Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • UYAR

  oxşar — bənzər — münasib — əlverişli — müvafiq

  Tam oxu »
 • UYARLI

  oxşar — bənzər — münasib — əlverişli — müvafiq

  Tam oxu »
 • UYARLIQ

  oxşarlıq — bənzərlik — münasiblik — əlverişlilik — müvafiqlik — eynilik

  Tam oxu »
 • UYARSIZ

  münasibsiz — əlverişsiz — namünasib

  Tam oxu »
 • UYARSIZLIQ

  münasibsizlik — əlverişsizlik — namünasiblik

  Tam oxu »
 • UYDURMA

  qondarma — quraşdırma — düzəltmə

  Tam oxu »
 • UYDURMA

  iftira — böhtan — yalan

  Tam oxu »
 • UYDURMAQ

  əlaqələndirmək — bağlamaq — birləşdirmək

  Tam oxu »
 • UYDURMAQ

  qondarmaq — quraşdırmaq — düzəltmək

  Tam oxu »
 • UYĞUN

  oxşar — bənzər — münasib — müvafiq

  Tam oxu »
 • UYĞUN

  yararlı — əlverişli

  Tam oxu »
 • UYĞUN

  ahəngdar — taraz

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMA

  razılaşma — bağlaşma

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMA

  uzlaşma — əlaqələnmə — bağlanma

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMA

  alışma — öyrəşmə

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMAQ

  razılaşmaq — bağlaşmaq

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMAQ

  uzlaşmaq — əlaqələnmək — bağlanmaq

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMAQ

  alışmaq — öyrənmək

  Tam oxu »
 • UYĞUNLUQ

  münasiblik — müvafiqlik — əlverişlilik

  Tam oxu »
 • UYĞUNLUQ

  ahənglik — tənasüblük

  Tam oxu »
 • UYĞUNLUQ

  yekdillik — birlik

  Tam oxu »
 • UYĞUNSUZ

  əlverişsiz — münasibsiz — mənasız

  Tam oxu »
 • UYĞUNSUZLUQ

  əlverişsizlik — münasibsizlik — mənasızlıq

  Tam oxu »
 • UYĞUNSUZLUQ

  ahəngsizlik — tənasübsüzlük — nisbətsizlik

  Tam oxu »
 • UYMA

  yatma

  Tam oxu »
 • UYMA

  sevmə — vurulma

  Tam oxu »
 • UYMA

  maraqlanma — qapılma

  Tam oxu »
 • UYMAQ

  yatmaq

  Tam oxu »
 • UYMAQ

  sevmək — vurulmaq

  Tam oxu »
 • UYMAQ

  maraqlanmaq — qapılmaq

  Tam oxu »
 • UYUŞMA

  uzlaşma — əlaqələnmə — bağlanma — birləşmə

  Tam oxu »
 • UYUŞMA

  uyma — yaraşma

  Tam oxu »
 • UYUŞMAQ

  uzlaşmaq — əlaqələnmək — bağlanmaq — birləşmək

  Tam oxu »
 • UYUŞMAQ

  uymaq — yaraşmaq

  Tam oxu »
 • UYUŞMAZ

  barışmaz

  Tam oxu »
 • UYUŞMAZLIQ

  ziddiyyət — barışmazlıq

  Tam oxu »
 • UYUŞUQ

  qurumuş — donmuş — keyimiş

  Tam oxu »
 • UYUŞUQLUQ

  donuqluq — keyilik

  Tam oxu »
 • UZADILMA

  artırılma — çoxaldılma

  Tam oxu »
 • UZADILMA

  ləngidilmə — yubadılma

  Tam oxu »
 • UZADILMAQ

  artırılmaq — çoxaldılmaq

  Tam oxu »
 • UZADILMAQ

  ləngidilmək — yubadılmaq

  Tam oxu »
 • UZAĞI

  geci

  Tam oxu »
 • UZAQ

  yad — kənar — özgə

  Tam oxu »
 • UZAQDA

  kənarda

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRƏN

  tədbirli — bəsirətli

  Tam oxu »
 • UZAQGÖRƏNLİK

  tədbirlilik — bəsirət

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞDIRMA

  qovma

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞMA

  aralanma — çəkilmə — getmə

  Tam oxu »
 • UZAQLAŞMAQ

  aralanmaq — çəkilmək — getmək

  Tam oxu »