Этимологический словарь азербайджанского языка

 • SANKİ

  Kökü san hissəsidir, “elə bil”, “elə hesab et” mənalarını əks etdirir. Xalis türk sözüdür. Sanmaq (düşünmək, fikirləşmək) sözündən əmələ gəlib

  Полностью »
 • SANLI

  Adlı-sanlı sözümüz var. San sözü qaynaqlarda həm də “hörmət” mənasında açıqlanıb. Sayın kəlməsi də san sözü ilə qohumdur

  Полностью »
 • SANMAQ

  Dilimizdə sanki, belə sayıram ki söz və ifadələri mövcuddur. San feili mənbələrdə “fikirləşmək” kimi də açıqlanıb

  Полностью »
 • SAP

  Türkmən dilində “связывать” mənasını verən sıq sözü var. Güman ki, sap hə­min kəlmə ilə qohumdur. Sırımaq feili də həmin sıq, sap sözləri ilə bağlıdır

  Полностью »
 • SAPALAQ

  Hərbi kommunizm dövründə sapalaq vergisi (разверстка) mövcud olmuşdur. Sapalaq mənbələrdə “qamçı” kimi açıqlanıb, görünür, bu gün işlət­diyimiz şapala

  Полностью »
 • SAPAND

  Mənbələrdə bir variantı sapatan kimi verilib. Sap (sıq) isə “daş-kəsək” anlamında işlədilən bir kəlmə olub

  Полностью »
 • SAPFİR

  yəh. sappir – göy daş

  Полностью »
 • SAPILCA

  Qərb dialektlərində “сковородка” anlamında işlədilən bu sözün əsli “sa­pıl­ca”dır (quyruğu, yəni dəstəyi uzun olduğundan belə adlanıb)

  Полностью »
 • SAPLAQ

  Sap sözü ilə eyni kökə malikdir. Saplamaq feilindən -q şəkilçisinin köməyi ilə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SAPMA

  “Kənara çıxmaq” deməkdir. Sapdırmaq, sapaq (kənar yol) və s. sözlərlə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SAPMAQ

  Qaqauz dilində sapa sözü var və “расположенный встороне” deməkdir. Sapmaq isə “сбить с пути, поворачивать” deməkdir

  Полностью »
 • SAPONİT

  lat. sapo, saponis – sabun

  Полностью »
 • SAPROLİT

  yun. sapros – çürük + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • SAPROPEL

  yun. sapros – çürük + yun. pelos – lil

  Полностью »
 • SARA

  Yəhudi sözüdür, “təmiz, saf” deməkdir. Sarra şəklində olub və “knyaginya” mə­­nasında işlədilib. Bizdəki bəyim sözünə uyğun gəlir

  Полностью »
 • SARAC

  Saracov soyadı, Saraclı kəndi var. Bu, sərrac sözünün dəyişmiş formasıdır. Alınma sözdür. Peşə bildirən söz olub yəhər, palan tikən ustalara deyiblər

  Полностью »
 • SARDİN BALIĞI

  Ruslar buna сардель deyirlər. Sardin sularında yetişən balıq növü­dür. Bu balıqdan hazırlanan sucuğa (yəni sosiskaya) isə ruslar сарделька deyirlər

  Полностью »
 • SARDONİK

  Sahəsinə görə yalnız Siciliyadan geri qalan Sardiniya Aralıq dənizinin ikinci böyük adasıdır. Ancaq Siciliyanın zəngin tarixə malik olmasına rəğmən Sa

  Полностью »
 • SARĞI

  Kökü sarmaq feilidir. Sarmaşıq sözü də bu köklə bağlıdır. İndi sar az-az hallarda işlədilir, çünki sarımaq forması onu bir qədər sıxışdırıb

  Полностью »
 • SARI MƏTBUAT

  XIX əsrin sonunda qəzetlər ictimaiyyəti məlumatlandıran yeganə informasiya vasitəsi idi. Qəzetlər bir-biri ilə mübarizədə mümkün bütün vasitələrdən is

  Полностью »
 • SARILIQ

  Bu xəstəlik ödlə bağlı olur. Tuva dilində sarılıq xəstəliyinə öd ağrısı deyirlər. Öd sözü dillərin əksəriyyətində “sarı” (farslar zərdov, ərəblər səfr

  Полностью »
 • SARIMAQ

  Sarmaşıq, sarılmaq feilləri göstərir ki, kök sar(maq) hissəsidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SARIMSAQ

  Sarmaşmaq, sarmaşıq sözləri ilə kökdaşdır. Sarmaq feilindən dolma qəlibi üzrə sarma ismi kimi yaranıb, -sa şəkilçisi meyil bildirən feil düzəldir (su-

  Полностью »
 • SARISINI UDMAQ

  Sarı sözünün bir mənası “öd” deməkdir. Sarısını udmaq “ödünü udmaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SARITALA

  Kənd adıdır, tala ismindən və sarı sifətindən əmələ gəlib. Bu qəlib üzrə yaranmış yer adları az deyil

