Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • FİD

  fid olmax: (Borçalı) qurban olmaq

  Tam oxu »
 • FİĞANNIĞ ELƏMƏG // QOPARMAĞ

  (Bakı, Salyan) qalmaqal salmaq, fəryad qoparmaq. – Zərxanımın payın saxlamaso:z, gəlib fiğannığ qoparacağ (Salyan); – Əşi, sənə nə dedilər fiğannığ el

  Tam oxu »
 • FİKİRRİ

  (Qax) nigaran. – Bi yaz bizdən fikirri olmamağa ho bəsdi

  Tam oxu »
 • FİL

  I (Salyan) kələk, hiylə ◊ Fil gəlməg – kələk gəlmək. – Ədə, mə: fil gəli:sən? II (Cəbrayıl) sap sarınan çarx, makara

  Tam oxu »
 • FİLDAR

  (Ağbaba) çoxbilmiş. – O, yaman fildar adamdı

  Tam oxu »
 • FİLƏKGÖTÜQAÇ

  (Salyan) oyun adı

  Tam oxu »
 • FİLFİLİ

  (Çənbərək) ağılsız, yüngülxasiyyət. – Mənim filfili adamnan peydar zəhləm gedi

  Tam oxu »
 • FİLFORİ

  (Bakı) birdən, qəfildən

  Tam oxu »
 • FİLİNTİ

  (Laçın) qoca, iş qüvvəsini itirmiş. – O filintidi, yük apara bilməz

  Tam oxu »
 • FİLİTDƏMƏK

  (Salyan, Şərur) qızışdırmaq, aranı qarışdırmaq. – Gədəni anasınnan ayrılmağçün filitdi:r (Salyan)

  Tam oxu »
 • FİLMAN

  (Bərdə, Qazax) bax felman I. – Sən filman adamsan (Bərdə)

  Tam oxu »
 • FİLORİ

  (Lənkəran) tələsik

  Tam oxu »
 • FİLTİX’-FİLTİX’

  (Tovuz) cırıq-cırıq. – Uşax paltarı filtix’-filtix’ eli:f

  Tam oxu »
 • FİNDAH

  (Cəbrayıl, Qubadlı) eynilə, tamamilə. – Pəri findah nənəsinə oxşıyır (Qubadlı); – Əli findah dədəsidi (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • FİNDİFURUŞ

  (Bakı, Salyan) ədabaz, lovğa. – Qo:şunun oğlu yaman fintifuruş uşağdı (Salyan)

  Tam oxu »
 • FİNG

  (Naxçıvan) pencəyin qolunun ağzı. – Pencəyin fingi cırıxdı

  Tam oxu »
 • FİNİL

  (Göyçay) isti köynək. – Ay cici, mə: finil almiya:ssan?

  Tam oxu »
 • FİRÇİN

  (Xaçmaz, Quba) yuxayayan, üstündə xəmir yayılan taxta. – Firçində yuxa, lavaş yayadular (Quba)

  Tam oxu »
 • FİRƏX’

  (Qazax) bax firəng I

  Tam oxu »
 • FİRƏNG

  I (Qazax, Tovuz) qatlanmayan iri bıçaq. – Ay qız, firəngi götür, bu soğannarı soy, doğra (Qazax); – Firəngi maηa ver (Tovuz) II (Şərur) kibrit

  Tam oxu »
 • FİRƏNGİ

  I (Ağbaba, Başkeçid, Bolnisi, Borçalı, Çənbərək, Gədəbəy, Qazax, Tovuz) bax firəng I. – Firəngiyi mq: veriηnən doğro:m çörəyi (Gədəbəy); – Firəngiyi g

  Tam oxu »
 • FİRİŞTƏ

  (Salyan) nadinc, dəcəl. – Allah saxlamış, firiştə uşağdı

  Tam oxu »
 • FİRİTDƏMƏX’

  (Salyan) qızışdırmaq. – Altdan-üsdəη firitdiyip ötürüp üsdümüzə

  Tam oxu »
 • FİRQƏNDƏ

  firqəndə vərmeg: (Bakı) yeni üzüm tənəyi almaq məqsədi ilə yerə tənək zoğu basdırmaq (zoğ tənəkdən ayrılmır)

  Tam oxu »
 • FİRO:N

  (Bakı, Salyan) ərköyün. – Kamil çox firo:ndu; – Uşağı gərəg firo:n saxlamıyasan (Bakı)

