RƏSƏT

(Salyan)
pay, hissə. – Nənəm hamımızın rəsətin vermişdi
RƏMƏ
RƏŞBABA