnmək

  Tam oxu »
 • SACARASI

  (Qafan) bax sajarası. – Şəhərə gedəciyik, nənəm sacarası bişirir

  Tam oxu »
 • SACPARA

  (Şamaxı) qırma əvəzinə işlədilən cuğun qırıntıları. – Övçi tüfəyinə bir yekə o:uc sacpara doldırdi

  Tam oxu »
 • SACÜSDÜ

  (Qazax) tələsik bişirilən çörək. – Sacüsdü unu tez qutarar

  Tam oxu »
 • SAÇAX

  (Qazax) balkonun qabaq tiri

  Tam oxu »
 • SAÇIPUÇUX

  (Başkeçid) fahişə

  Tam oxu »
 • SADA

  (Zəngibasar) tamamilə, büsbütün. – Dedix’lərin hamısı sada yalandı

  Tam oxu »
 • SADAL

  (Qazax, Mingəçevir) evin damını örtmək üçün qamışdan hörülmüş tərəcə. – Ho:çular damın sadalını yaxşı örtüflər (Qazax)

  Tam oxu »
 • SADAMA

  (Meğri) zərər, ziyan

  Tam oxu »
 • SA:DATDAMA

  (Salyan) ürəkgetmə, ürəkkeçmə. – Sabirin qızın tez-tez sa:datdama tutur

  Tam oxu »
 • SADDAMAX

  (Qax) demək, söyləmək. – Mağa bax, hələ sən nə saddıysan?

  Tam oxu »
 • SADI

  (Qax, Zaqatala) qəmli mahnı

  Tam oxu »
 • SADIR

  (Biləsuvar, Çənbərək, Göyçay, Qazax, Meğri) şaqqıldaq. – Qoyunun sadırı çobana ətir kimi ilənir (Qazax); – Çovannarın üstü yazda sadır olur (Göyçay) ◊

  Tam oxu »
 • SADIRRI

  (Biləsuvar, Qazax) şaqqıldaqlı. – Sadırrı olor qoyunun quyruğunun altı (Qazax); – Qoyunu yudum, yaman sadırrıymış (Biləsuvar)

  Tam oxu »
 • SAF

  (Bərdə, Qazax, Tərtər, Yevlax) bax sap. – Sən saf yaxşı adamsaη (Bərdə); – Söynün oğlu saf özünə oxşo:r (Qazax)

  Tam oxu »
 • SAF DÜŞMƏX’

  (Yardımlı) arxayın olmaq. – Görənnən so:rə saf düşdüm

  Tam oxu »
 • SAF-SAF

  saf-saf olmağ: (Quba) deşik-deşik olmaq. – Əleg lap saf-saf olub gidib

  Tam oxu »
 • SAFA

  safa olmax: (Ağdam) gecikmək (mövsümə aiddir). – Bitgi safa olan ili gec yetişir

  Tam oxu »
 • SAFBƏDİR

  (Cəbrayıl) sağlam, salamat. – Bəbir safbədirdi

  Tam oxu »
 • SAFÇİLLƏ

  (Salyan) sağlam. – Xalxın safçillə uşağın apararsan, xəsdələnər

  Tam oxu »
 • SAFDADURMAZ

  (Gəncə, Tərtər) üzüm növü adı. – Safdadurmaz sap şirin üzümdü (Tərtər)

  Tam oxu »
 • SAFQARILMAX

  (Ağdam) qaçmaq. Safqarıldı, ya:nı hamısı qaşdı

  Tam oxu »
 • SAFLI

  (Başkeçid, Bolnisi) 1. çömçə 2. abgərdən

  Tam oxu »
 • SAFSAF

  (Ordubad) tülküyə oxşar vəhşi heyvan adı

  Tam oxu »
 • SAFSAFI

  (Salyan) vasvası. – Sabir kişi safsafıydı

  Tam oxu »
 • SAFSİLƏLƏMƏ

  (Qazax) lap dolu, ağzına qədər dolu. – Qavı safsilələmə dolduruf apardı

  Tam oxu »
 • SAFUT

  I (Quba) içərisinə iynə, sap və s. qoymaq üçün küləşdən hörülmüş sandıqça. – Fatimə xalanün safudi itib, uni axtaradəm II (Quba) küləşdən toxunmuş pap

  Tam oxu »