məh. bax büzmə 2-ci mənada.
← GAH₁

[fars.] Cümlənin həmcins üzvlərini və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bölüşdürmə əsasında birləşdirən bağlayıcı (əsasən təkrar edilərək işlədilir).

GAHBAGAH →

zərf [fars.] Hərdənbir, arabir, bəzən, gah-gah.