Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • YOĞALAMAX

  (Meğri) hərləmək. – Dilx: az yoğala

  Tam oxu »
 • YOĞMAĞAL

  (Sabirabad) yaxın. – Qalxoz dirrigi otduğumuz yerdən yoğmağaldı

  Tam oxu »
 • YOĞURT

  (Dərbənd, Tabasaran) qatıq. – Sütə çalası vuradig yoğurt olmağa (Dərbənd); – Bir yoğurt satan kişi var (Tabasaran)

  Tam oxu »
 • YOL

  (Cəlilabad, Qax, Ordubad, Şərur) dəfə. – Kino verməyə ayda dört yol gəlillər (Şərur); – On yol gəlmişəm (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • YOL-TƏRƏCƏ

  (Lənkəran) 1. yol, səmt, istiqamət 2. qayda. – Bizim gəlin yol-tərəcə bilən dögü

  Tam oxu »
 • YOL-YOLAĞA

  (İmişli) 1. yol, səmt, istiqamət 2. qayda. – Saηa yol-yolağasın öyrədərəm

  Tam oxu »
 • YOL-YOLAX

  (Tərtər) bax yol-yolağa. – Yol-yolağın bilsəm, gedərəm

  Tam oxu »
 • YOLAĞ

  (Cəlilabad, Salyan) cığır, yol. – Uşağ yolağnan gedirdi (Salyan); – So:ra dedilər: “Dörd adam gedməlisüz bı yolağnan qabağa” (Cəlilabad) ◊ Yolağ qoyun

  Tam oxu »
 • YOLAĞA

  (Sabirabad, Zəngilan) bax yolağ. – Cahanın qapısınnan yolağa var, ordan gəlin (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • YOLAX

  (Cəbrayıl, Kəlbəcər) bax yolağ. – Təkə görür ki, ovçu yolaxda duruf (Kəlbəcər)

  Tam oxu »
 • YOLANTAX

  (Karvansaray) sürüdən geridə qalan arıq qoyun. – Mə:m bir qoyunum yolantaxdı

  Tam oxu »
 • YOLAŞMA

  (Bərdə) yol açma, valideynin ərə getmiş qızının evinə ilk gedişi. – Qızı ərə verənnən so:ra yolaşmıye:dirix’

  Tam oxu »
 • YOLBASAR

  (Bərdə, İrəvan) yoldüzəldən, asfaltbasan maşın. – Bərdədə yolbasar çoxdan var (Bərdə); – Bu yolbasar çox qıymatdı şeydi (İrəvan)

  Tam oxu »
 • YOLÇIRASI

  (Qazax) əl fənəri

  Tam oxu »
 • YOLDAŞSƏNİKİMAPARDI

  (Ağdam, Bakı, Füzuli, Şuşa, Tərtər) uşaq oyunu adı. – Ay uşaxlar, gəlin yoldaşsənikimapardı oynuyax (Tərtər)

  Tam oxu »
 • YOLİZ

  (Şuşa) cehiz düzəltmək üçün nişanlı qızın ailəsinin oğlan evindən aldığı pul. – Yolizə mis qazan, simavar, teşd, qaravat, mis abigərdən, mis sapılca,

  Tam oxu »
 • YOLKƏSSİ

  (İmişli) toy üçün şərtləşmə, qız evi ilə razılaşma. – Gedəllərdi qız evinə yolkəssiyə deyəllərdi: “Bizzən na alacağsan?”

  Tam oxu »
 • YOLLAŞMAX

  (Gədəbəy, Zəngilan) razılaşmaq, razılığa gəlmək. – Yollaşın, ver gessin, indi heyvan çoxdu (Zəngilan); – Necə yollaşdıη? (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • YOLMA

  I (Çənbərək) dəridən əl ilə yolunmuş yun. – İki dəridən bir kilo yolma çıxdı II (Bakı) biçin. – Gülxa:m, bayır günörtadu, orağu vər mənə gedim yolmıya

  Tam oxu »
 • YOLOĞLU

  (Tovuz) ağıllı

  Tam oxu »
 • YOLOTU

  (Gədəbəy, Xanlar, Kəlbəcər, Qazax, Tovuz) yabanı bitki adı. – Yolotu daddı otdu, tişin dərmənidi (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • YOLPA

  (Qarakilsə) bax yolma II

  Tam oxu »
 • YOLPULU

  (Bərdə) cehiz düzəltmək üçün nişanlı qızın ailəsinin oğlan evindən aldığı pul. – Qızın dədəsi oğlanın dədəsinnən yolpulu alır toydan qavax

