Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • YEKDİL

  YEKDİL – MÜXTƏLİF Şura hökumətinin təkliflərini ürəkdən, yekdil, yekcəhət alqışlamalıyıq (Ə.Haqverdiyev); Bu məsələ barədə fikirlər müxtəlifdir

  Tam oxu »
 • YEKƏ

  YEKƏ – BALACA Birisinin qulaqları yekədir (C.Əmirov); Tayqılça Kazım indi də izdihamı yarır, balaca adamların başından axsaq qarğa kimi addayıb oturdu

  Tam oxu »
 • YEKƏBAŞ

  YEKƏBAŞ – MƏRİFƏTLİ Çoxları üzünə durdular; Könlünü qırdılar; Nə deyim o yekəbaşlara?! (M.Müşfiq); Əşrəf hər oğulun tayı deyildi

  Tam oxu »
 • YEKƏXANALIQ

  YEKƏXANALIQ – SADƏLİK Bilmirəm heç sizə bu iddia, bu yekəxanalıq haradan belə gəlibdir (S.Rəhimov); Əzizbəyov qapıdan içəri girincə jandarm rəisi özün

  Tam oxu »
 • YEKƏLİK

  YEKƏLİK – BALACALIQ Başın yekəliyi dövlətdir, ayağın yekəliyi neybət (Ata. sözü); Ayağın balacalığı da simmetriyanı pozur

  Tam oxu »
 • YEKNƏSƏQ

  YEKNƏSƏQ – FƏRQLİ Qocaman tayqa məndən inciməsin, o bir az yeknəsəqdir (S.Sərxanlı); Onların fikirləri fərqlidir

  Tam oxu »
 • YEKRƏNG

  YEKRƏNG – MÜXTƏLİF Mən yenə də, həmişə olduğu kimi ona sadə və yekrəng cavablar verdim (M.S.Ordubadi); Maarif şöbəsinə müxtəlif iş üçün dəstə-dəstə mü

  Tam oxu »
 • YELBEYİN

  YELBEYİN – AĞILLI Özü də bunun kimi yelbeyin arvad? (M.İbrahimov); Yum, yoldaş Anketov, ağıllı söz danışmadın (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YELLİ

  YELLİ – YAVAŞ Birdən Bağıra elə gəldi ki, Tünzalə başını yelli tərpətsə, boğazı meyvə saplağı kimi üzülə bilər (İ

  Tam oxu »
 • YENİ

  YENİ – KÖHNƏ Yeni kənd köhnə kəndi kitablardan pozmaqda (S.Rüstəm)

  Tam oxu »
 • YENİCƏ

  YENİCƏ – ÇOXDAN Stansiya yenicə yaradılmışdı və rayonda ən cavan MTS hesab olunurdu (M.İbrahimov); Axı, çoxdan görüşmürük (T

  Tam oxu »
 • YENİLİK

  YENİLİK – KÖHNƏLİK Səni sevindirəcək bir yenilik yoxdur (M.S.Ordubadi); Hörməti belə başa düşmək köhnəlikdir (M

  Tam oxu »
 • YENİYETMƏ

  YENİYETMƏ – YAŞLI Nə çoxdur kəndimizdə yeniyetmə cavanlar (Ə.Haqverdiyev); Yaşlı və təcrübəli minicilərlə at qoşaşdırmağı belə bacarırdı (M

  Tam oxu »
 • YER

  YER – GÖY Göydən bir damcı da düşmədi yerə; Yerdən sular coşdu, sellər oyandı (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • YERİMƏK

  YERİMƏK – DAYANMAQ Bir qoşa köhnə paltar əynində; Yeriyir yolda torba çiynində (A.Səhhət); Külək yatır, qar dayanır, açılır səhər (S

  Tam oxu »
 • YERİŞ

  YERİŞ – DURUŞ Yeriş də, duruş da başqalaşıbdır; Yanaşıb əl verir görsə hər kimi (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • YERİŞLİ

