Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • YEBƏRMAĞ

  (Dərbənd, Tabasaran) göndərmək. – Uşağı Qorbannan yebərdim (Tabasaran)

  Tam oxu »
 • YEDDİARXADÖNƏN

  (Meğri, Ucar) özündən yeddi nəsil əvvəl olanlar. – Mən onun yeddiarxadönəninə bələdəm; – Oğlum, sənin yeddiarxadönənin də yaxşı adamlar olublar (Ucar)

  Tam oxu »
 • YEDDİGƏLİN

  (Qax, Oğuz) mədəcik. – Baş tapbağ olan şey döylü, bilmirəm niyə yeddigəlin diyillər (Oğuz)

  Tam oxu »
 • YEDDİLƏR

  (Borçalı, Qazax, Tovuz) bir yerdə olan yeddi ulduz

  Tam oxu »
 • YEDDİLİK

  I (İmişli, Masallı) qızlarquşu. – Orda yeddilik bala çıxardıb, yuvası var (İmişli) II (Qazax) yeddi canavardan ibarət sürü

  Tam oxu »
 • YEDDİLÖ:ÜN

  (Bərdə, Ucar) bax yeddilövün. – No:ruz bayramında yeddilö:ün düzəldirix’ (Bərdə); – Bayram axşamına biz yeddilö:ün hazırrıyırıx (Ucar)

  Tam oxu »
 • YEDDİLÖVÜN

  (Qax, Ordubad) qarışıq, müxtəlif şirniyyat və s. – Qız, dur ayağa, xalangilə yeddilövün qoyum, apar (Ordubad)

  Tam oxu »
 • YEDDİRƏNG

  (Lənkəran) quş adı. – Ağacımızdakı yeddirəng çox gözəldür

  Tam oxu »
 • YEDƏX’

  I (Çənbərək, Tovuz) ikitəkərli araba növü. – Yedəx’də iki şalman gətdi Əli (Çənbərək); – Bir yedəx’ tapın, o dəni də:rmana tulla:η (Tovuz) II (Oğuz) m

  Tam oxu »
 • YEDİCİ

  (İsmayıllı) yas məclislərində avazla oxşayan qadın, ağıçı Yedmə qalmağ (Meğri) – dul qalmaq. – Bılqeyisi görim yedmə qalsın

  Tam oxu »
 • YEƏ

  (Gədəbəy) həyasız. – Çox yeə adamdı Mansır

  Tam oxu »
 • YEG

  (Quba, Ordubad) bax yey. – Sənnən yeg olmasun, yaxşıdı (Ordubad); – Mənim bir dusdum vardı, sənnən yeg olmasun, Bakı şə:rində (Quba)

  Tam oxu »
 • YEGƏL

  (Ordubad) oğlan evində olan toy. – Yegəl oğlan əvindo:lar

  Tam oxu »
 • YEGƏN

  I (Cəlilabad) bacıoğlu. – Yegənnərim gəldilər II (Cəlilabad) ardınca gedən. – Həsənin də yegəni olər

  Tam oxu »
 • YEHRƏ

  (Qazax) biçilib zolaq şəklində tökülmüş ot. – Qızım otu yehrədən yığdı

  Tam oxu »
 • YEX’BURNU

  (Laçın) bütünlüklə, hamısı

  Tam oxu »
 • YE:İLMƏ

  (İmişli) bax yeyilmə

  Tam oxu »
 • YEK

  (Dərbənd) rüşvət. – Habu nə cür adamdu, yek almamış işi düzəltmədü

  Tam oxu »
 • YEKBECƏ

  yekbecə gəlmeg: (Bakı) höcətləşmək. – Məniynən nə yekbecə gəlirsən?

  Tam oxu »
 • YEKƏXANA

  (Gədəbəy, Gəncə, Laçın, Şamaxı, Şəki) lovğa. – Yaman yekəxana adamsan (Laçın); – Hajı yaman yekəxana adamdı (Gəncə); – Yekəxana adamnan zəhləm ge:r mə

  Tam oxu »
 • YEKƏXANALIX

  (Gədəbəy, Gəncə, Laçın, Şamaxı, Şəki) lovğalıq. – Çox da yekəxanalıx eləməynən ha! (Gədəbəy); – Yekəxanalıx pis şeydi (Gəncə)

  Tam oxu »
 • YEKİNMƏX’

  (Başkeçid) tutmaq, yapışmaq

  Tam oxu »
 • YELAN

  (Naxçıvan, Ordubad) üstünə tut çırpmaq üçün ağac altına salınan və ya tutulan böyük parça. – Biz tuti yelana silkirix’: – A bala, yelanı o yana tut (N

