Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • TƏBÇƏH

  (Culfa) belin tiyəsinin üst tərəfində ayaq qoymaq üçün çıxıntı

  Tam oxu »
 • TƏBƏH

  (Şamaxı) nəsil, əqrəba. – Bizim təbəhdəndi

  Tam oxu »
 • TƏBƏXÜL

  (Zərdab) səbir ◊ Təbəxül eləmək (Zərdab) – səbir etmək. – Təbəxül elə yaz yağışı gətirəcək, otlar pitəcək

  Tam oxu »
 • TƏBƏNƏ

  (Ordubad, Şərur) qıyıq

  Tam oxu »
 • TƏBƏRZƏ

  (Zəngibasar) ərik növlərindən biri. – Ərix’ ağşdarımızın beşi təbərzədi

  Tam oxu »
 • TƏCƏN

  (Meğri) bax tejan. – Bala, get təcəni gatı bura

  Tam oxu »
 • TƏCƏNQARIN

  (Meğri) yekəqarın, çoxyeyən. – Ə, təcənqarın ulma, quy bir az da qalsın

  Tam oxu »
 • TƏCİX’

  (Qazax) xoşa gəlməyən, ikrah hissi oyadan. – Təcix’ adam təcix’ iş tutar

  Tam oxu »
 • TƏCİX’-TƏCİX’

  (Qazax) yersiz, boşboşuna. – Təcix’-təcix’ danışma

  Tam oxu »
 • TƏD

  (Meğri) vaxt. – İndi bu sa:t ut bişməx’ tədi dəyi

  Tam oxu »
 • TƏ:ELƏ

  (Zaqatala) xəmir xörəyinin adı

  Tam oxu »
 • TƏFCƏX’

  (Tərtər, Zəngilan) bax təbcəx’. – Təfcəx’ əyağı əzmir, yeri də qazmağ olur (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • TƏFƏRRİNC

  (Barana, Cəbrayıl, Qazax, Tovuz) diqqət ◊ Təfərrinc eləməx’ (Barana, Qazax, Tovuz) – diqqət etmək, diqqət vermək, diqqətlə baxmaq

  Tam oxu »
 • TƏFİLDAR

  (Şəki) vergiyığan. – Təfildar vergi yığardı

  Tam oxu »
 • TƏFİLLƏR

  (Şəki) bax təfildar. – Təfillər töyci yığana diyirdilər

  Tam oxu »
 • TƏFRİX’Lİ

  (Ordubad) gülməli. – Həsən çox təfrix’li adamdı

  Tam oxu »
 • TƏH

  (Ordubad) bax təng I. – Bı təhdə üç əv var

  Tam oxu »
 • TƏHBƏND

  (Göyçay, Kürdəmir) toqqa, bel qayışı. – Təhbəndimi ver, bağlıyım belimə (Kürdəmir); – Diyəsən, təhbəndüvi bağlıya bilmirsən (Göyçay)

  Tam oxu »
 • TƏHBOYUN

  (Qazax) bir tay ulaq. – Kalım təhboyundu, gərəx’ bir tay alam

  Tam oxu »
 • TƏHDİLƏMƏĞ

  (Lerik) üstünə hücum çəkmək

  Tam oxu »
 • TƏHDİLƏMƏK

  (Cəbrayıl) tələsdirmək

  Tam oxu »
 • TƏHDİLİ

  (Zəngilan) tələsik, tez, təcili

  Tam oxu »
 • TƏHDİYƏ

  (Lənkəran) ehtiyatla. – Mən o evdə təhdiyə dolanıram

  Tam oxu »
 • TƏHƏRRƏNMƏX’

  (Qazax) başı gicəllənmək. – Durduğum yerdə birdən təhərrəndim, elə bil dağ-daş başıma dolandı

  Tam oxu »
 • TƏHLƏ

  (Cəlilabad) liman, körpü. – Bərgahda təhlə vareydi, gəmiynən ordan oların taxılın daşıydılar

  Tam oxu »
 • TƏHLİM

  (Qazax) təklif ◊ Təhlim eləməx’ (Qazax) – təklif etmək. – Çox təhlim elədim, getmədi

  Tam oxu »
 • TƏHNƏBEL

  (Ucar) qozbel. – Təhnəbel adam yeriyəndə çəp yeriyir

  Tam oxu »
 • TƏHNİZ

  (Çənbərək, Laçın) məzəmmət, töhmət. – Qızı Quluya versəm çamahatın təhnizinnən çıxammərəm. – El təhnizi bə harda qalsın (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • TƏHNİZDİ

  (Laçın) məzəmmətli, töhmətli ◊ Təhnizdi olmax (Laçın) – məzəmmət olunmaq, töhmət altda qalmaq. – Sənin kimi adam həməşə təhnizdi olajəy

  Tam oxu »
 • TƏHRİNƏN

  (Şahbuz) vaxtilə. – Təhrinən ora boş yerimiş

  Tam oxu »
 • TƏHTİLƏMƏK

  (Yardımlı) baş alıb getmək. – Oğlan hariə təhtileyib?

