Этимологический словарь азербайджанского языка

 • YOĞUN

  Etimoloji cəhətdən düzəltmə sözdür. Kökü yoğfeildir, yoğmaq “dolmaq” anlamında işlədilib. Yoğun sifətdir “üstün” “yaxın”, “sərin” sözlərinin qəlibi üz

  Полностью »
 • YOĞUNUTMAQ

  Dialektlərdə “işi yoğunutma” deyirlər. Söz belə yaranıb: yoğun+ad= толстетъ (müq. et: yox+ ad= исчезатъ) yoğunad kəlməsi yoğunud şəklinə düşüb

  Полностью »
 • YOĞURĞUC

  Yoğurmaq“qarışdırmaq” deməkdir.Yoğurğuc isə “мешалка”dır, “oxlov”dur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YOĞURMAQ

  Qədim mənası “qarışdırmaq” deməkdir. Bir vaxtlar qatıq əvəzinə yoğurt işlətmişik (“südlə mayanın qarışığı” deməkdir)

  Полностью »
 • YOĞURT

  Qədimdə qatıq anlamında işlədilib, mənası “qarışıq” deməkdir (yoğurmaq qarışdırmaqdır). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YOXAD

  “Yox olmaq” deməkdir.Ton-ad sözü “одеватъ” deməkdir. -ad şəkilçisi adlar­dan feil düzəldib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YOXLAMAQ

  Qırğız dilində yox sözü “itki” deməkdir. Yoxlamaq hərfi mənada “itəni axtarıb tapmaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YOXSA

  Yox predikativ sözü (və ya xəbəri əvəzliyi) ilə bağlıdır, -sa şəkilçisi şərt bildirir. “Əks halda” deməkdir

  Полностью »
 • YOXSUL

  1. Kök “yox”dur, -su feil düzəlib (Anadolu türklərində yox-su-maq feili var), qax-sı-maq qəlibi üzrə yaranıb

  Полностью »
 • YOXUŞ

  Əsli ağuş olub, eniş kəlməsinin antonimi kimi yaranıb. Ağ “yuxarı qalxmaq” deməkdir, ağuş isə “aşağıdan yuxarı gedən” anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • YOL

  Əsli yor (yörelqe,oruq kimi də işlədilib) kimi olub. Yerimək, yüyürmək sözü ilə də bağlıdır. Yəni yol yerimək (hərəkət, gediş-gəliş) üçün nəzərdə tutu

  Полностью »
 • YOLDA-İZDƏ

  Sinonimlər birləşməsidir. İz sözünün “yol” mənası mənbələrdə qeydə alınıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YOLĞUC

  “Qısğac” (kəlbətin), “yonğac” (rəndə), “burğac” (şurup) sözləri ilə yolğuc (indi ülgüc kimi işlədilir) sözləri struktur baxımından eyni olub

  Полностью »
 • YOLUX

  1. Bəzi türk dillərində (məs. Qaqauz dilində) ruscaya заражаться kimi tərcü­mə olunub, ehtimal ki, il kökündən yaranıb (ilişmək kəlməsini yada salın)

  Полностью »
 • YOLUQ

  Yüli (бритъ), yülikü (ülgüc), yülük (бритый) sözləri qohumdur. Filankəs yo­lu­ğun biridir deyirlər. Yoluq sözü qırxmaq sözü ilə semantik yaxınlığa mal

  Полностью »
 • YONACAQ

  Nalbənd alətidir, “qıracaq” da deyirlər (atın dırnağı yonurlar). Yonmaq sözündən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YONQAR

  Feildən düzəlmiş isimdir, yonmaq feili ilə bağlıdır. Rəndənin yonduğu qırıntılara deyirlər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YONMAQ

  Lələk, tük, qıl mənalarını əks etdirən yük sözü olub. Yolmaq, qırxmaq yerinə yunlamaq işlədilib. Güman ki, yun sözü yonmaqla bağlıdır, “çıxarılan his­

  Полностью »
 • YONTALA

  Yonmaq feilindən düzəlib. Yon-ta “azca yonmaq” deməkdir. Ondan eşələ qəlibi üzrə yontala əmələ gəlib

  Полностью »
 • YONTALAMAQ

  Sözün kökü yonmaq feili ilə bağlıdır. Səpələmək qəlibi üzrə in­ten­sivlik bildirən -ala şəkilçisinin köməyi ilə yon(t)ala sözü əmələ gəlib

  Полностью »
 • YORĞA

  Atın həm qabaq, həm də dal ayaqlarını soldan eyni zamanda atmaqla olan yeriş növüdür. Növbə ilə sonra sağ ayaqlar işə düşür

  Полностью »
 • YORĞAN

  Yörgə feilindən əmələ gəlib. “Yörgə”nin mənası bürünmək, bələnmək (yür­gək) demək olub. Beşiyə “yüyürük” deyirik və hərəkətlərlə (yerimək, yellən­mək)

  Полностью »
 • YORĞUN-ARĞIN

  Qaqauz dilində arğın sözü “zəif” mənasında işlədilir. Arqımaa feili isə arıqlamaq kimi açıqlanıb. Deməli, arıq və arğın sözləri eyni kökdən əmələ gə­l

  Полностью »
 • YORMAQ

  Yerimək kəlməsi ilə qohumdur. Canlı varlıqlar çox yeridikdə, hərəkət et­dikdə yorulur. Deməli, yorulmaq yeriməyin (hərəkətin) nəticəsi ilə bağlıdır

