Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÇOANTAR

  (Füzuli) köçəri. – Ollar binəlidi, çoantar döyü

  Tam oxu »
 • ÇOBAL

  (Qax, Zaqatala) xörək adı. – Anam bizə çobal bişirdi (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • ÇOBANALLADAN

  (Cəbrayıl, Yardımlı) bax çobanyalladan

  Tam oxu »
 • ÇOBANAŞI

  (Oğuz) xörək adı. – Çobanaşını yaxşı qoyun əti, içalat olanda bişirillər

  Tam oxu »
 • ÇOBANBOYU

  (Qazax) dərman bitkisi adı

  Tam oxu »
 • ÇOBANÇÖRƏYİ

  (İrəvan) zəhmət haqqı olaraq çobanlara verilən çörək. – Ay uşax, çobançörəyimi gətirin

  Tam oxu »
 • ÇOBANYALLADAN

  (Başkeçid, Borçalı) quş adı. – Çobanyalladan balaca quşdu (Borçalı)

  Tam oxu »
 • ÇOBANYARMASI

  (Şahbuz, Şərur) yazda yağan dolu. – Əvə gələndə yolda bizi çobanyarması tutdu, cumculuğ elədi qoydu orda (Şahbuz)

  Tam oxu »
 • ÇOD

  (Culfa) bərk, möhkəm. – Çod daş yaxşıdı

  Tam oxu »
 • ÇODİ

  (Tabasaran) qutab

  Tam oxu »
 • ÇOĞCARA

  (Zaqatala) yemək adı

  Tam oxu »
 • ÇOĞDA

  (Cəlilabad) nazik ip

  Tam oxu »
 • ÇOXNAX

  (Gəncə, Mingəçevir, Zaqatala) canavar sürüsü. – Çöldə çoxnağa ras gəldim; – Sürüyə gecə çoxnax gəlmişdi (Gəncə)

  Tam oxu »
 • ÇOQQUŞMAX

  (Zəngilan) toqquşmaq. – Qaçanda əliynən çoqquşdux

  Tam oxu »
 • ÇOLAQQA

  (Lənkəran) çala-çuxur. – Burdan keçmə, çolaqqıya düşərsən

  Tam oxu »
 • ÇOLĞALA

  (Sabirabad) çeçələ (barmaq). – Əlimdə çolğala barmağıma dolama çıxıb

  Tam oxu »
 • ÇOLPAN

  (Xanlar) təpəlik, kiçik dağlıq. – Çolpan bir az xurda dağlıx yerdi dana; – Bir az xurdalı yerə çolpan deyrix’

  Tam oxu »
 • ÇOLPUMAX

  I (Ağdaş) axsamaq. – Səmədin kəli çolpuyur II (Çənbərək, Mingəçevir) ora-bura qaçmaq, tələsik iş görmək

  Tam oxu »
 • ÇOLPUTMAX

  (Ağcabədi, Ağdam) 1. əldən salmaq. – Məni oğlumun dərdi çolpuduf (Ağdam) 2. karıxdırmaq. – Bu kişi məni çolputdu (Ağcabədi)

  Tam oxu »
 • ÇO:MAX

  (Şəki) pozulmaq, sapmaq. – İş ço:masın, ço:du qutaldı, sora çətindi

  Tam oxu »
 • ÇOMPUZ

  (Zaqatala) çoban çomağı

  Tam oxu »
 • ÇOMUR

  (Cəlilabad) bulanıq

  Tam oxu »
 • ÇONA

  (Kürdəmir, Salyan) qovun, qarpız, xiyar toxumu əkmək üçün qazılmış yer, kiçik çala. – Çona qazıruğ, iki hissə torpaq, bi hissə peyin qarışdırruğ bir-b

  Tam oxu »
 • ÇONÇOR

  (Balakən) gölməçə

  Tam oxu »
 • ÇOPUX

  (Oğuz, Zaqatala) yunun darana bilməyən keyfiyyətsiz hissəsi. – Yastığın için çopuxnan doldur (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • ÇOPUZ

  (Qax, Şəki, Zaqatala) keçədən tikilmiş geyim növü. – Yapıncı uzun olur, çopuz bir az qısa (Qax); – Çopuzum öydə qalıtdı

  Tam oxu »
 • ÇOR

  (Cəbrayıl, Şərur) üzüm tənəklərinə, meyvə ağaclarına düşən xəstəlik. – Bı yil üzümümüzü çor təmiz puç elədi (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • ÇORÇOR

