UCSUZ-BUCAQSIZ

UCSUZ-BUCAQSIZ [Rza:] Biz əl-ələ verib bahar quşları kimi atıla-atıla, oxuyaoxuya ucsuz-bucaqsız çəmənlərə qaçdıq, şərqi deyən quşlara qoşulduq (M.İbrahimov); BİHÜDUD Dəryayi-bihüdud idi çərxi-zümürrüdin; Könlüm misalı mövczənü biqərar idi (M.Hadi); BİPAYAN (köhn.) Könül yenə bəhri-bipayan kimi; Səslənir çalxana-çalxana, dağlar! (S.Vurğun); HÜDUDSUZ Hüdudsuz mavilikdən tərlan ayrılarmı heç? (R.Rza); UC-BUCAQSIZ İnandığım ərənlərin birini; Uc-bucaqsız bir səhradan tapmışam (Ə.Cavad); SONSUZ.

UCQAR
UCUZ

Digər lüğətlərdə