RƏFİDƏNƏ

(Ordubad)
təndirə çörək yapmaq üçün işlədilən alət. – Biz əli çörəx’ yandırmasun deyə parçadan rəfidənə tikərix’
RƏFƏTƏ
RƏFTƏ