  Полностью »
 • YORTMAQ

  Yırtmaq sözünün dəyişilmiş formasıdır (bağırmaq və böyürmək, çağır­maq, çığırmaq tipli sözlərin qəlibi üzrə əmələ gəlib)

  Полностью »
 • YOSMA

  Bu alınma sözdür, bizdə oynaq kəlməsi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YOVŞAN

  Dovşan sözü ilə qohumdur. Dovşan dişlərini bərkitmək üçün yovşanla da qidalanır. Dovşan ən çox yovşan olan yerdə yaşayır (rəngləri uyğun olduğundan ya

  Полностью »
 • YOZMAQ

  Dilimizdə “развязать” anlamını verən yaz, yoz, çöz (hamısı eyni sözdür) sözləri olub, çiçək açıldı yerinə “çiçək yazıldı” deyiblər

  Полностью »
 • YÖN

  “İşi yönünə qoy” deyirik. Yön “способ” deməkdir. Yöndəm, yöndəmsiz sözləri də buradandır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YÖNDƏM

  Yön sözü mənbələrdə “üsul” anlamında işlədilib. Yöndəm isə “üsullu”, “qo­laylıq”, “səliqə” deməkdir. Yöndəmsiz sözü “səmtsiz”, “uyğun olmayan” mə­na­s

  Полностью »
 • YÖNƏLMƏK

  Ön (qabaq tərəf), yönəlmək, göndərmək sözlərinin kökdaşlığı barədə fikir söyləməyə dəyər. “Göndər”in əsli yöndər kimi olub (yönəltmək

  Полностью »
 • YÖRƏ

  “Ətraf” deməkdir. Yan sözü ilə semantik qohumluğu var. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YÖŞÜRMƏK

  Eşük (örtük, qapı), eşü (bürümək) sözləri ilə qohumdur, “gizlətmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YUBAN

  Dilimizdə eyni kökə malik olan yuban və yubat feilləri var. Sözün kökü indi müstəqilliyini itirmiş yuba feilidir və mənbələrdə, rus dilinə “избегать”

  Полностью »
 • YUXA

  Yuvxa kimi də işlədilib, qalın kəlməsinin antonomidir (yastı sözü ilə qohum­dur), nazik isə yoğun sözünün antonimidir

  Полностью »
 • YUXARI

  Qədim kökü ağ kəlməsindən ibarətdir. Sonra həmin söz yux, yük (yüksək) formalarına düşüb. Yuxarı sözü yux və arı (yer) hissələrindən ibarətdir, yüksək

  Полностью »
 • YUXU

  Sözün kökü “u”dur, ondan uyumaq (udımaq forması da mövcud olub) feili əmələ gəlib. Söz uyxu kimi olub, sonra yuxu şəklini alıb

  Полностью »
 • YULĞUN

  İki yozumu var: a. Bədəni lüt olduğu üçün yoluq (yolğun, yulğun) adlanıb. b. Yaxşı yandığı üçün yalov (od) sözü ilə bağlıdır

  Полностью »
 • YUMAQ

  Bu feil mənbələrdə cumaq kimi verilib. Cu isə “su” deməkdir. Deməli, yumaq sözü su ilə bağlıdır. Eləcə də cummaq (özünü suya atmaq), çamır (suyu çox o

  Полностью »
 • YUMORİSTİK

  Qədim Yunanıstanın ən böyük həkimi Hippokrat olub. O, davamçıları ilə sağlamlıq və xəstəliklərin ilk ümumi nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışdı

  Полностью »
 • YUMRUQ

  Yumaq (ip), yumurta, yumru, yumruq sözləri ilə eyni kökdən törəyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YUMURTA

  Bu əşya zahiri formasına görə belə adlanıb: “yumru olan” deməkdir. Əsli yumurğa kimi olub. Qovurğa qəlibi üzrə yaranıb

  Полностью »
 • YUN

  Yolmaq, yonmaq kəlmələri ilə kökdaşdır. Rus dilindəki руно sözü də рвать kəlməsi ilə qohumdur. Yun (tük, qıl və s

  Полностью »
 • YUNİS

  Yəhudicə “göyərçin” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YUNİSBALIĞI

  Bu, naqqa balığının (balinanın, yəni kit adlanan su heyvanının bir növü olan delfinin) qədim adıdır. Əfsanəyə görə, həmin balıq Yunisi (yəhudi peyğəmb

  Полностью »
 • YURD

  Belə güman edirəm ki, yer kəlməsi ilə qohumdur, “yaşayışyeri” deməkdir. Sondakı samit nədir? - sualı qaranlıq qaldığından şərh mübahisəlidir

  Полностью »
 • YUSİF

  Ərəbcə “hüzn” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • YUVA

  Qaynaqlarda yuvmaq feili var və ruscaya кружить, вертеть, катить kimi tərcümə olunub. Quşun yuvası da dəyirmi olur

  Полностью »
 • YUVARLAQ

  Sözün kökü yuva (dəyirmi olan) kəlməsidir. Əsli yuvalayu (yuva sayağı, yəni dəyirmi) kimi olub. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • YUYUNMAQ

  Mənbələrdə suqunmaq variantı da mövcuddur. Deməli, “su” anlamı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »