Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • GƏDA

  GƏDA – BƏY Çingiz, məhəbbət aləmində bəy, gəda yoxdur, mən səni sevirəm, sən də məni (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • GƏLƏCƏK

  GƏLƏCƏK – KEÇMİŞ Mən isə adətim üzrə keçmişi yox, ancaq gələcəyi düşünürəm (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • GƏLİR

  GƏLİR – ZƏRƏR Buna görə də Lyudmila bir drujinaçı kimi Ağəlinin gəlir mənbəyini aşkara çıxarmağı qərara almışdı (C

  Tam oxu »
 • GƏLİRLİ

  GƏLİRLİ – ZƏRƏRLİ Camaat üçün nə mənfəətlidir, nə gəlirlidir onu əksin (B.Bayramov); Zərərli otları məhv etmək lazımdır

  Tam oxu »
 • GƏLMƏ

  GƏLMƏ – YERLİ Gəlmələr yerliləri; Çapar da, talayar da... (B.Vahabzadə)

  Tam oxu »
 • GƏLMƏK

  GƏLMƏK – GETMƏK Mən anadan dünyaya bədbəxt gəlmişəm, bədbəxt də gedəcəyəm (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • GƏNC

  GƏNC – QOCA Bunların biri iyirmi yaşında gənc, digəri yetmiş sinninə varmış bir qoca idi (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • GƏNCLƏŞMƏK

  GƏNCLƏŞMƏK – QOCALMAQ Yenidən gəncləşirsən (H.Cavid); Bayaq da sənə ərz elədim, əvvəla, görürsən mən qocalmışam (Ə

  Tam oxu »
 • GƏNCLİK

  GƏNCLİK – QOCALIQ Gənclik özü gedir; Qocalıq özü gəlir (R.Rza)

  Tam oxu »
 • GƏRƏKLİ

  GƏRƏKLİ – LAZIMSIZ Gərəksiz şey gərəkli gündə (Ata. sözü); Artıq oturarsa, səriştəni itirib lazımsız sözlər danışacağından ehtiyat etdi

  Tam oxu »
 • GƏRƏKSİZ

  GƏRƏKSİZ – VACİB Tacidar, gərəksiz keçmişi burax! (A.Şaiq); Gülçöhrə, get, atan damın dalısında çobanlarla danışır, de ki, bir buraya gəlsin, vacib iş

  Tam oxu »
 • GƏRGİN

  GƏRGİN – SAKİT Şəhərdə vəziyyət gərgin idi (S.Vəliyev); Sakit və azca qüssəli nəzərlərimi ona dikib durdum (M

  Tam oxu »
 • GƏRGİNLƏŞMƏK

  GƏRGİNLƏŞMƏK – SAKİTLƏŞMƏK Soldatın üzü ani bir titrəyişlə tərpəndi, əzələləri daha da gərginləşdi, iti çənəsi əsdi (M

  Tam oxu »
 • GƏRGİNLİK

  GƏRGİNLİK – SAKİTLİK Adamlarda ciddilik və gərginlik duyuldu (Mir Cəlal); Heç olmasa onsuz evdə sakitlik idi (M

  Tam oxu »
 • GƏRMƏK

  GƏRMƏK – YIĞMAQ Qaya sinəsini gərdi, uşağı küləkdən qorumaq üçün (“Azərbaycan”); Turac gərilmiş qanadını yığmağa çalışdı

  Tam oxu »
 • GƏVƏZƏ

  GƏVƏZƏ – SADƏLÖVH Yüklər gəvəzələr ürək yükünü; Nə deyim bu ağlı dumanlara mən (M.Araz); Yox, aldanma, aldanma! Məni sadəlövh sanma! (R

  Tam oxu »
 • GƏVƏZƏLİK

  GƏVƏZƏLİK – SADƏLÖVHLÜK Gəvəzəliyindən əl çəkmir. Sonra bir uşaq sadəlövhlüyü ilə gözlərimin içinə baxdı (S