  Tam oxu »
 • FİRRƏK

  (Mingəçevir) bax firrax

  Tam oxu »
 • FİŞDIRIĞ

  fişdırığı gəlmey: (Bakı) kefi kök olmaq. – Fişdırığun gəlsün, ay Nadir

  Tam oxu »
 • FİŞDURUĞ

  (Yardımlı) fit. – Fişduruğun ölüə nə zərəri var

  Tam oxu »
 • FİTAT

  (Göyçay, Salyan) xalis, təmiz. – Fitat yağ yiməli olar, dadlı olar (Salyan)

  Tam oxu »
 • FİTATDAMAX

  (Çənbərək, Karvansaray) qurtarmaq. – Bir həftədə qoyun qırxıldı, fitatdandı, quzi qırxılajax da: innən belə (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • FİTDƏMƏX’

  (Mingəçevir, Şəki) bax firitdəmək. – Ha fitdədi, bir şey çıxmadı (Şəki)

  Tam oxu »
 • FİTDİLİK

  (Salyan) fışqırıq. – Nağadə fitdilik verdim, eşidənnəri olmadı

  Tam oxu »
 • FİTƏX’

  (Cəlilabad) bağırsaqdan hazırlanmış qamçı. – Gördüm, Əli fitəx’nən döyey atı

  Tam oxu »
 • FİTİLLƏMƏG

  I (Bakı, Yardımlı) getmək, aradan çıxmaq. – Helə ki gördi gəlirəm, fitilliyib aradan çıxdi (Bakı) II (Salyan) sürətlə getmək

  Tam oxu »
 • FİTNƏFİS

  (Salyan) şey, əşya. – Dünən gəldim, öydə bi dənə fitnəfis tappadım

  Tam oxu »
 • FORA

  (Qazax) qadın paltarı adı. – Foruyu tix’sin, xavar eləsin

  Tam oxu »
 • FOS

  (Gədəbəy) boş. – Fosdu içi, üzü elə olduğuna baxmağınan bileyrim mən; – Çox fos yığılıf burya qardalı şaxı

  Tam oxu »
 • FOT

  (Şamaxı) içi boş, çürük, xarab (qoz). – Bı qozzarın hamısı fotdı Fota getmək (Bakı, Salyan) – məhv olmaq

  Tam oxu »
 • FRƏNG

  (Goranboy, Qazax, Tovuz) bax firəng I

  Tam oxu »
 • FUĞAN

  (Salyan) yonucu dülgər aləti. – Fuğa:n ağzı ensiz olur

  Tam oxu »
 • FUQAN

  (Çənbərək) iri rəndə. – Taxdıyı fuqannan sıyırdım

  Tam oxu »
 • FULLATMAĞ

  (Dərbənd) atmaq, tullamaq. – Bilmədün, fullat gitsin

  Tam oxu »
 • FUTİ

  (Zaqatala) bax fot. – Habu qozdarın hamısı futidi. Gg

  Tam oxu »
 • GABAÇ

  (Dərbənd) buynuzsuz (keçi). – Mənün bir gabaç kəçüm vardi, teregdə bir yarpağ quymeyeydi

  Tam oxu »
 • GADAY

  (Dərbənd) təzə doğulmuş keçi balası

  Tam oxu »
 • GADREG

  (Tabasaran) taxtabiti. – Gadreg helesi şeydü ki, adami sabahacan yatmağa qoymeydü

  Tam oxu »
 • GAF

  (Borçalı, Tovuz, Şəmkir) bax gap ◊ Gaf eləməx’ – b a x gap eləməx’. – Getdix’ gördüx’ orda adam yığılıf gaf ele:llər (Borçalı)

  Tam oxu »
 • GAFA

  (Yardımlı) bəlkə, ola bilsin ki. – Gafa gedib, sənin xəbərün yoxdu

  Tam oxu »
 • GAFCIL

  (Tovuz, Yevlax) bax gapcıl. – İsgəndər kişi gafcıl adamdı (Yevlax); – Kalvə:li kimi gafcıl adam kəndimizdə tapılmaz (Tovuz)

  Tam oxu »
 • GAĞ

  (Basarkeçər) kiçik otlaq. – Atam gağe:tdi

  Tam oxu »