Этимологический словарь азербайджанского языка

 • SFALERİT

  yun. phaleros – sürüşkən, aldadıcı

  Полностью »
 • SIÇRAMAQ

  Səkmək, səyirtmək sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SIFIR

  Ərəb sözüdür, “boşluq” deməkdir. Rus dilindəki цифра kəlməsi də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SIĞINACAQ

  Bu söz sığ (sıx) kəlməsi ilə qohumdur, “sığınmaq üçün yer” anlamını verir. Sığınc mənbələrdə ruscaya “сжатие” kimi tərcümə olunub

  Полностью »
 • SIĞINOTU

  “Rusca-azərbaycanca lüğət”də mandraqora (yunancadır) sözünün tərcüməsi verilməyib, “mandraqora” kimi açıqlanıb, amma qədim mənbələrdə bu sözün tərcümə

  Полностью »
 • SIĞIŞDIR

  Sıxışdırmaq feilinin dəyişmiş formasıdır. Sıxmaq və qısmaq feilləri səslərin yerdəyişməsi nəticəsində müxtəlif forma kəsb etmiş kəlmələrdəndir

  Полностью »
 • SILDIRIM

  Ordubadda sıldır sözü (feili) var, “uçurum” deməkdir. Kəlmə bununla bağlıdır, əsli saldırım kimi olub

  Полностью »
 • SINAQ

  Bu, sınamaq (yoxlamaq) feilindən əmələ gəlmiş sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SINMAQ

  Sözün qədim kökü sı (ломать) kəlməsi olub, -n şəkilçisi qayıdış növü düzəltmək üçün kökə əlavə edilib

  Полностью »
 • SIPA

  El arasında eşşək balasına sıpa deyirlər. Qədim mənası “iki aylıq day” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SIPIXMAQ

  1. Mənbələrdə sıp feili var və “убегать” mənasında açıqlanıb. Doluxmaq qəlibi üzrə də sıpıxmaq feili əmələ gəlib

  Полностью »
 • SIRA

  Ərəb mənşəlidir, elə buna görə də -vi şəkilçisi qəbul edərək sifətə çevrilir (sıravi əsgər və s.). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SIRĞA

  Əsli asırğa kimi olub və asmaq feilindəndir. Mənası “qulaqdan asılan” demək­dir. Onun sinonimi kimi tana/ tənə kəlməsi də var, alınma sözdür

  Полностью »
 • SIRIMAQ

  Yorğanı sırıyırlar, sırımaq “sarımaq” (bərkitmək) sözü ilə qohumdur. Bir şeyi bir adama sırıyırıq. Bu da bərkitmək (ilişdirmək) deməkdir

  Полностью »
 • SIRTIQ

  Sürtük kəlməsinin dəyişmiş formasıdır (sürtmək feilindən əmələ gəlib). Boya kimi istifadə olunan sürmə sözü də, güman ki, sürtmək feili ilə qohumdur

  Полностью »
 • SIYIQ

  Duru (horra kimi) olan şeylərə indi sıyıq deyirik. Sözün mənşəyi su kəlməsi ilə bağlıdır, el arasında cuyuq kimi də işlədilir

  Полностью »
 • SIYRIĞI

  İki mənada işlədilir: 1. İpi sıyırmaq üçün xüsusi mildən (corab iynəsinə bənzəyir) istifadə edirlər ki, həmin alətə sıyırğı deyilir

  Полностью »
 • -SIZ4

  -lı4 şəkilsinin antonimi olan -sız4 şəkilçisi dış(daş, dişarı) sözünün əsasında yaranıb: adamsız əvəzinə adamdış işlədilib

  Полностью »
 • SIZAQ

  İstidən (qızdırmadan) adamın üzü, bədəni səpir, sızaqlar əmələ gəlir. Bu, fars sözüdür, əsli suzəkdir

  Полностью »
 • SIZQA

  Sızmaq feilindən əmələ gəlmiş isimdir. Suyun az-az, yəni sızaraq axmasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SIZMAQ

  Süzmək sözü ilə qohumdur. Bağırmaq, böyürmək,bəyirmək; çağırmaq, çığırmaq tipli sözlər də daxili fleksiyanı xatırladır

  Полностью »
 • SİAL

  ing. sial

  Полностью »
 • SİBİR

  Qədim türk sözüdür. Su kəlməsi ilə qohumdur. Kalmık dilində “rütubətli, nəmli yer” mənasında indi də işlədilir

