Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • FILIX

  fılıx qalmax: (Qazax) yetim qalmaq. – Səni göröm fılıx qalasan

  Tam oxu »
 • FINCILIXLAMAX

  (Şərur) qaçmaq

  Tam oxu »
 • FINDIĞÇA

  (Bakı) yeməli bitki adı Fındığça çalmağ – çırtıq çalmaq, barmaqları bir-birinə sürtməklə səs çıxarmaq

  Tam oxu »
 • FINDIXCA

  (Şərur) səliqə ilə barmaqların başına qoyulan xına

  Tam oxu »
 • FINDIXSALDI

  (Qazax, Şəmkir, Tərtər) səsvermə üsulu (keçmiş zamanda). – Fındıxsaldıda hansı tərəfin fındığı çox çıxseydi, o tərəfin adamı seçilirdi, timsalı kətxud

  Tam oxu »
 • FINDIL

  fındılına dəyməx’: (Füzuli) xatirinə dəymək, qəlbinə toxunmaq

  Tam oxu »
 • FINTIR

  (Ağcabədi) alaq otu adı

  Tam oxu »
 • FIR

  (İmişli) həvəs. – Bi dəfə fırım gəlmişdi, onda da əvdə olmadın

  Tam oxu »
 • FIRAL

  (Tovuz) dərhal. – Rasim fıral geri qayıtdı

  Tam oxu »
 • FIRÇIX

  (Qazax) yaltaq

  Tam oxu »
 • FIRHARI

  (Salyan) ərköyün. – Zahirin balaları fırharıdı

  Tam oxu »
 • FIRIX

  (Qax, Zaqatala) qoz çırpmaq üçün ağac

  Tam oxu »
 • FIRILDAX

  (Bərdə, Şuşa) fırfıra. – Fırıldağı ağaşdan qayrıllar; – Fırıldağı şallaxnan vurullar (Şuşa)

  Tam oxu »
 • FIRILDATMAĞ

  I (Bakı) 1. sürətlə ötüb keçmək. – Maşını yanımnan fırıldadıb keşdi 2. atmaq, tullamaq; – Sumkasını divanın üstünə fırıldatdı II (Bakı, Salyan) tez sa

  Tam oxu »
 • FIRILLAMAĞ

  (Salyan) 1. əsib coşmaq. – Gənə fırıllıyırsan, diyəsən, davalığın çatıb 2. sürətlə ötüb keçmək; – Nüşabə fırıllıyıb yanımızdan keçdi

  Tam oxu »
 • FIRINNIĞ

  fırınnığ elemeg: (Bakı) qudurğanlıq etmək. – Bibelə fırınnığ eləmeginən

  Tam oxu »
 • FIRIŞ

  (Salyan) qalaq, topa. – Bazarda yemiş-qarpız fırış vırılıb, alana minnətdi

  Tam oxu »
 • FIRIT

  fırıt verməx’: (Borçalı, Qazax) qızışdırmaq. – Lətif fırıt verir, adamları birbirinə qatır (Borçalı) Fır kəhlix’ (Kəlbəcər) – quş adı

  Tam oxu »
 • FIRITDAMAX

  (Borçalı, Çənbərək, Qazax, Laçın) bax firitdəməx’. – Aşıralı camahatı fırıtdadı dalaşdıdı (Çənbərək); – Sənin ağlın olsa fırıtdamağa baxmarsan (Laçın)

  Tam oxu »
 • FIRMƏLƏ

  (Cənubi Azərbaycan) yeldəyirmanının pəri. – Fırmələ yerə düşdü

  Tam oxu »
 • FIRNI

  I (Bolnisi, Borçalı, Qazax, Tovuz) təndir. – Onu qavaxcan daşnan hörüllər, fırnıyı hörüllər (Borçalı) II (Daşkəsən, Şəmkir, Tovuz) çörək növü

  Tam oxu »
 • FIRRAX

  (Mingəçevir) kiçik, xırda qoz

  Tam oxu »
 • FIRRAMA

  (Oğuz) bütöv şəkildə təndirdə bişirilən induşqa və ya qovun. – Fırrama yiməli şeydi

