YELBİZƏK

(Füzuli)
bax yelbiz . – Yelbizəyini bir yerə yığsana!
YELBİZ
YELBİZLƏMƏK