  (Balakən) dəyirman suyunun kənara axıdılması üçün düzəldilən yer

  Tam oxu »
 • ÇORNA

  (Salyan) bəhanə. – Görəssən, genə bı çorna tapacağ

  Tam oxu »
 • ÇORPUMAX

  (Şəki) çaşmaq, karıxmaq. – Laf çorpumişəm, bilminəm heç hansı işi tutum

  Tam oxu »
 • ÇORT

  I (Gəncə, Şəmkir) şortlaq (at). – Çort atı mimməx’ yaxşı döy (Gəncə); – Çort at minməyə əl verməz (Şəmkir) II (Salyan) fikir; qəm, qüssə

  Tam oxu »
 • ÇORTAN

  (İrəvan) 1. qatıq qarışdırılmış şor. – Bu qava bir az çortan qoy 2. süzülmüş ayran (Şərur)

  Tam oxu »
 • ÇORTDAĞAN

  (Gəncə) narahat yerişli, yorğa olmayan, adamı atıb-tutan (at). – Sizin at çortdağandı

  Tam oxu »
 • ÇORTDURMAX

  (Balakən) qovmaq. – Yazığı hora kimi çortdurup

  Tam oxu »
 • ÇOŞA

  I (Zəngilan) qarğıdalı cecəsi. – Bı çoşaları yolun içinə töx’mü:n II (Şərur) çərəz, hər hansı bir yeməli şey

  Tam oxu »
 • ÇOTA

  (Çənbərək, Qazax) təpə. – Do:- şanı qoyladım, çotada gizdəndi (Çənbərək); – Qoyunu çotuya ver (Qazax)

  Tam oxu »
 • ÇOTMAL

  (Gədəbəy) əyri. – Çotmal ağaşdan taxta olmaz

  Tam oxu »
 • ÇOTURRU

  (Xanlar) kələ-kötür. – Gərməşö: n üzü çoturru olur

  Tam oxu »
 • ÇO:UMAĞ

  (Dərbənd) bax ço:max. – Gəti muni sürt kirişə çiğirğdən ço:umasun

  Tam oxu »
 • ÇO:UŞ

  (Kürdəmir) başçı. – Qaçaxların ço:uşu de:llər Mehdi olup

  Tam oxu »
 • ÇOVUT

  (Zaqatala) quru çay. – Çovutnan çey dəmliylə

  Tam oxu »
 • ÇOYĞA

  (Daşkəsən, Goranboy) tayfa, nəsil. – Bizim kətdə iki çoyğa oluf (Daşkəsən); – Kətdə xeylax çoyğa var (Goranboy)

  Tam oxu »
 • ÇOYNAX

  (Qazax) çolaq, şikəst. – Bu kişi çoynaxdı

  Tam oxu »
 • ÇÖCƏ

  (Ağdaş, Qəbələ, Oğuz) bax çöycə. – Bir çöcə qaymağ aldım (Qəbələ); – Çöcəmiz çox paslıyıf (Ağdaş); – Sütü çöcəyə töküb bacıma verdim (Oğuz)

  Tam oxu »
 • ÇÖÇƏ

  I (Ordubad, Şərur) şirin çörək növü. – Bayram olanda çöçə yapırıx (Ordubad) II (Şəki) pəncə. – İt çöçələrini pəncərəyə qoyuf öyə baxırdı

  Tam oxu »
 • ÇÖÇƏLƏMƏX’

  (Gədəbəy) kiçik addımlarla yerimək. – Nə çöçəlersəη, belin-zadın sınme:f ki?

  Tam oxu »
 • ÇÖÇÜN

  (Meğri) bacarıqsız, yarıtmaz. – Xacca çöçün arvatdı Çöçün gəlməx’ (Ağcabədi, Cəbrayıl, Kürdəmir, Laçın, Mingəçevir, Lerik, Salyan, Yardımlı, Şamaxı)

  Tam oxu »
 • ÇÖÇÜY

  (Qax) qardaş. – Çöçüy, gəl morux yığmağa gidax

  Tam oxu »
 • ÇÖDİ

  (Dərbənd) bax çodi

  Tam oxu »
 • ÇÖFLƏMƏ

  (Basarkeçər) toyuq xəstəliyi adı. – Tö:xlərə çöfləmə azarı tüşüf

  Tam oxu »