Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • YU:AT

  (Ağdam, Cəbrayıl, Daşkəsən, Mingəçevir) bax yö:ət. – Ölü öləndə qoyoydular, yu:atda yuyoydular (Daşkəsən)

  Tam oxu »
 • YUĞURT

  (Dərbənd) qatıq. – Bazara gissəm yuğurt alaram

  Tam oxu »
 • YUXALTMAX

  (Qarakilsə) naziklətmək. – Kərəntinin ağzını yuxaltmax lazımdı

  Tam oxu »
 • YULUTMAX

  (Qax) qırxmaq. – Yüzünü yulutup geliy

  Tam oxu »
 • YUMAŞEG

  (Quba) əlverişli. – Sənin dedigün kimi yumaşegdü

  Tam oxu »
 • YUMBALAMMAĞ

  (Bakı) diyirlənmək

  Tam oxu »
 • YUMRU

  (Xanlar) suda pörtülüb qurudulmuş çəyirdəkli zoğal. – Qışda ərişdəyə yumru da tökəllər

  Tam oxu »
 • YUMSUX

  (Şəmkir, Tovuz) umsuq. – Adam əlini civinnən çıxardanda yumsux elə bilər ona şey verirsən (Tovuz); – Bu nə yumsux uşaxdı, heç gözü doymur (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • YURDAQAYIDAN

  (Füzuli) dəvə

  Tam oxu »
 • YURDİTİRƏN

  (Qazax) fərsiz. – Adam yurditirən olmaz

  Tam oxu »
 • YURMAĞ

  I (Dərbənd) 1. vurmaq 2. döymək. – Qardaşim meşədə dovuz yuradu; – Ağacnən yuraduğ iti II (Dərbənd) yumurta döyüşdürmək

  Tam oxu »
 • YURTDAQALMIŞ

  (Cəbrayıl, Qarakilsə) 1. kimsəsiz 2. qarımış

  Tam oxu »
 • YUVADİBİ

  (Ağdaş) sonbeşik. – Bu qız yuvadibidi

  Tam oxu »
 • YUVAKOR

  (Zaqatala) bacarıqsız

  Tam oxu »
 • YUYUCU

  (Ağdam) ölüyuyan. – Bizdərdə ölənin paltarın yuyucuya verəllər

  Tam oxu »
 • YÜGÜRƏPPƏK

  (Sabirabad) tez, cəld. – Yügürəppək gedib Əlini çağır

  Tam oxu »
 • YÜGÜRMEÇƏ

  (Bakı) tez, cəld

  Tam oxu »
 • YÜGÜRÜBBƏ

  (Kürdəmir, Salyan) bax yügürəppək. – Bayram, yügürübbə ged, İman mə:llimi çağır bıra (Salyan); – Uşağ yügürübbə yanıma gəldi (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • YÜKALTI

  (Ağcabədi, Bərdə, Qubadlı, Tərtər, Zəngilan) üstünə yorğan-döşək, palaz yığılan taxt. – Yükü yükaltıya yığırıx (Ağcabədi)

  Tam oxu »
 • YÜKÜZÜ

  (Qubadlı) yükün üzünə çəkilən pərdə. – Yüküzünü gəti, yükün üzün ört

  Tam oxu »
 • YÜRƏBBƏ

  (Ağdam, Qubadlı) bax yügürəppək. – Həsən yürəbbə gedib onu çağırdı (Ağdam); – Ə, bir yürəbbə qaş, dədəηi bura çağır (Qubadlı)

  Tam oxu »
 • YÜRGƏX’

  (Şəmkir) bax yü:rgən. – Çağıyı yürgəyə qoy, bir tez eşiyə çıx

  Tam oxu »
 • YÜ:RGƏN

  (Goranboy) beşik, nənni

  Tam oxu »
 • YÜ:RMƏŞ

  (Mingəçevir, Ucar) beşik, nənni. – Uşax yü:rməşdə irahat yatır (Ucar)

  Tam oxu »
 • YÜ:RÜK

  (Ağdam, Cəbrayıl, Cəlilabad, Əli Bayramlı, Füzuli, Qazax, Saatlı, Salyan, Tərtər, Zəngilan) bax yüyrəx’

  Tam oxu »
 • YÜ:RÜMMƏX’

