Этимологический словарь азербайджанского языка

 • YUBAN

  Dilimizdə eyni kökə malik olan yuban və yubat feilləri var. Sözün kökü indi müstəqilliyini itirmiş yuba feilidir və mənbələrdə, rus dilinə “избегать”

  Полностью »
 • YUXA

  Yuvxa kimi də işlədilib, qalın kəlməsinin antonomidir (yastı sözü ilə qohum­dur), nazik isə yoğun sözünün antonimidir

  Полностью »
 • YUXARI

  Qədim kökü ağ kəlməsindən ibarətdir. Sonra həmin söz yux, yük (yüksək) formalarına düşüb. Yuxarı sözü yux və arı (yer) hissələrindən ibarətdir, yüksək

  Полностью »
 • YUXU

  Sözün kökü “u”dur, ondan uyumaq (udımaq forması da mövcud olub) feili əmələ gəlib. Söz uyxu kimi olub, sonra yuxu şəklini alıb

  Полностью »
 • YULĞUN

  İki yozumu var: a. Bədəni lüt olduğu üçün yoluq (yolğun, yulğun) adlanıb. b. Yaxşı yandığı üçün yalov (od) sözü ilə bağlıdır

  Полностью »
 • YUMAQ

  Bu feil mənbələrdə cumaq kimi verilib. Cu isə “su” deməkdir. Deməli, yumaq sözü su ilə bağlıdır. Eləcə də cummaq (özünü suya atmaq), çamır (suyu çox o

  Полностью »
 • YUMORİSTİK

  Qədim Yunanıstanın ən böyük həkimi Hippokrat olub. O, davamçıları ilə sağlamlıq və xəstəliklərin ilk ümumi nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışdı

  Полностью »
 • YUMRUQ

  Yumaq (ip), yumurta, yumru, yumruq sözləri ilə eyni kökdən törəyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YUMURTA

  Bu əşya zahiri formasına görə belə adlanıb: “yumru olan” deməkdir. Əsli yumurğa kimi olub. Qovurğa qəlibi üzrə yaranıb

  Полностью »
 • YUN

  Yolmaq, yonmaq kəlmələri ilə kökdaşdır. Rus dilindəki руно sözü də рвать kəlməsi ilə qohumdur. Yun (tük, qıl və s

  Полностью »
 • YUNİS

  Yəhudicə “göyərçin” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YUNİSBALIĞI

  Bu, naqqa balığının (balinanın, yəni kit adlanan su heyvanının bir növü olan delfinin) qədim adıdır. Əfsanəyə görə, həmin balıq Yunisi (yəhudi peyğəmb

  Полностью »
 • YURD

  Belə güman edirəm ki, yer kəlməsi ilə qohumdur, “yaşayışyeri” deməkdir. Sondakı samit nədir? - sualı qaranlıq qaldığından şərh mübahisəlidir

  Полностью »
 • YUSİF

  Ərəbcə “hüzn” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YUVA

  Qaynaqlarda yuvmaq feili var və ruscaya кружить, вертеть, катить kimi tərcümə olunub. Quşun yuvası da dəyirmi olur

  Полностью »
 • YUVARLAQ

  Sözün kökü yuva (dəyirmi olan) kəlməsidir. Əsli yuvalayu (yuva sayağı, yəni dəyirmi) kimi olub. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YUYUNMAQ

  Mənbələrdə suqunmaq variantı da mövcuddur. Deməli, “su” anlamı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YÜK

  Вьюк şəklində rus dilinə də keçib. Kəlmənin qədim mənası “üstünə qoyulan” (yükləmək) deməkdir və o, yüksək sözü ilə kökdaşdır

  Полностью »
 • YÜKSƏK

  Kökü “yük”dür (yoq kəlməsinin dəyişmiş formasıdır), -sə şəkilçisi ondan yüksəmək feilini əmələ gətirib

  Полностью »
 • YÜNGÜL SAQQAL OLMAQ

  Əsli “yun saqqal olmaq”dır. Mənası “saqqalın hörməti heyvan yununun qiyməti qədərdir” demək olub. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YÜNLƏ

  Yünləmək (yunlama) sözü “tük yolmaq”, “məhv etmək” anlamında işlənib. Bitləmək “biti tapıb öldürmək” deməkdir

  Полностью »
 • YÜRGƏ

  Ürgə kimi də işlədilir, yerimək, yürümək, yorğa kimi sözlərlə qohumdur. İkiyaşlı və gözəl yerişli ata deyirlər