  Tam oxu »
 • TƏHTİLİ

  (Zəngilan) tələsik, tez, təcili

  Tam oxu »
 • TƏHVƏNC

  (Qazax) bax təbçəy. – Təhvənc olmasa, bel adamın əyağını kəsər. – Belin təhvənci qırılıf, adamın əyağını kəser, qazmağ olmor yeri

  Tam oxu »
 • TƏX’DİRƏ

  (Ağdam, Qazax) uşaq oyunu adı (dirədöymə oyununun bir növü). – Uşaxlar hə:tdə təx’dirə oynuyur (Qazax); – Ay uşax, gəlin təx’dirə oynuyax (Qazax)

  Tam oxu »
 • TƏX’LİFÇİ

  (Bərdə) bax tə:lifçi. – Təx’- lifçi toya adam çağırır

  Tam oxu »
 • TƏXLİYANA

  (Cəlilabad) təxminən. – Sa:d təxliyana olardı dörd

  Tam oxu »
 • TƏK

  (Kürdəmir, Ucar, Zərdab) taxça. – Boşqabı təkə qoydum (Ucar)

  Tam oxu »
 • TƏKAJAX

  (Qax) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • TƏKALTI

  (Ağdam, Xocavənd, İmişli, Quba, Şəki) atın belinə yəhərin altından qoyulan keçə. – Atın təkaltısın ma:yəti, atı yəhərriyəjəm (Ağdam); – Urdan təkaltın

  Tam oxu »
 • TƏKBƏÇ

  (Salyan) bax təbçəy. – Belin təkbəçi sındı

  Tam oxu »
 • TƏKBƏND

  (Sabirabad, Şamaxı, Tovuz) kəmər, bel qayışı. – Bınnan qabağ cayıllar təkbənd vırırdılar (Sabirabad); – Təkbəndi cahıllar bağlar (Tovuz)

  Tam oxu »
 • TƏKBİR

  (Cəlilabad) atın belinə bağlanan qayış. – Gəldi atun yanunə, bütün təkbirrərin bağladı

  Tam oxu »
 • TƏKƏGÖZ

  (Gədəbəy) lovğa

  Tam oxu »
 • TƏKƏXOZ

  (Gədəbəy, Tovuz) bax təkəgöz. – Camalı axıllı-başdı adam bile:rdim, sən demə, təkəxozun biriymiş o da

  Tam oxu »
 • TƏKƏLLİ

  (Kürdəmir) parç, misdən düzəldilmiş qulplu suqabı. – Təkəllidə su içərik

  Tam oxu »
 • TƏKƏLMƏNDƏ

  (Füzuli) qaçdı-tutdu (uşaq oyunu adı). – Uşaxlarnan təkəlməndə oynuyurdux meytəvin həyətində

  Tam oxu »
 • TƏKƏLTİ

  (Bərdə, Borçalı, Gədəbəy) bax təkaltı. – Qaltağın altındakı təkəltidi, üstündəki yasdıx (Bərdə); – Yap altdan tərrix’ qoyullar, onun üsdünnən təkəlti

  Tam oxu »
 • TƏKƏMBİR

  (Tərtər) tək-tük. – Burda təkəmbir adam qavaxlar savaddı olardı

  Tam oxu »
 • TƏKƏMSEYRƏX’

  (Ağdam, Bərdə, Qazax) tək-tük, çox seyrək. – Bu çiçəx’lər bizim tərəflərdə təkəmseyrəx’ pitir (Ağdam); – Xiyar əx’mişdim, təkəmseyrəx’ pitif (Bərdə);

  Tam oxu »
 • TƏKƏŞ

  (Bərdə, Kürdəmir, Laçın, Şuşa) lovğa, özünü çəkən, forslu. – Təkəş adam özün çəkər (Bərdə); – Bizim Məmməd yaman təkəşdi (Laçın); – O, çox təkəş gədəd

  Tam oxu »