  Tam oxu »
 • FIRRAMAX

  (Şəmkir) şişmək

  Tam oxu »
 • FIRRAMMAX

  (Borçalı) bax fırramax. – Çivan əvvəl fırraner, soηra deşiler

  Tam oxu »
 • FIRRANQUC

  (Salyan) uşaq oyunu adı. – Ədə, fırranquc oynama, başın gicəllənər

  Tam oxu »
 • FIRTDAMAX

  (Qazax) bax firitdəməx’. – Sən də fırtdersəη kı, uşax biri-birinən boğuşsun

  Tam oxu »
 • FISILDAN

  (Meğri) balaca, kiçik. – Bu arxı bareyə Şirindilin u fısıldan uğli cüt quşey

  Tam oxu »
 • FISILLIX

  (Xanlar, Qazax, Tovuz) bax fızıllıx. – Üzbaş talası fısıllıxdı, ordan çətin keçməy olar (Xanlar)

  Tam oxu »
 • FISİTMƏG

  (Yardımlı) pıçıltı ilə demək, söyləmək. – Fısidey, bilmeysən nə dey

  Tam oxu »
 • FIŞ

  (Oğuz) tamamilə, bütöv. – İlan fış qabıqdan çıxıb

  Tam oxu »
 • FIŞQA

  (Zəngilan) fit. – Fışqa ver qəyitsinnər Fış vurmax (Xanlar) – qışqırtmaq. – İtdərə fış vurun sürünü canavar dağıtmasın

  Tam oxu »
 • FITDIRİY

  (Qax) fit

  Tam oxu »
 • FIYXIRMAĞ

  (Salyan) fəvvarə vurmaq. – Bıçaq barmağımı nə tə:r kəssisə, qan fıyxırdı

  Tam oxu »
 • FIZILLIX

  (Ağdam, Göyçay, İmişli, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Şuşa, Tovuz, Ucar, Zaqatala) qalın kolluq. – Qavax bı yerrər ağaşdıx oluf, fızıllıx oluf (İmişli); –

  Tam oxu »
 • FIZZAX

  (Ağdaş) fırfıra. – Fızzax qozdan da olur

  Tam oxu »
 • FİD

  fid olmax: (Borçalı) qurban olmaq

  Tam oxu »
 • FİĞANNIĞ ELƏMƏG // QOPARMAĞ

  (Bakı, Salyan) qalmaqal salmaq, fəryad qoparmaq. – Zərxanımın payın saxlamaso:z, gəlib fiğannığ qoparacağ (Salyan); – Əşi, sənə nə dedilər fiğannığ el

  Tam oxu »
 • FİKİRRİ

  (Qax) nigaran. – Bi yaz bizdən fikirri olmamağa ho bəsdi

  Tam oxu »
 • FİL

  I (Salyan) kələk, hiylə ◊ Fil gəlməg – kələk gəlmək. – Ədə, mə: fil gəli:sən? II (Cəbrayıl) sap sarınan çarx, makara

  Tam oxu »
 • FİLDAR

  (Ağbaba) çoxbilmiş. – O, yaman fildar adamdı

  Tam oxu »
 • FİLƏKGÖTÜQAÇ

  (Salyan) oyun adı

  Tam oxu »
 • FİLFİLİ

  (Çənbərək) ağılsız, yüngülxasiyyət. – Mənim filfili adamnan peydar zəhləm gedi

  Tam oxu »
 • FİLFORİ

  (Bakı) birdən, qəfildən

  Tam oxu »
 • FİLİNTİ

  (Laçın) qoca, iş qüvvəsini itirmiş. – O filintidi, yük apara bilməz

  Tam oxu »
 • FİLİTDƏMƏK

  (Salyan, Şərur) qızışdırmaq, aranı qarışdırmaq. – Gədəni anasınnan ayrılmağçün filitdi:r (Salyan)

  Tam oxu »
 • FİLMAN

  (Bərdə, Qazax) bax felman I. – Sən filman adamsan (Bərdə)

  Tam oxu »
 • FİLORİ

  (Lənkəran) tələsik

  Tam oxu »
 • FİLTİX’-FİLTİX’

  (Tovuz) cırıq-cırıq. – Uşax paltarı filtix’-filtix’ eli:f

  Tam oxu »
 • FİNDAH

  (Cəbrayıl, Qubadlı) eynilə, tamamilə. – Pəri findah nənəsinə oxşıyır (Qubadlı); – Əli findah dədəsidi (Cəbrayıl)

  Tam oxu »