Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÇEÇİN

  çeçin gəlməx’: (Cəbrayıl) qəribə gəlmək, təəccüblü görünmək. – Sizə çeçin gəlir?

  Tam oxu »
 • ÇED

  (Qarakilsə) dincə qoyulmuş yer

  Tam oxu »
 • ÇEX’DİRMƏ

  (Oğuz) qabaq, düyü və qoz ləpəsindən hazırlanan xörək adı. – Qavağı soyuf tökürəm suya, bişənnən so:ra düyünü tökürəm, üzünnən bir boşqaf həlimini alı

  Tam oxu »
 • ÇEKİL

  (Şəki) cır tut ağacı. – Qalan çekillərin hamısıını qırsan, üş günnüx’ yarpağ olar

  Tam oxu »
 • ÇELTƏ

  (Meğri) bir qədər, azacıq. – Əzəllər bir çeltə nəfdən ötrü şorta-şorta Ordubada gedərdıx

  Tam oxu »
 • ÇENGƏ

  (Şəki) dəstə. – Axşamdı, hələ bi çəngə də ot bişməmişəm mallara

  Tam oxu »
 • ÇENGƏL

  (Şəki, Zaqatala) paltarasan. – Paltınımı hordan, çengəldən asıf keşdim içəri (Şəki)

  Tam oxu »
 • ÇENGİ

  (Şəki) həyasız. – Ho çengini hardan taniyisən?

  Tam oxu »
 • ÇER

  (Cəbrayıl, Ordubad, Qarakilsə, Lerik, Salyan, Şərur) çəp. – Gözü çer olanda əyri görür (Şərur)

  Tam oxu »
 • ÇERİ

  ( Göyçay) bax çer

  Tam oxu »
 • ÇERTMAX

  (Şəki) cücərmək. – Sudan çıxannan sora toxumu ta: ki gözdü:rüx’ o çertir, çertənnən sora aparıf səpirix’

  Tam oxu »
 • ÇERTMƏ

  (Şəki) quş tutmaq üçün at tükündən düzəldilmiş cələ. – Qışda çertmə qururdu ağaşdərin altında uşaxlar, quş tutüydülər

  Tam oxu »
 • ÇEŞ

  I (Ordubad) xışla yumşaldılmış (torpaq). – Qalxoççılar həmməşə taxılı çeş torpağa səpillər II (Qax) milçək sürfəsi

  Tam oxu »
 • ÇEŞAL

  (Dərbənd) kisə. – Üç çeşal buğda apardım değirmana

  Tam oxu »
 • ÇEŞDƏX’

  (Basarkeçər) səhər sağına

  Tam oxu »
 • ÇEŞİ

  (Zaqatala) çəpgöz. – Çeşi Məryəm bayax havurdeydı

  Tam oxu »
 • ÇEŞMEX’

  (Meğri) burunun üstü. – Qoyunin çeşmeyinnən qan aldi dayim

  Tam oxu »
 • ÇEŞMƏ

  I (İmişli, Lənkəran) 1. göz (evə aiddir). – Bı il iki çeşmə öy tikmişuğ 2. göz (balıq torunda). – Torun çeşməsi dağılıb, iplik gəti düzəldəg II (Ordub

  Tam oxu »
 • ÇEŞNİ

  (Gədəbəy, Qazax, Lerik, Yardımlı, Sabirabad, Şamaxı, Şəmkir, Şuşa) 1. şəkil, surət (Qazax, Sabirabad, Şəmkir)

  Tam oxu »
 • ÇEŞO

  (Meğri) sürünün səhər tezdən 2 saat müddətində otladığı vaxt, dövr

  Tam oxu »
 • ÇEŞT

  (Cəbrayıl, Böyük Qarakilsə, Qarakilsə, Qazax, Mingəçevir) günorta. – Gün çeşdə qalxıf (Qazax); – Laf çeşt olanda işə gə:rsən da: (Mingəçevir); – Gün ç

  Tam oxu »
 • ÇEYİL

  I (Borçalı, Kəlbəcər, Qazax, Qəbələ, Mingəçevir, Şahbuz, Şəki) 1. bataqlıq (Borçalı, Kəlbəcər, Qazax, Qəbələ)

  Tam oxu »
 • ÇEYİLLİX’

  (Başkeçid, Borçalı, Çənbərək, Gəncə, Goranboy, Tovuz) çoxlu çeyil (b a x II) bitən yer. – Həməşə su qaynıyan yer çeyilliy olar (Borçalı); – Buralar çe

  Tam oxu »
 • ÇEYNƏMƏ

  (Dərbənd) hədik

  Tam oxu »
 • ÇEYNƏTÜKÜR

  (Oğuz) çoxdanışan, çərənçi ◊ Çeynətükürrüy iləmağ – çox danışmaq, çərənçilik etmək. – Əli, çeynətükürrüy iləmə, əl çək