  Tam oxu »
 • YELAPARDI

  I (Qazax, Tovuz) nazik və ya yağlı çörək növü. – Yelapardını sajda pişirəllər; – A:z, bir az yelapardı pişir, ye:əx’ (Qazax) II (Bakı) zəif küləkdən ç

  Tam oxu »
 • YELBAŞDAN

  (Ağdaş) yenidən. – Gəl oyuna yelbaşdan başdıyax

  Tam oxu »
 • YELBƏ

  I (Cənubi Azərbaycan, Kürdəmir, Lənkəran, Şamaxı) quş adı. – Yelbə bicardan uşdi (Lənkəran); – O:çi tornan on yelbə tutdi (Şamaxı); – Bir dənə yelbə t

  Tam oxu »
 • YELBİZ

  (Laçın) saç. – Yelbizinnən tutuf sürüyərəm

  Tam oxu »
 • YELBİZƏK

  (Füzuli) bax yelbiz. – Yelbizəyini bir yerə yığsana!

  Tam oxu »
 • YELBİZLƏMƏK

  (Laçın) saçlamaq. – Saçı olmuyan arvadı yelbizləmək olmaz

  Tam oxu »
 • YELBOĞAZ

  yelboğaz olmax: (Göyçay) boş, dənsiz sünbül açmaq

  Tam oxu »
 • YELÇƏK

  (Kürdəmir, Masallı) ləçək. – Yelçəgimi yumuşam (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • YELÇƏKƏN

  (Gəncə) havatəmizləyən, havadəyişdirən aparat. – Yelçəkən xarab oluf, işdəmir

  Tam oxu »
 • YELÇIXAN

  (Ağcabədi) nehrədə hava çıxan xüsusi yer. – Yelçıxan olmasa qatıx köpər nehrədə

  Tam oxu »
 • YELÇÖ:Zİ

  (Şamaxı) cövüz növü. – Yelcö: zi çətin tapılır

  Tam oxu »
 • YELDÖGƏN

  (Bakı) küləkdöyən

  Tam oxu »
 • YELEG

  (Quba) lələk. – Bu yelegləri saxla çüreg naxışdamağa; – Uşağ to:ğun yeleglərin bir-bir yuldi

  Tam oxu »
 • YELƏK

  I (Xaçmaz, Qax, Quba, Şəki, Zaqatala) bax yeleg. – Otun içindəki yeləkləri yığın (Qax); – Yeləkdən qələm qayrıllar; – Bu qaz yeləyidi (Şəki) II (Axals

  Tam oxu »
 • YELƏ:LMƏK

  (Qazax) ciftləşmək (itlərdə)

  Tam oxu »
 • YELƏN

  I (Kürdəmir, Naxçıvan, Şamaxı) kiçik palaz, örtük. – Yelən qapıya salınar (Şamaxı) II (Füzuli, Gədəbəy, Gəncə, İmişli, Kürdəmir, Qax, Qazax, Mingəçevi

  Tam oxu »
 • YELƏNƏ

  (İrəvan) balaca su quşu adı

  Tam oxu »
 • YELƏNZ

  (Ucar) atın yalı

  Tam oxu »
 • YELƏSƏN

  (Zaqatala) yarasa. – Yeləsəni biziη çardaxdan tutmişəm

  Tam oxu »
 • YELƏVİMİŞ

  (Qazax) yeyin, tez, cəld. – Kişi yeləvimiş gəler

  Tam oxu »
 • YELXAYI

  (Qazax) astarsız, nazik (paltar). – Meyti üşüyor, əynində bircə yelxayı geymə var

  Tam oxu »
 • YELİX’SƏMƏX’

  I (Basarkeçər, Hamamlı) şişmək. – Yuxusuz qalıf deyə gözdərinin altı yelix’siyif (Basarkeçər); – Mənim inəyimin yelini yelix’siyifdi (Hamamlı) II (Çən

  Tam oxu »
 • YELİM-YELİM

  yelim-yelim olmax: (Xanlar) çürümək, tələf olmaq. – Eymənin duzu az olduğuna görə yelim-yelim oluf

  Tam oxu »
 • YELİMÇƏX’

  (Hamamlı, Qazax) yelləncək. – Ay uşaxlar, gəlin gedəx’ yelimçəx’də yellənəx’ (Hamamlı)

  Tam oxu »
 • YELİMSƏMƏX’

  (Basarkeçər, Qazax) azca axsamaq. – At yelimsəyir, nalı düşüfdü, nədi? (Qazax); – Məmməd yeriyəndə yelimsiyir (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • YELİN

  yelin salmağ: (Şamaxı) doğum ərəfəsində yelini südlənmək, böyümək. – Boz inək yelin salıb

  Tam oxu »
 • YELİNCİLİ

  (Salyan) tezyetişən əncir. – Bı il yelincili çoxdu

  Tam oxu »