ƏZKAR

ə. «zikr» c. 1) zikrlər, yaddaşlar; xatırlamalar; 2) t. yada salma; xatırlama.

ƏZİZ
ƏZKİYA