ƏZKİYA

ƏZKİYA’

ə. «zəki» c. zəkalılar, fərasətlilər.

ƏZKAR
ƏZQƏZA