SAMARƏ

«səmər» sözündən olub, «meyvə, bar; nəticə» deməkdir.
SAMARA
SAMAYƏ