  Полностью »
 • SİBİR SÜRGÜNÜ

  1580-ci ildə, IV İvanın (Qroznı) hakimiyyəti dövründə rus macəraaxtaranı Yermak Timofeyeviç Uralı keçərək sonralar Sibir adlandırılacaq əraziləri qəsb

  Полностью »
 • SİCİM

  Çatının bir növüdür və əsli farscadır. Si hissəsi sə (üc) sözünün dəyişmiş formasıdır. Sicim üç teldən hörüldüyü üçün belə adlanıb

  Полностью »
 • SİÇAN İLİ

  Rəvayətə görə, yeni ilin gəlməsini ilk olaraq, hansı heyvan görsə, il onun adı ilə başlanmalı imiş. Buğa öz böyüklüyünə arxayın olur və düşünür ki, il

  Полностью »
 • SİÇOVUL

  Güman olunur ki, siçanlayu (siçana oxşar) sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİDDİQƏ

  Sadiq sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİDERİT

  yun. sideros – dəmir

  Полностью »
 • SİDİK

  V.Radlov bu kəlməni sutök kimi açıqlayır. Farslar piş-ab (qabaqda olan su) de­yirlər. Ruslarda моча (yaş, nəm) sözü işlədilir

  Полностью »
 • SİDR-KAFUR

  Sidr (kedr) ağac növüdür, kafur (kamfora) isə ondan alınmış yağdır: sidr yağı. Ərəb sözüdür. Dialektlərdə stir-kafir formasında işlədilir

  Полностью »
 • SİKLON

  yun. kyklon – fırlanan

  Полностью »
 • SİKLOPİK TİKİLİLƏR

  Qədim mədəniyyətlər inkişaflarının müəyyən səviyyəsinə çatdıqda nəhəng tikililər ucaltmağa başlayırdılar

  Полностью »
 • SİQLƏT

  Ərəbcə “ağırlıq” deməkdir, kökü s, q, l səslərindən ibarətdir (se ilə yazılır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİLAH

  Ərəb sözüdür, müsəlləh sözü ilə kökdaşdır. Sülh sözü bununla bağlı deyil (müxtəlif “s” ilə yazılırlar)

  Полностью »
 • SİLİKAT

  lat. silex (silicis) – çaxmaqdaşı

  Полностью »
 • SİLKMƏK

  Sil sözü “təmizlə” deməkdir, onun zəminində silik (indi bu sifət işlədilmir) sifəti yaranıb (təmiz deməkdir)

  Полностью »
 • SİLL

  isveç. syll – tir, dayaq

  Полностью »
 • SİLLƏ

  Fars sözüdür, bizdə şillə kimi də işlədilir. Əl ilə üzə və s. zərbə endirməklə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SİLOS

  İspan dilində silo sözünün cəm formasıdır. Qıcqırtma yolu ilə şirəli yem hazırlamaqdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SİLUET

  XVIII əsrdə Fransa müflisliyin astanasında dayanmışdı. Ölkə son vaxtlar elə hey müharibələr aparır, üstəlik, kral sarayının saxlanılması da baha başa

  Полностью »
 • SİLVİN

  lat. sylvius; Hollandiya həkimi və kimyaçısı F.Boenin latınlaşdırılmış adından

  Полностью »
 • SİM

  Qabaq sazın simləri bağırsaqdan, sonra isə gümüşdən hazırlanıb. Sim farsca “gümüş” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SİMA

  “Üz”, “sifət”, “zahiri görkəm” mənalarını əks etdirir, ərəbcədən alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİMBƏR

  Farsca gümüş(sim) və sinə(bər) sözlərindən əmələ gəlib; “ağ sinəli”. El arasında Sineyvər kimi də işlədilir

  Полностью »
 • SİMBİRSK

  Çənbər sözünün dəyişmiş formasıdır. Rus dilinə çuvaş dilindən keçib. Sözün əsli türk mənşəli deyil, farscadır

  Полностью »
 • SİMLƏMƏK

  Bir ehtimala görə, kökü (sim) farscadır. İltihabla bağlı mikrobun qana keçməsini bildirir. Lakin qarşıya sual çıxır: Sim sözü fars dilində “gümüş” və

  Полностью »
 • SİMSAR

  Əsli italyanca sensale kimidir, “makler” deməkdir. Bizdə məna dəyişib, qərb dialektlərində “qohum”, “yaxın adam” anlamında işlədilir

  Полностью »
 • SİMULTANLIQ

  lat. –  simultane – birgə, eyni vaxt­da

  Полностью »
 • SİMULYAKR

  lat. simulacrum – bənzəmə, ox­şama

  Полностью »