  Tam oxu »
 • YOLUM

  (Kəlbəcər) çayın dayaz yeri. – Çayın dayaz yerinə yolum deyəllər

  Tam oxu »
 • YOLUZ

  (Şuşa) bax yoliz. – Qızın atası oğlanın atasınnan yoluz alardı keşmişdə

  Tam oxu »
 • YO:MAX

  (Qazax) uyuşmaq. – Elə çətin sözdü, demə, mənim dilimə yo:maz

  Tam oxu »
 • YOMİYƏ

  (Lənkəran) susuz əkin

  Tam oxu »
 • YOMRULMAX

  (Qazax) əzilmək. – Qazanın böyrü yomruluf

  Tam oxu »
 • YOMSA

  (Borçalı, Çənbərək, Gədəbəy, Qazax, Tovuz, Zaqatala) gödəkboylu. – Yomsa adam çox yol gedəmməz, tez yorular (Borçalı)

  Tam oxu »
 • YOMSARA

  (Qazax) bax yomsa. – O, yomsara qızdı

  Tam oxu »
 • YONAJAX

  (Xanlar, Qazax) atın dırnağını yonmaq üçün işlədilən alət, kəsər. – Atın dırnağın yonajaxnan kəsəllər (Qazax)

  Tam oxu »
 • YONCIMAĞ

  (Salyan) yalvarmaq. – Mının ma:liyeti bir şey dögür axı, gedim o:a yoncıyım

  Tam oxu »
 • YONCUMAX

  (Ağdam, Borçalı, Çənbərək, Füzuli, Gədəbəy, Qax, Oğuz) bax yoncımağ. – Çox yoncudu ma:, bir şey çıxmadı (Ağdam); – Qardaşdığı muna çox yoncudu (Füzuli

  Tam oxu »
 • YONĞA

  (Quba) kəpək, mişar kəpəyi. – İsdiyən yonğanı yığadu, su:ra lazım ulanda yandıradu

  Tam oxu »
 • YONQARRAMAX

  (Gəncə) yonmaq. – Götü bu ağaşdarı yonqarra

  Tam oxu »
 • YONQU

  (Qazax, Ordubad) yonqar, rəndə ağzından çıxan qırıntılar

  Tam oxu »
 • YONTAMAĞ

  (Ağsu) yonmaq. – Get ağacı yonta, talaşasın gət qala ocağa

  Tam oxu »
 • YORDIMLAMAX

  (Tovuz) yonmaq, yonub düzəltmək. – Usda, bu ağajı yordımla ver, çərçivə qayırax

  Tam oxu »
 • YORĞATOYUX

  (Naxçıvan) çöl quşu adı. – Yorğatoyux yeməli olur

  Tam oxu »
 • YORPAX

  (Qax) beşik döşəyi

  Tam oxu »
 • YORTAVLAMAX

  (Zəngilan) yavaş-yavaş qaçmaq. – Biz bərk yeriyəndə olar dalımızcan yortavlıyırdı

  Tam oxu »
 • YORTU

  I (Qax) əxlaqsız (qadın) II (Şəmkir) qayda. – A bala, köhnə yortuynan getmə, da: o sən görən zamana döy

  Tam oxu »
 • YORTUŞ

  yortuş at: (Kürdəmir) löhrəm at. – Yortuş at mimməkdən piyada getməy yaxşıdı

  Tam oxu »
 • YOSMA

  (Biləsuvar, Cəlilabad, İmişli, Kürdəmir) alçaq (daxma). – Qabağ bu yerrərdə yosma daxmalar çox olub (Biləsuvar); – Bu yosma kümədə bir oğlan var (Cəli

  Tam oxu »
 • YOSMALAX

  (Füzuli, Ucar) gödəkboylu. – Yosmalax Kərimin sənəti-subutu yoxdu (Ucar)

  Tam oxu »
 • YOSUN

  (Gədəbəy) görkəm. – Yosunu da elə bil, dəli Aloysardır

  Tam oxu »
 • YOSUNNU

  (Qarakilsə) oxşar, bənzər. – Qoyun yosunnu bir şeydi

  Tam oxu »
 • YO:UĞMACAL

  (Kürdəmir) yaxın vaxt. – Qardaşım bı yo:uğmacalda gələcək

  Tam oxu »
 • YO:UZDAX

  (Ucar) bax yozzağ. – Yo:- uzdax heyvanı naxıra, sürüyə buraxmarıx, qapıda saxlarıx

  Tam oxu »
 • YOVŞAX

  (İrəvan) bit. – İndi heş kimdə yovşax yoxdu

  Tam oxu »