  Tam oxu »
 • GƏZƏYƏN

  GƏZƏYƏN – NAMUSLU Gəzəyən qadındır, ondan uzaq ol, özünü biabır eləmə (“Ulduz”); Çox namuslu kişidir, amma heyif gönü qalındır (M

  Tam oxu »
 • GİCBƏSƏR

  GİCBƏSƏR – AĞILLI Gicbəsərin biridir (“Azərbaycan”); Vəzifə elə bir qüvvədir ki, ağılsızı ağıllı, çirkini gözəl, qocanı cavan göstərir (İ

  Tam oxu »
 • GİCLƏŞMƏK

  GİCLƏŞMƏK – AĞILLANMAQ Ona toxunmayın, gicləşib (“Azərbaycan”); Demək, indi ağıllanmısan, məni istəmirsən? (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • GİLEY

  GİLEY – RAZILIQ Əlindən eşqimə gileyim yoxdur (R.Rza); Atam da razılıq vermişdi (H.Nadir)

  Tam oxu »
 • GİLEYLƏNMƏK

  GİLEYLƏNMƏK – RAZILAŞMAQ Qızlar kəkotu dərib buradaca qurudar, gəlinlər baş-başa verib xısınlaşar, arabir qayınanalarından gileylənib, dad çəkərdilər

  Tam oxu »
 • GİLEYLİ

  GİLEYLİ – RAZI Eyni zamanda ürəkdə bir-birindən gileyli idilər (M.İbrahimov); Leyla razı idi öz əməlindən; O, zəhər içmişdi eşqin əlindən (B

  Tam oxu »
 • GİRDƏ

  GİRDƏ – YASTI Yedəyində də bir at, atın üstündə bir cüt çuval və çuvalın içində bir növ girdə şeylər (Ə

  Tam oxu »
 • GİRİNTİ

  GİRİNTİ – ÇIXINTI Bu taxta, mebel üçün yaramaz, çox girintisi, çıxıntısı var

  Tam oxu »
 • GİRİŞ

  GİRİŞ – SON Əziz müxtəsər bir giriş sözü söylədi (Ə.Vəliyev); Sədr son sözündə qeyd etdi ki, Vəli öz günahlarını boynuna alır

  Tam oxu »
 • GİZLİ

  GİZLİ – AŞKAR Gah gizli, gah aşkar; Ayaq basar hər yerə (A.Şaiq)

  Tam oxu »
 • GİZLİN

  GİZLİN – AÇIQ Yəqin bir-birinə gizlin sözləri varmış (M.Hüseyn); Buna görə də qızını yola salarkən açıq ürəklə Həsəni evə gətirməyi ona tapşırardı (M

  Tam oxu »
 • GÖDƏK

  GÖDƏK – UZUN Gödək atıldı vurdu uzunun başına, uzun dedi: – Əcəb yadıma saldın (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • GÖDƏKLİK

  GÖDƏKLİK – UZUNLUQ ...Ömrümün belə gödəkliyindən şikayətlənməzdim (S.Qədirzadə); Katibin son sözləri onu o qədər tutmuşdu ki, gəldiyi yolun uzunluğunu

  Tam oxu »
 • GÖDƏLMƏK

  GÖDƏLMƏK – UZANMAQ Uzanacaq kölgələr; Gödələcək kölgələr; İdman et hər səhər (İ.Tapdıq)

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRMƏK

  GÖNDƏRMƏK – GƏTİRMƏK Ancaq hər ehtimala qarşı Səttarın barmaq izlərini ekspertizaya göndərmək lazımdır (H

  Tam oxu »
 • GÖRÜŞ

  GÖRÜŞ – VİDALAŞMA Görüş üçün günortadan əlverişli vaxt tapmaq olmazdı (M.İbrahimov); Vidalaşma vaxtı gəlib çatdı (H

  Tam oxu »
 • GÖRÜŞMƏK

  GÖRÜŞMƏK – VİDALAŞMAQ Bakı varlıları ilə görüşmək və vidalaşmaq qərarına gəlmişdi (M.S.Ordubadi)