  Полностью »
 • SARITEL

  Sarı sözü simə işarədir, tel isə ərəbcə “qızıl” deməkdir. Sinonimlər bir­ləşməsidir, “havaların ən dəyərlisi” deməkdir, (sarı siməvurdu deyirik)

  Полностью »
 • SARIYAĞIZ

  Yağız sözünün qədim mənası “bəniz” deməkdir. Söz “bənizi sarı olan” deməkdir (yağız elə “bəniz”in təhrifidir)

  Полностью »
 • SARQANIQ

  İçalat sözünün sinonimi olub, sarılmaq (bağlanmaq, əlaqəyə girmək) sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SARMAŞIQ

  Sarmaq (sarımaq) sözündəndir. Sarmaşıq ağaca və s. dolanır (sarınır). Ona görə də bu adla adlanıb. Sözün törəmə kökü sarma hissəsidir

  Полностью »
 • SARSAQ

  Farscadır, əsli sər saxte (saxta baş) kimi olub. Tərs adamlarla bağlı işlədilir. Sarsılmaq sözü ilə əlaqəsi haqqında fikir söyləyə bilmədim

  Полностью »
 • SARSILMAQ

  Sarsmaq feili “titrəmək” demək olub. Söz bununla bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SARVAN

  Fars mənşəlidir, əsli sərban kimidir. Farslar dəvəyə sar deyirlə (sər isə fars­ca “baş” deməkdir). Sarvan hərfi mənada “dəvəçi” deməkdir, indi karvanı

  Полностью »
 • SATAŞMAQ

  Anadolu türklərində sata feili “işə qarışmaq” mənasında qeydə alınıb.  -ş şəkilçisi qayıdış feil də düzəldir (dırma-ş-maq, gərnə-ş-mək, gic-i-ş-mək, d

  Полностью »
 • SATIL

  Ərəbcədir, vedrəyə oxşar qabın adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SATİN

  Parça növüdür. Çində Syuançjou şəhərində hazırlanıb və şəhərin adını daşıyıb, təhrif nəticəsində satin (el arasında: sətin) formasına düşüb

  Полностью »
 • SATLIQ

  Satlıq mal ifadəsi mövcuddur. Sat feilidir və o, -lıq şəkilçisini qəbul etməməlidir (qırxlıq, əmlik, udlaq kimi sözlərdə də bu qanun pozulub)

  Полностью »
 • SATRAP VƏ NÜVVAB

  XIX əsrə qədər nəqliyyat və rabitə vasitələri zəif inkişaf etdiyindən iri imperiyaları idarə etmək olduqca çətin idi

  Полностью »
 • SAUND-BAYT

  ing. sound – səs + ing. bite – dişlək, parça

  Полностью »
 • SAVANNA

  isp. sabana – ağacsız sahə

  Полностью »
 • SAVAŞ

  Dilimizdə sözün-savın sözü var. Həmin kəlmədə sav söz kəlməsinin sinonimi kimi işlədilib. Söz və sav tarixi baxımdan eyni kökə malikdir

  Полностью »
 • SAVAŞMAQ

  (Əsli: savlaşmaq, yəni sözləşmək) feili ilə dalaşmaq və davalaşmaq kəlmələri sinonim sözlərdir. Bunların fərqi belədir: 1

  Полностью »
 • SAY-SEÇMƏ

  Türkmən dilində say sözü “sağlam” mənasında işlədilir. Deməli, say və sağ kökdaşdır. Say-seçmə “sağlamları (igidləri) seçmək” deməkdir

  Полностью »
 • SAYAÇI

  Sarıq sözü qoyun sözünün sinonimi olub. Qoç əvəzinə, sarıq təkəsi də iş­lədilib. Sayaçı kəlməsi sarıq-çı sözünün təhrifidir

  Полностью »
 • SAYEBAN

  Farscadır, “sayə” “kölgə”, “kölgəlik” deməkdir. “Беседка” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SAYIQ

  Mənbələrdə saq sifəti var, “diqqətli” mənasında işlədilib. San feili də olub, “hör­mət etmək” mənasında işlədilib

  Полностью »
 • SAYMAQ

  Sözün ilkin kökü sa feilidir. Ruscaya считать kimi tərcümə edilib (indiki sınmaq feilinin də qədim kökü sı sözü olub), onun üzərinə -n şəkilçisi artır

  Полностью »
 • SAZ

  Farsca saxtən feilinin əsasıdır, “düzəldən”, “yaradan”, “təmir edən” deməkdir: saatsaz və s. Saz həm də çalğı alətinin adıdır (sazandə

  Полностью »
 • SAZAQ

  Sızmaq feili ilə bağlıdır (soyuq sanki iliyə sızır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SAZBƏND

  Farsca “saz bağlayan” (bənd hissəsi bəstən, yəni bağlamaq feilinin əsasıdır) deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SAZLAMAQ

  Saz farsca saxtən (düzəltmək) feilinin əsasıdır, şəkilçilər bizimdir. Saxta sözü də bununla bağlıdır

  Полностью »