SALİDƏ

illər toplusu; məcazi mənada «uzunömürlü» deməkdir.
SALATIN
SAMARA