  Tam oxu »
 • GÖTÜRMƏK

  GÖTÜRMƏK – QOYMAQ Ağzına bax, tikə götür (Ata. sözü); Kərim kitabı büküb pəncərəyə qoydu

  Tam oxu »
 • GÖYÇƏK

  GÖYÇƏK – ÇİRKİN Eybi yoxdur, göyçək xanımların haqqında hamı danışır (Ə.Haqverdiyev); Molla qoca, çopur, çirkin, yoxsul adam idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • GÖYÇƏKLƏŞMƏK

  GÖYÇƏKLƏŞMƏK – ÇİRKİNLƏŞMƏK Zərifə ilin müəyyən vaxtlarında kökəlir və ya arıqlayır. Buna münasib də gah göyçəkləşir, gah da çirkinləşirdi (“Azərbayca

  Tam oxu »
 • GÖYƏRMƏK

  GÖYƏRMƏK – QIZIŞMAQ Görürəm, soyuqdan gömgöy göyərmisən. Keç otur qayıqda, əl-ayağın qızışsın (H.Nadir)

  Tam oxu »
 • GÖYNƏMƏK

  GÖYNƏMƏK – QIZIŞMAQ Nə ürəyim göynəyir; nə sözlər yandırır dodaqlarımı (R.Rza); Otağın havası onu qızışdırırdı

  Tam oxu »
 • GÖZƏL

  GÖZƏL – ÇİRKİN Elə gecə-gündüz gözəl arvad arzulayır (Ə.Haqverdiyev); Özünün arvadı bir çirkin şeydir (Ə

  Tam oxu »
 • GÖZƏLLƏŞMƏK

  GÖZƏLLƏŞMƏK – EYBƏCƏRLƏŞMƏK Düzlər ətirlənir baharla, yazla; Güllər, çiçəklər də gözəlləşibdir (H.Hüseynzadə); Onun dodaqları əsdi, eybəcərləşdi (M

  Tam oxu »
 • GÖZƏLLİK

  GÖZƏLLİK – ÇİRKİNLİK Gecələr hər şəhərə bir cür gözəllik gətirir (S.Sərxanlı); O inanırdı ki, ata haqqında pis düşünmək ən böyük xəyanət və çirkinlikd

  Tam oxu »
 • GÖZLÜ

  GÖZLÜ – KOR Kor gəldi, gözlü getdi (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • GÖZÜAC

  GÖZÜAC – GÖZÜTOX Gözütox adamlar həmişə rəhmli olur. Gözüac adamlar isə insafsız, rəhmsiz olur

  Tam oxu »
 • GÖZÜQANLI

  GÖZÜQANLI – MƏRHƏMƏTLİ Sədaqət mənə gözüqanlı adam kimi baxırdı (İ.Əfəndiyev); Az danışır, danışanda gülümsəyir, çox ürəyi yumşaq və mərhəmətli qadınd

  Tam oxu »
 • GÖZÜTOX

  GÖZÜTOX – TAMARZI Gözütox adamların haram malla işləri olmaz (“Azərbaycan”); Tamarzı gözlərlə Naznazı şişə çəkirdi (M

  Tam oxu »
 • GÖZÜYAŞLI

  GÖZÜYAŞLI – GÜLƏR Sonra da gözüyaşlı onu əsgərliyə yola salıb, heç bir söz deməmişdi (T.Kazımov); Gülər üzünə baxanda adam dərdini unudurdu (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • GUR

  GUR – SAKİT Gah sakit, gah gur axıb; Dəhnəsindən darıxıb; Sahilə çıxan sular! (R.Rza)

  Tam oxu »
 • GURLUQ

  GURLUQ – ZƏİFLİK İşığın gurluğu və ya zəifliyi cərəyanın gücündən asılıdır

  Tam oxu »
 • GURULTULU

  GURULTULU – SAKİT Bir-birlərinə olan sədaqəti gurultulu sözlərlə izah edərək badə qaldırıb içir, içirlər (S

  Tam oxu »