Terminlər lüğəti

 • şəhər

  Əhalisinin sayı 15.000 nəfərdən yuxarı və onun əksəriyyəti sənayedə, iqtisadi, sosial və ya qeyri-istehsalat sahələrində (dövlət və ya bələdiyyə qullu

  Tam oxu »
 • şəhərsalma

  şəhərsalma fəaliyyəti İstehsal qüvvələrinin səmərəli yerləşdirilməsi şərti ilə məskunlaşma sisteminin ərazi-məkan təşkilində milli, tarixi-mədəni irsi

  Tam oxu »
 • şəhərsalma münasibətləri

  Şəhərsalma obyektlərinin yaradılması, inkişafı, yenidən qurulması və qorunması üzrə şəhərsalma subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • şəhərsalma proqnozu

  Şəhərsalma şəraitinin, iqtisadi, sosial, ekoloji, mühəndis-texniki vəziyyətin, istehsal, sosial, mühəndis (su, kanalizasiya, istilik, qaz, elektrik, r

  Tam oxu »
 • şəhərsalma proqramı

  Şəhərsalmada yüksək nailiyyətlər əldə etmək üçün şəhərsalma vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsini, torpaq və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifad

  Tam oxu »
 • şəhərsalma reqlamentləri

  Şəhərsalma fəaliyyətini həyata keçirərkən şəhər və digər məskənlərin zonaları hüdudlarında torpaq sahələrindən və digər daşınmaz əmlakdan istifadə növ

  Tam oxu »
 • şəhərsalma sənədləri

  Şəhərsalma proqramlarının və proqnozlarının, həmçinin investisiyaların həyata keçirilməsini təmin edən, ərazilərin və yaşayış məskənlərinin inkişafını

  Tam oxu »
 • şəhərsalma siyasəti

  Tarixən təşəkkül tapmış məskunlaşma sistemləri, milli ənənələr və başqa yerli xüsusiyyətlər, cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri, təbii-

  Tam oxu »
 • şəhərsalmada daşınmaz əmlak

  Sərhədləri müəyyən olunmuş şəhər və digər yaşayış məskənlərinin və onların funksional zonalarının əraziləri, onların altındakı və üstündəki qurğular,

  Tam oxu »
 • şəhid

  Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və qanunvericiliklə müə

  Tam oxu »
 • şəxs

  İstənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi

  Tam oxu »
 • şəxsi və ailə həyatına dair məlumat

  Şəxsiyyəti birbaşa və ya dolayısı ilə identikləşdirməyə imkan verən hadisələr, fəaliyyətlər, vəziyyətlər barədə faktlar, rəylər, bilgilər

  Tam oxu »
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd

  Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya vətəndaşın adını, atasının adını, soyadını, doğum tarixini, yaşayış ünvanını əks etdirən və həmçinin vətəndaşın fotoşəkli ola

  Tam oxu »
 • şəkərli diabet

  İnsulin (mədəaltı vəzinin hormonu) çatışmazlığı və keyfiyyətinin azalması nəticəsində qanda qlükozanın səviyyəsinin artması ilə səciyyələnən xroniki x

  Tam oxu »
 • şəkilçəkmə və şəkil kino laboratoriyası

  İstənilən ölçüdə şəkil çəkilməsi və ya çəkilmiş lentlərin fotokağızlara köçürülməsi, yaxud lentlərin fotokağızlara köçürülməsi üçün kimyəvi maddələrin

  Tam oxu »
 • şərab

  Üzüm şirəsindən alınan alkoqollu içki

  Tam oxu »
 • şərabçılıq

  Üzümdən hazırlanmış şərab və brendi (konyak) istehsalı və saxlanması proseslərini əhatə edən yeyinti sənayesi sahəsi

  Tam oxu »
 • şərikli əsər

  Kollektiv əsərlər istisna olmaqla iki və ya daha çox müəllifin yaratdığı əsər

  Tam oxu »
 • şərikli sığorta

  Sığorta müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş sığorta risklərinin birgə sığortalanması və sığorta ödənişi üzrə öhdəliklərin bölüşdürülməsi barədə bir neçə sı

  Tam oxu »
 • şərti maliyyə vahidi

  Qanunla müəyyən edilmiş məbləğ

  Tam oxu »
 • şikayət

  Dövlət orqanına, idarəsinə, təşkilatına və müəssisəsinə pozulmuş hüququn bərpası tələbi barədə müraciət

  Tam oxu »
 • şüşə və güzgü sexi

  Sifariş əsasında şüşələrin və güzgülərin ölçülər üzrə kəsilməsi, rənglənməsi və yerlərdə qoyulması ilə məşğul olan xidmət obyektidir

  Tam oxu »
 • tabelik

  Rəhbər ilə tabelikdə olan arasında xidməti münasibətlər, o cümlədən birincinin ikinci üzərində sərəncamçı səlahiyyətlərinin olması nəzərdə tutulur, yə

  Tam oxu »
 • taxıl

  Ərzaq, toxum, yem və texniki məqsədlər üçün istifadə edilən dənli və dənli-paxlalı bitkilərin dənləri

  Tam oxu »
 • taxıl emalı məhsulları

  Un, yarma, çörək, çörəkbişirmə və makaron məmulatları, qarışıq yemlər və taxıl emalından çıxan əlavə məhsullar