  Полностью »
 • YÜRKƏK

  Beşik sözünün sinonimi yüyrük sözüdür və yerimək (yüyürmək, hərəkət etmək) feili zəminində yaranıb, yürgək isə bələk sözünün sinonimidir

  Полностью »
 • YÜRÜTMƏK

  “Kitabi-Dədə Qorqud”da işlədib: Ata adını yürütməyən xoyrad oğul... Ör sözündəndir, mənası “yüksək”, “hündür”, “yuxarı” deməkdir

  Полностью »
 • YÜYƏN

  Mənbələrdə çətkən kimi də qeydə alınıb, çəkmək feili ilə bağlıdır (qan­tar­ğa­nın qoluna, yəni əldə tutulan qayış hissəsinə deyirlər)

  Полностью »
 • YÜYÜĞRÜK (YÜYRÜK)

  Irğa (yerimək) sözündən əmələ gəlib: yorğala, yırğala sözləri ilə qohumdur, “beşik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YÜZ

  Vaxtilə son ədəd olub, həm də qeyri-müəyyən çoxluq (müq.et: yüz ölç, bir biç...) bildirir, üzülmək sözü ilə bağlıdır (sonuncu rəqəm olduğundan “üzülür

  Полностью »
 • ZABİT

  Ərəb sözüdür, hərfi mənada “zəbt edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZADƏ

  Farsca zadən (doğmaq) feili ilə qohumdur, qrammatik əsası “za”dır. Zahı sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ZAFTA

  Ərəbcə olan zabitə sözünün dialekt tələffüzüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZAİR

  Ərəbcədir, cəm forması “zəvvar”dır. Ehtimal ki, Zaur da buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZAQATALA

  Alimlər bunu sak-a-tala (sakların düzənliyi, talası) kimi yozurlar. Bəzən za (arxa) və tala (talanın arxa tərəfi) kimi də şərh edilir

  Полностью »
 • ZAL

  Farsca gümrah sözünün sinonimidir (farslarda gümrah “yolunu azmış” de­mək­dir, bizdə məna dəyişib: çevik, qoçaq anlamını bildirir)

  Полностью »
 • ZALBAND

  alm. sahlband

  Полностью »
 • ZANDR

  island. sandr < sand – qum

  Полностью »
 • ZAR

  Farsca zaridən “ağlamaq” feili ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZARAFAT

  Ərəb sözüdür (əsli: zərafət), “zəriflik” deməkdir, zərif kəlməsinin ərəbcə cəm formasıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • ZARINCI

  Kökü “zar”dır və təqlidi sözdür (zar-ıltı...), -ı şəkilçisi ondan feil düzəldib (zar-ı-maq), gül-ünc qəlibi üzrə zarı-(ı)nc sözü əmələ gəlib, sonrakı

  Полностью »
 • ZART

  Bunu ərəb mənşəli hesab edirlər. Əslində, təqlidi sözdür (zarıltı, gurultu..). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZAT

  Ərəbcədir, bizdə onun əvəzinə soy işlədilib.  “Zatına lənət”, “zatı qırıq” deyirik. Cəmi zəvat kimidir, “mahiyyət” deməkdir

  Полностью »
 • ZAUR

  Bax: Zair. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZAVOD

  Xammalı mexaniki yolla işləyən müəssisə; rusca “заводитъ” sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZENİT

  Ərəbcə səmt sözündəndir (başımızın üstündəki göy nöqtəsi). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZEOLİTLƏR

  yun. zeo – qaynamaq, bişmək + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • ZEYDULLA

  Ziyad və Allah sözlərindən əmələ gəlib. Ərəbcə “Allahın böyütdüyü”, “Allahın üstün tutduğu” deməkdir

  Полностью »
 • ZEYKİR

  Barmaq qabar olmasın deyə geyilən barmaqlığa deyiblər, mənşəyi qaran­lıqdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZEYNALABDİN

  Ərəbcə “ibadət edənlərin, zinəti, bəzəyi” (dinin yaraşığı) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏBANİ

  Farsca “şifahi” deməkdir, zəban(dil) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏBİ

  Ərəbcədir, “qurban” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • ZƏDƏ

  Farsca zədən (vurmaq) məsdəri ilə kökdaşdır, qrammatik əsası zən sözüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »