Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • TO:

  (Salyan) kələk, hiylə. – Gülşə:n to:- unnan hələm-hələm adam çıxəmməz ◊ Toa düşmək – aldanmaq. – Ürəyitəmiz adam tez toa düşər To: vermək (Cəlilabad,

  Tam oxu »
 • TO:A

  (Qazax) bax tava. – To:ada süd, xörəx’ qayrellar

  Tam oxu »
 • TO:ASAR

  (Ağdaş, Gədəbəy, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Tərtər, Zaqatala) bax tavasar. – To:asarı götü, qoyma yağı yammağa (Oğuz); – Atam bazardan to:asar almışdı (

  Tam oxu »
 • TODAR

  (Naxçıvan) hamar olmayan, kələ-kötür

  Tam oxu »
 • TOFQALLAX

  (Mingəçevir, Oğuz, Tərtər) uşaq oyunu adı. – Getdilər tofqallax oynamağa (Oğuz); – Tofqallax yaxşı oyundu (Tərtər)

  Tam oxu »
 • TOFLAŞMA

  (Füzuli) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • TOFLU

  (Şəki) toğlu, altıaylıq quzu. – Altı ay olanda toflu diyillər, altı ay keçəndə qoyın diyirıx

  Tam oxu »
 • TO:GİR

  (Salyan) fırıldaqçı, kələkbaz. – Sə: qınamazdım, to:gir əlinə düşmüsən

  Tam oxu »
 • TOĞAY

  I (Əli Bayramlı, Sabirabad, Salyan) çay kənarında qalın ağaclıq, meşə. – Sə:r gəl toğaydan odın gətirməğə gedək (Salyan) II (Bərdə) sahil

  Tam oxu »
 • TOĞLUCU

  (Borçalı, Qazax) süpürgə düzəltmək üçün istifadə olunan yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • TOĞLULUĞ

  (Astara) 20-25 qoyundan ibarət sürü. – Həsən kişinin on toğluluğ qoyunu variydi

  Tam oxu »
 • TOĞULLUX

  (Böyük Qarakilsə, Xocavənd, Şəmkir) bax toğluluğ. – İ:rmi qoyuna də:llər bir toğullux, yüz qoyuna də:llər beş toğullux (Xocavənd); – Çobannıx elyəndə

  Tam oxu »
 • TOĞUNTİ

  (Salyan) ağımtıl

  Tam oxu »
 • TOXA

  (Barana, Basarkeçər, Bolnisi, Daşkəsən, Qazax, Şəmkir, Tovuz, Zaqatala) kətmənin bir növü. – Toxanı gəti gedəx’ tütünün alağını vurax (Oğuz); – Toxayn

  Tam oxu »
 • TOXAC

  (Ordubad) yun çubuğu

  Tam oxu »
 • TOXALAMAX

  (Barana) kətmənləmək. – Get, kolun divini toxala

  Tam oxu »
 • TOXANMAX

  (Şəmkir) sataşmaq. – İrva: m maηa yaman toxanır

  Tam oxu »
 • TOXAY

  (Sabirabad) bax toğay I. – Toxayda mal qalıb

  Tam oxu »
 • TOXDAĞ

  (Bakı, Cəlilabad) təskinlik, ürək-dirək ◊ Toxdağ verməy (Cəlilabad) – təskinlik vermək, ürək-dirək vermək

  Tam oxu »
 • TOXDAMAX

  I (Çənbərək, Şəki, Zəngilan) sakitləşmək, özünə gəlmək, özünü ələ almaq. – Urəyim heş toxdamır, elə bil indijə ağzımnan çıxajax (Zəngilan); – Savaxdan

  Tam oxu »
 • TOXDƏMƏY

  (Cəlilabad) bax toxdamax I. – Dayan bi, toxda, tər səni yuyib aparey

  Tam oxu »
 • TOXQƏRƏZƏ

  (Lerik) darvaza

  Tam oxu »
 • TOXMAYA

  (Ağdam, Şamaxı) pendir mayasının tərkibinə qatılan quzu qursağı

  Tam oxu »
 • TOXMƏRƏX’

  (Naxçıvan) gödərək. – Əsgər toxmərəx’ adamdı

  Tam oxu »
 • TOXMİŞƏMS

  (Ordubad) qaysının bir növü. – Toxmişəms qaysı al

  Tam oxu »
 • TOXNA

  (Balakən) bax toxa. – Toxnamız itib, tütün alağına gedə bilmədim

  Tam oxu »
 • TOQQAC

  I (Cəbrayıl, Zəngilan) paltar yumaq üçün taxdadan düzəldilmiş alət. – Keçmişdə sabun olmadığınaö:rə paltarı toqqacnan yuyurdular (Cəbrayıl) II (Cəbray

  Tam oxu »
 • TOQQADANÇIXMA

  (Füzuli) uşaq oyunu adı (dirədöymə)

  Tam oxu »
 • TOQQADÖYDÜ

  (İmişli) uşaq oyunu adı (dirədöymə). – Toyda toqqadöydü, qayışqoydı oynallar

  Tam oxu »
 • TOQQALAX

  (Oğuz) uşaq oyunu adı (topqalaq). – Uşaxlar səhərdən toqqalağ oynuyullar

  Tam oxu »
 • TOQQAŞAĞACI

  (Qarakilsə) palaz çırpmaq üçün ağac

  Tam oxu »
 • TOQQAŞDAMAX

  I (Ağdam, Kürdəmir, Mingəçevir, Şuşa) paltarı və sairəni sabunsuz yumaq. – Ala bu köynəyi toqqaşda, sər, qoy qurusun (Ağdam); – Tənbəllix’ eləmə, dur

  Tam oxu »
 • TOQLUBAŞ

  (Çənbərək) xırda daş qırıntıları, çınqıl. – Örgüyə əzəl toqlubaş töküllər, sonra da palçıx, boyl düzənniyillər

  Tam oxu »
 • TOQU

  (Qarakilsə) çəlləyə keçirilən dəmir qurşaq

  Tam oxu »
 • TOLAĞAYİ

  (Şahbuz) topal, axsaq. – Tolağayi adam tez yeriməz

  Tam oxu »
 • TOLAQQAYİ

  (Ordubad) quş adı. – Tolaqqayi çıqqılca serçə kimi quşdu

  Tam oxu »
 • TO:LAMAX

  I (Şamaxı) bax toylamax I. – İpi to:lamamış gətirib II (Ağdam, Bərdə, Şuşa) bax toylamax II. – O əti at qazana to:la, qoy qalsın sabaha (Ağdam)

  Tam oxu »
 • TOLAMAZ

  (Mingəçevir, Oğuz, Tovuz) səlbə. – Tolamazı meyviyə atıllar (Oğuz); – Əlində bir tolamaz var (Tovuz)

  Tam oxu »
 • TOLAMAZDA

  (Bərdə, Qazax) səlbə. – Bir tolamazda at çö:uz tökülsün

  Tam oxu »
 • TOLAMAZDAMAX

  (Bərdə, Qazax) bax tolazdamax. – Çomağı elə tolamazdadım ki, düz inəyin buynuzuna dəydi (Bərdə)

  Tam oxu »
 • TOLAMAZDI

  (Ağdam, Bərdə, Borçalı, Cəbrayıl, Çənbərək, Goranboy, Qazax, Şuşa, Zəngilan) bax tolamazda. – Tolamazdı atdım ağaca üş-dört armud düşdü (Ağdam); – Tol

  Tam oxu »
 • TOLAZATMA

  (Meğri) səlbə. – Qurban bir tolazatmeyə qırx çəviz saldi

  Tam oxu »
 • TOLAZDAMAX

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa) tullamaq, atmaq. – Hirsdənif dədəm, əlinə nə keçir hamısın tolazdıyır çölə (Ağdam); – Götü tolazda getsin oyana, kimə lazımdı bul

  Tam oxu »
 • TOLAZZAMAX

  (Mingəçevir) bax tolazdamax

  Tam oxu »
 • TOMA

  (Qax) təpə, hündür yer

  Tam oxu »
 • TO:MACARAX

  (Gədəbəy) kök və qısaboylu. – O da tomacaraxdı elə bir az

  Tam oxu »
 • TOMALĞA

  I (Şəmkir) nəsil, tayfa. – Bu kətdə dört tomalğa var II (Şəmkir) kəkil. – Tomalğa tüx’dən olur to:uxda

  Tam oxu »
 • TOMAR

  I (Qax) kitab. – Tomarı qoyı qoltuğuna gediy II (Şəmkir) ucları yuxarı tərəfdən bir-birinə qarışmış şivlər; kol-kos

  Tam oxu »
 • TOMBA

  (Gədəbəy, Kəlbəcər) topa. – Otu çalıf bir yerə yığırıx, olur tomba; – Tomba da, xotma da bir şeydi; bəzi adam tomba deir, bəzisi xotma (Kəlbəcər); – Q

  Tam oxu »
 • TOMBALAMAX

  (Gədəbəy, Kəlbəcər) bir yerə topalamaq, topa şəklində bir yerə yığmaq. – Otu tombalıyırıx, so:ra da tayya yığırıx (Kəlbəcər)

  Tam oxu »