YANBUZ

Yanbud kəlmələrindən əmələ gəlib: yanbud kimi olub, sonra son samit dəyişib. Yanbuz “budun yan tərəfi” deməkdir. İkinci ehtimal da ola bilər: söz mən­bələrdə yanbaş şəklində də verilib, “ayağın yan tərəfinin yuxarı (baş) hissəsi” ki­mi açılanıb. Yanbaş isə təhrif nəticəsində yanbuz formasını kəsb edib. Birinci mü­lahizə daha inandırıcıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

YANAŞMAQ
YANCAQ