  YERİŞLİ – DURUŞLU Ceyran yerişli yarın; Ağ buxaqda xalı var (Bayatı); Başıaçıq, sakit duruşlu, bahar geyimli rus, sanki onun özünə gülürdü (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YERSİZ

  YERSİZ – MÜNASİB Ramizin yersiz sözü müəllimi lap haldan çıxardı (M.İbrahimov); Neyləyim, münasib bildiyim budur; Yazmasam da özün hiss edəcəksən

  Tam oxu »
 • YETİM

  YETİM – ATA-ANALI Xeyir, mən bədbəxt təkcə, yetim böyümüşəm (C.Əmirov); Uşaq ata-analı böyüyür

  Tam oxu »
 • YETKİN

  YETKİN – XAM Çıxma ərik ağacına, bihudə, dilbərim; Yen gəl aşağı, nə yetkini var, nə xamı var (M.Möcüz)

  Tam oxu »
 • YEYİN

  YEYİN – YAVAŞ Durun bir nəfəsimi dərim. Yeyin gəlmişəm (C.Cabbarlı); Yavaş get, yıxılıb əlindəkini sındırarsan

  Tam oxu »
 • YEYİNLƏMƏK

  YEYİNLƏMƏK – YAVAŞIMAQ Səlim gələn tərəfdən dalbadal üç güllə atıldı. Kəşfiyyatçılar yeyinlədilər (Mir Cəlal); Budur zurna yavaşıdı (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • YEYİNLİK

  YEYİNLİK – YAVAŞLIQ Təkər yuxarıya ağır-ağır çıxır, enişə fırlananda yeyinliyində qabağında durmaq olmur (S

  Tam oxu »
 • YEZİD

  YEZİD – RƏHMLİ Bunun yanında yezid adam nə qələt eləyir (S.Vəliyev); Rəhmli adamsan, yolunda can qurban

  Tam oxu »
 • YƏQİN

  YƏQİN – ŞÜBHƏ Bəllidir yerimiz yəqin divana (H.K.Sanılı); Sənin davranışın məndə şübhə yaradır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • YƏQİNLİK

  YƏQİNLİK – ŞÜBHƏLİLİK Bəs elə isə, bir balaca üzünü göstər ki, yəqinlik hasil olsun (Ü.Hacıbəyov); Şübhəliliyim daha da artdı

  Tam oxu »
 • YIĞINTI

  YIĞINTI – DAĞINTI Əjdər bir az da uzaqlaşmalı, kənardan, daş və qum yığıntılarının arası ilə getməli oldu (S

  Tam oxu »
 • YIĞMAQ

  YIĞMAQ – BİÇMƏK Biçin də, yığın da əldən çıxdı (Mir Cəlal). YIĞMAQ – DAĞITMAQ Allah onu yığmağa yox, dağıtmağa yaratmışdı (M

  Tam oxu »
 • YIĞNAQ

  YIĞNAQ – DAĞINIQ Gündə bir qapıya salırlar yığnaq (Q.Zakir); Qədir atın üstündə dağınıq saçlı Qumrunu qucaqladı (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YIXMAQ

  YIXMAQ – QALDIRMAQ Uşağı vurub yerə yıxdılar (“Ulduz”); Gərək siz qolundan tutub qaldırasınız (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YIRTICI

  YIRTICI – MƏDƏNİ Rəzil düşmən yaralanmış; Yırtıcı bir canavardır (S.Vurğun); Onlar istəyir ki, biz də qabağa gedək, mədəni xalqlar cərgəsinə çıxaq (M

  Tam oxu »
 • YIRTIQ

  YIRTIQ – TƏZƏ Aslanın köhnə, yırtıq çəkməsi təzə paltarına yaraşmırdı (S.Vəliyev); Təzə ayaqqabısını geyinib getdi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • YOĞUN

  YOĞUN – ARIQ Arabaçı yoğun bir kişi idi (Ə.Əbülhəsən); Onun o mehriban kənd qızının arıq, düz, millər kimi cəlb edən barmaqlarını aşkar görürdü (Mir C

