Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • UC

  son — qurtaracaq — axır

  Tam oxu »
 • UCA

  hündür — yüksək — qəlbi

  Tam oxu »
 • UCA

  gur — bərk

  Tam oxu »
 • UCA

  hörmətli — möhtərəm

  Tam oxu »
 • UCABOY

  hündür — boylu-buxunlu — yekə

  Tam oxu »
 • UCABOYLU

  boylu-buxunlu — yekə — yekəpər — gövdəli

  Tam oxu »
 • UCADAN

  hündürdən — bərkdən — qəlbidən

  Tam oxu »
 • UCALIQ

  hündürlük — yüksəklik — qəlbilik

  Tam oxu »
 • UCALIQ

  kurluq — bərklik

  Tam oxu »
 • UCALIQ

  hörmət — nüfuz

  Tam oxu »
 • UCALMA

  yüksəlmə — qalxma — artma

  Tam oxu »
 • UCALMAQ

  yüksəlmək — qalxmaq — artmaq

  Tam oxu »
 • UCDANTUTMA

  seçmədən — biryerdən

  Tam oxu »
 • UCQAR

  ətraf — kənar — qıraq

  Tam oxu »
 • UCQARLIQ

  ətraflıq — kənarlıq — qıraqlıq

  Tam oxu »
 • UCLU

  tiyəli

  Tam oxu »
 • UCLU

  təpəli — sivrili

  Tam oxu »
 • UCLU

  sonlu — axırlı — qurtaracaqlı

  Tam oxu »
 • UCLUQ

  tiyəlik

  Tam oxu »
 • UCLUQ

  sivrilik — təpəlik

  Tam oxu »
 • UCLUQ

  sonluq — axırlıq — qurtaracaqlıq

  Tam oxu »
 • UCSUZ

  nəhayətsiz — sonsuz — hədsiz

  Tam oxu »
 • UCUZ

  duzsuz — bayağı — şit

  Tam oxu »
 • UCUZ

  yüngül — əlverişli

  Tam oxu »
 • UCUZ

  qiymətsiz — dəyərsiz — əhəmiyyətsiz — boş

  Tam oxu »
 • UCUZLUQ

  yüngüllük — əlverişlilik

  Tam oxu »
 • UCUZLUQ

  qiymətsizlik — dəyərsizlik — əhəmiyyətsizlik — boşluq

  Tam oxu »
 • UCUZLUQ

  duzsuzluq — bayağılıq — şitlik

  Tam oxu »
 • UÇMA

  qalxma — pərvazlanma — yüksəlmə

  Tam oxu »
 • UÇMA

  çapma — qaçma

  Tam oxu »
 • UÇMA

  ötmə — keçmə

  Tam oxu »
 • UÇMA

  düşmə — tökülmə

  Tam oxu »
 • UÇMA

  süzmə

  Tam oxu »
 • UÇMA

  sərilmə — sərələnmə — yayılma

  Tam oxu »
 • UÇMA

  buğlanma — buxarlanma

  Tam oxu »
 • UÇMA

  dağılma — devrilmə — yıxılma

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  buğlanmaq — buxarlanmaq

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  ötmək — keçmək

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  düşmək — tökülmək

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  çapmaq — qaçmaq

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  qalmaq — pərvazlanmaq — yüksəlmək

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  dağılmaq — devrilmək — yıxılmaq

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  sərilmək — sərələnmək — yayılmaq

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  süzmək

  Tam oxu »
 • UÇUQ

  xaraba — viranə

  Tam oxu »
 • UÇUQ

  suluq — qabar

  Tam oxu »
 • UÇUQLUQ

  xarabalıq — viranəlik

  Tam oxu »
 • UÇUQLUQ

  suluqluq — qabarlıq

  Tam oxu »
 • UÇUNMA

  titrəmə — əsmə — lərzə — həyəcan

  Tam oxu »
 • UÇUNMAQ

  titrəmək — əsmək — yırğalanmaq

  Tam oxu »