ƏRAB

Ə’RAB

ə. «ərəb» c. ərəblər; t. çöldə yaşayan ərəb qəbilələrindən olan; çöllü, bədəvi.

ƏR
ƏRABİ