  (Tərtər) yellənmək (beşikdə). – Uşağ yü:rükdə yü:rünür

  Tam oxu »
 • YÜYƏNƏK

  (Gəncə) çayın iti axan yeri. – Yüyənəkdə çimməy olmaz

  Tam oxu »
 • YÜYRƏX’

  (Gədəbəy) beşik, nənni. – Yüyrəx’siz uşax çətinnix’nən yatar

  Tam oxu »
 • YÜYRÜK

  (Başkeçid, Cəbrayıl, Füzuli, Göyçay, Kürdəmir, Tərtər, Zəngilan) bax yüyrəx’. – Uşax yüyrükdə yatıb (Zəngilan); – İçi boş yüyrüyü dəbərtsən, yaxşı olm

  Tam oxu »
 • YÜZƏM

  (Lənkəran) payızda qırxılan qoyun yunu. Zz

  Tam oxu »
 • ZABAĞ

  (Xaçmaz, Quba, Qusar) pərdilərin üstünə düzülən taxta. – Öyə əlli zabağ çatmudi <çatmayır> (Xaçmaz)

  Tam oxu »
 • ZABIN

  (Cəbrayıl) pis. – O sənnən zabın oğlandı:?

  Tam oxu »
 • ZABIR

  (Balakən) qıf

  Tam oxu »
 • ZABRA

  I (Borçalı, Qazax) bax zabır. – Zabreynan nö:üt də töx’, su da töx’, isdəsəη, yağ da töx’ (Borçalı) II (Bolnisi) acizlik

  Tam oxu »
 • ZABRI

  (Borçalı, Qax, Qazax, Zaqatala) bax zabır. – Oğul, İsə, get qonşumuzun zabrısını gətir (Qazax)

  Tam oxu »
 • ZABRU

  (Borçalı, Qax, Zaqatala) bax zabır. – Zabruni qeti, üşşeyə nöyüt toqum (Qax); – Zabruni tez qeti, çırağa növüt tökəsiyam (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • ZABUNMIĞ

  (Zəngibasar) pislik, yamanlıq. – Zabunnuğ eley, özinə oley

  Tam oxu »
 • ZABUR

  (Borçalı) bax zabır. – Zaburnan nöüt töküllər, su töküllər

  Tam oxu »
 • ZADIR

  (Meğri) səfeh, ağılsız. – Hümbət əyal dəyi ki, zadırdı

  Tam oxu »
 • ZAFT

  zaft eləmax: (Şəki) becərmək, qulluq etmək. – Yeri özüm zaft eli:rəm Zaftında olmax (Qax) – öhdəsində, ixtiyarında olmaq

  Tam oxu »
 • ZAĞA

  I (Zəngilan) zəif. – Kamıl yaman zağadı II (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Qax, Naxçıvan, Şərur) 1. mağara (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Naxçıvan, Şərur)

  Tam oxu »
 • ZAĞAB

  (Lənkəran) qızıl suyu. – Üzigimi zağaba saldırdım

  Tam oxu »
 • ZAĞALAMMAX

  (Çənbərək) özünü öymək, lovğalanmaq. – Zağalanan adamnan zəhləm-zivərim gedir

  Tam oxu »
 • ZAĞAN

  (Kəlbəcər, Zəngilan) qaraqarğa. – Zağa:n əti yeməlidi (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • ZAĞAR

  I (Quba) bax zağa I. – Bu uşağ hələ əvvəldən zağardu II (Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Salyan) Əli yaman zağar adamdu, xoşuma gəlmey (Lənkəran); 2

  Tam oxu »
 • ZAĞARA

  (Bakı) xəz papağın qıraqları. – U qədər düz söz danışmısan ki, börkü:n zağarası gedib

  Tam oxu »
 • ZAĞARÇA

  (İrəvan) qısaboy. – O, zağarçanın biridi

  Tam oxu »
 • ZAĞARQARIN

  (Qazax, Kürdəmir, Mingəçevir) yekəqarın. – Yoldan bir zağarqarın adam keşdi (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • ZAĞARRAMMAĞ

  (Saatlı) bax zağalammax. – Çox zağarramma, sə:n işün döyi bı

  Tam oxu »
 • ZAĞARRAMMAX

  (Qarakilsə) bax zağalammax. – Zağarrammax peşəsidi onun

  Tam oxu »