ƏRABİ

Ə’RABİ

ə. çöllü ərəb, bədəvi ərəb.

ƏRAB
ƏRACİF