  Tam oxu »
 • ÇEYRİ

  (Əli Bayramlı) çəpgöz

  Tam oxu »
 • ÇEYSİMMƏG

  (Biləsuvar) lovğalanmaq. – Adam varrı olanda çox çeysimməz

  Tam oxu »
 • ÇEZİLMƏX’

  (Qazax) özünü çəkmək. – Çezilməx’ yaxşı döy

  Tam oxu »
 • ÇEZVƏR

  (Oğuz) xətkeş

  Tam oxu »
 • ÇƏÇİX’

  I (Naxçıvan, İrəvan) 1. qızıl boyunbağı (Naxçıvan). – Çəçiyi olan çəçiy aparı (Naxçıvan) 2. qadınların topuqlarına bağladıqları muncuq

  Tam oxu »
 • ÇƏÇİX’LƏMƏX’

  (Qazax) təpikləmək, qabaq ayaqları ilə vurmaq. – Qoyma, at uşağı çəçix’lər

  Tam oxu »
 • ÇƏÇİL

  (İmişli, Qazax, İrəvan) dələmə. – Çəçil çox şirin olor (Qazax)

  Tam oxu »
 • ÇƏDƏNƏ

  (İrəvan, Zəngibasar) xırda, balaca (göz). – Çədənə göz uşaxdı (İrəvan)

  Tam oxu »
 • ÇƏFƏR

  (Naxçıvan) su süzmək üçün daş. – O su süzülən daş çəfər adlanır

  Tam oxu »
 • ÇƏFGƏN

  (Ucar) miçətkən. – Yayda bütün öylərdə cəfgən qurullar

  Tam oxu »
 • ÇƏHLƏX’

  (Çənbərək) köhnə ayaqqabı. – Çəhləyi əyğıma:lıf eşiyə çıxdım

  Tam oxu »
 • ÇƏHLƏMAX

  (Ordubad) sıxmaq. – Tutu çəhliyib suyun çıxart

  Tam oxu »
 • ÇƏHLİM

  (Çənbərək, Daşkəsən, Gəncə, İmişli, Qarakilsə, Qazax, Meğri, Ordubad, Şəmkir, Tovuz, Yevlax, Zəngilan) 1

  Tam oxu »
 • ÇƏHLİMNƏMƏX’

  (Şəmkir) izləmək, izinə düşmək. – Çəhlimnədim, gördüm heyvan gedif girif bağa

  Tam oxu »
 • ÇƏHMƏ

  (Ağdam, Borçalı, Culfa, Goranboy, Karvansaray, Tərtər, Tovuz, İrəvan, Zəngilan) bax çəkmə. – Çəhmə şovradan çox bərk olor (Borçalı); – Büyün Vəligildə

  Tam oxu »
 • ÇƏHMƏCƏ

  (Şərur) xörək adı

  Tam oxu »
 • ÇƏKAŞIX

  (Gəncə, Goranboy) bahalı dəridən və məxmərdən tikilmiş qolsuz və yaxasız qadın paltarı. – Çəkaşığı qoja arvatdar ge:nərdi (Goranboy); – Çəkaşığın tiki

  Tam oxu »
 • ÇƏKÇƏKİ

  (Gəncə, Şamaxı, Tovuz) quş adı. – Çəkçəki balaca quşdu (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏCƏX’

  I (Şahbuz) təndirin ağzına qoyulan taxta qapaq. – Çəkəcəyi gəti, qoyax təndirin ağzına II (Şahbuz) cınaq

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏCƏK

  (İmişli, Kürdəmir) tapqır. – Çəkəcəğin bərk çək atın (İmişli)

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏLƏX’

  (Çənbərək, Qazax, Tovuz, Zəngibasar) bax çəkələt

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏLƏT

  (Gədəbəy, Qazax, Tovuz) yüngül ev ayaqqabısı. – A bala, çəkələtdəri maηə:ti, eşiyə çıxejam (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏR

  (Kürdəmir, Şamaxı) qorxu. – Heş kimnən çəkərim yoxdu

  Tam oxu »
 • ÇƏKƏRƏX’

  (Gəncə, Naxçıvan) az-az. – Çəkərəx’ yi, tez-tez yi (Gəncə)

  Tam oxu »
 • ÇƏKİ

  (Basarkeçər, Borçalı, Goranboy, İmişli, İrəvan) tapqır. – Çəki olmasa yəhər aşar, atın belində durmaz (Goranboy); – Ə:, atın çəkisin bərkit (Borçalı);

  Tam oxu »