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞMAQ

  YOĞUNLAŞMAQ – NAZİKLƏŞMƏK Səsi bir az yoğunlaşmışdı (S.Vəliyev); Səsi nəsə nazikləşib

  Tam oxu »
 • YOX

  YOX – BƏLİ Almaz mənim deyilsə, səninmi olmalıdır? Yox (C.Cabbarlı); Qüdrət İsmayılzadəni tanıyırsanmı? – Bəli (M

  Tam oxu »
 • YOXSUL

  YOXSUL – KALAN Çox yoxsulu qoparmış; Zalımın pəncəsindən (A.Şaiq); – Həri, özü də kalandır (C.Əmirov)

  Tam oxu »
 • YOXSULLAŞMAQ

  YOXSULLAŞMAQ – VARLANMAQ Şamaxı bazarı zəngin bazardır; Əfsus, yoxsullaşır get-gedə bir az (M.Rahim); Baloğlan müvəqqəti olaraq varlanmaq fikrindən əl

  Tam oxu »
 • YOXSULLUQ

  YOXSULLUQ – VARLILIQ Varlılığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • YOXUŞ

  YOXUŞ – ENİŞ Enişi, yoxuşu, düzü bir olub; Məramı, məqsədi, üzü bir olub (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • YOXUŞLU

  YOXUŞLU – ENİŞLİ Enişli, yoxuşlu bu yollarda bax! Varmı topuq salıb büdrəməyən kəs (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • YOXUŞLUQ

  YOXUŞLUQ – ENİŞLİK Yolun enişliyi və ya yoxuşluğu yox, sənin hərəkətin məni cana gətirdi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • YOXUŞSUZ

  YOXUŞSUZ – ENİŞSİZ Yeri uşaqlarla gəz, dolan bir az; Bu dünya enişsiz, yoxuşsuz olmaz (Z.Xəlil)

  Tam oxu »
 • YORULMAQ

  YORULMAQ – DİNCƏLMƏK Zəhmət çəkibsən, yorulubsan, get rahat ol (Ə.Haqverdiyev); Bir az yatıb dincəlmək istəyirəm (C

  Tam oxu »
 • YÖN

  YÖN – ARXA Gah yönümü çevirirəm Şirvana; Gah üz tutub Gürcüstana ağlaram (Molla Cümə); Arxa cərgədən başıaçıq bir adam qışqırırdı (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YÖNDƏMSİZ

  YÖNDƏMSİZ – BİÇİMLİ Kobud sifəti, yöndəmsiz bədəni vardı (S.Rəhman); Gözəl biçimli paltarlar vardı. YÖNDƏMSİZ – MÜTƏNASİB Nə yöndəmsiz adamdır (A

  Tam oxu »
 • YUBANMAQ

  YUBANMAQ – TƏLƏSMƏK – Oğlum niyə belə yubanmısan? (S.Vəliyev); ...Məclisimizin bitməsinə tələsirdim (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YUXA

  YUXA – QALIN Hava da bərk dolub, yağacaq. Əynin də yuxadır (S.Rəhimov); Əynim qalındır, üşümürəm (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • YUXULAMAQ

  YUXULAMAQ – AYILMAQ Uşaqları araba beşik kimi silkələyib yorduğundan tez yuxuladılar (İ.Şıxlı); Ayılın, dostunuzu, düşməninizi tanıyın! (M

  Tam oxu »
 • YUXULU

  YUXULU – AYIQ Bir gün hər ikisi yuxulu gözlərini açdı (A.Şaiq); Lakin hər ayıq və zirək adamı ağıllı hesab etmək olmaz (M

  Tam oxu »
 • YUXULULUQ

  YUXULULUQ – AYIQLIQ Axırda özünü yuxuluğa vurdu (T.Kazımov); Yarı huş və yarı ayıqlıq aləmində ona [Azadiyə] elə gəlirdi ki, qurtarmaq bilməyən bir ça

  Tam oxu »