  Tam oxu »
 • taxıl məhsulları

  Taxıl və taxıl emalı məhsulları

  Tam oxu »
 • taxılın və taxıl emalı məhsullarının keyfiyyəti

  Taxıl məhsullarının istehlak xassələrinin qüvvədə olan texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, normalara, qaydalara və tə

  Tam oxu »
 • taksi minik avtomobili

  Xüsusi tanınma nişanları və taksometrlə təchiz olunmuş, sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı doqquzdan çox olmayan avtonəql

  Tam oxu »
 • talassemiya

  Genetik defekt nəticəsində hemoqlobinin sintezinin pozulması və xroniki anemiya ilə xarakterizə olunan irsi qan xəstəliyi

  Tam oxu »
 • tam iş vaxtı

  Nəzərdə tutulmuş həftəlik və gündəlik iş saatları ərzində işçilərin əmək funksiyasını yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zamandır

  Tam oxu »
 • tam ortaqlıq

  -Ortaqlıq o halda tam ortaqlıq sayılır ki, onun iştirakçıları (tam ortaqları) nizamnaməyə müvafiq surətdə ortaqlıq adından sahibkarlıq fəaliyyəti ilə

  Tam oxu »
 • tam təminatı olmayan kreditlər

  Satıla bilən və bazar dəyəri kredit məbləğinin 100 faizindən azını təşkil edən, yaxud dəyəri kredit məbləğinin 100 faizindən çox olsa da, elan olunmuş

  Tam oxu »
 • tamlı maddə

  Tütün məmulatına xüsusi dad və ətir verilməsi üçün tütünə əlavə olunan qeyri-tütün maddələri

  Tam oxu »
 • tarif (vəzifə) maaşı

  İşin mürəkkəbliyi, əməyin gərginliyi və işçinin ixtisas səviyyəsinə görə müəyyən edilən əmək haqqının əsas hissəsidir

  Tam oxu »
 • tarix abidələri

  Cəmiyyət və dövlət tarixi ilə, müharibə və milli azadlıq hərəkatı ilə, elm və texnikanın inkişafı ilə xalqın həyatındakı mühüm tarixi hadisələrlə bağl

  Tam oxu »
 • tarix və mədəniyyət abidələri

  Arxeoloji və memarlıq obyektləri, etnoqrafik, numizmatik, epiqrafik, antropoloji materiallar, tarixi hadisə və şəxsiyyətlərlə bağlı olan bina, xatirə

  Tam oxu »
 • texniki enmə

  Yanacaq doldurma, heyətin dəyişməsi və s. məqsədlərlə hava gəmisinin planlaşdırılmış enməsi

  Tam oxu »
 • texniki mühafizə vasitələri

  Əsərə və əlaqəli hüquqların obyektlərinə daxilolmanı nəzarətdə saxlamağa imkan verən, hüquq sahibinin və ya istehsalçının icazə vermədiyi hərəkətlərin

  Tam oxu »
 • texniki nəzarət

  İstehsal obyektlərində işlərin aparılması qaydasını müəyyənləşdirən texniki-normativ sənədlərin və təhlükə potensiallı obyektlərdə fəaliyyət üçün veri

  Tam oxu »
 • texniki yayım vasitələri

  Proqramların istehlakçıya çatdırılması üçün istifadə olunan radioelektron vasitələrinin və texniki cihazların məcmusu

  Tam oxu »
 • texnogen dəyişdirilmiş radiasiya fonu

  İnsan fəaliyyəti nəticəsində təbii radiasiya fonunun dəyişdirilməsi

  Tam oxu »
 • texnogen törəmələr

  Dağ-mədən, emal və digər istehsal sahələrinin yerin səthində və ya yerin təkində yığılan, tərkibində mineral maddə saxlayan tullantıları

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya

  Elektrik və elektromaqnit rabitə vasitələri (kabel, optik və radio əlaqəsi) ilə hər hansı siqnalın, səsin və təsvirin ötürülməsi və qəbul edilməsi

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya xidməti

  Müvafiq telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə hüquqi, fiziki şəxslərin və qanuni əsaslarla fəaliyyət göstərən digər subyektlərin telekommunikasiyaya o

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya xidməti abunəçisi

  Operator, provayder ilə bağladığı müqavilə əsasında telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə edən şəxs

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya xidməti istifadəçisi

  Hüquqi əsaslarla telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə edən şəxs

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya qurğuları

  Müvafiq şəbəkə və sistemlərin yerləşdirilməsi, telekommunikasiya xidməti göstərilməsi üçün istifadə edilən bina, qüllə və digər mühəndis-texniki obyek

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya operatoru

  Mülkiyyətində olan telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə qanuni əsaslarla telekommunikasiya xidmətləri göstərən hüquqi şəxs və ya sahibkarlıq fəaliyyə

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya provayderi

  Telekommunikasiya operatorunun şəbəkəsindən istifadə edərək telekommunikasiya xidmətləri göstərən hüquqi şəxs və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya şəbəkəsi

  Telekommunikasiyanın təmin edilməsi üçün vahid texniki və texnoloji sistemdə birləşdirilmiş müxtəlif növ vasitə və qurğuların məcmusu

  Tam oxu »