Этимологический словарь азербайджанского языка

 • SMARTMOB

  ing. smart – ağıllı +  mob – küt­lə

  Полностью »
 • SMOQ

  ing. smog, smoke – tüstü + ing. fog – duman

  Полностью »
 • SOFİ

  Alınma sözdür, “Allaha qəlbən xidmət edən; savadı olmayan, amma ağıllı-kamallı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SOFİSTİKA

  Qədim Yunanıstanda vətəndaşlar arasında münaqişə yarananda işə andlılar məhkəməsində baxılırdı. Münsifləri hər hansı bir tərəfə çəkmək üçün natiqlik i

  Полностью »
 • SOĞAN

  Bu sözün sinonimi qucğundu kəlməsi olub. Quc “обнимать” deməkdir. Quc­ğundu “qucaqlaşmış” mənasını əks etdirir

  Полностью »
 • SOĞANÇA

  Soğanı yağda qızartmaqla üstünə su töküb çörək doğrayır və dadlı xörək əldə edirlər. Sözün mənası “soğanla bişən” deməkdir (soğanı çox olur)

  Полностью »
 • SOĞULMAQ

  Soğ feili “qurumaq” deməkdir. Soğ sifət kimi də işlədilir (soğ pendiri...), meyvə soyulur, heyvan soğulur, çiçək soluxur və s

  Полностью »
 • SOXMAQ

  Sıxmaq, qısmaq, kəsmək kimi sözlərlə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SOXULCAN

  Mənbələrdə soğul feili “torpağa girmək” kimi açıqlanıb. Soxulcan “torpağa girən” deməkdir və böcəyin adı həmin feil zəminində əmələ gəlib

  Полностью »
 • SOKPAPPET

  ing. sock puppet – ələ taxılmış corabdan kukla

  Полностью »
 • SOKRAT İSTEHZASI

  Afinalı filosof Sokrat heç bir zaman fikirlərini qələmə almadığından onun haqqında bildiklərimizi tələbələrinin yazdıqlarından əldə edirik

  Полностью »
 • SOQAR

  “Buynuzu olmayan” deməkdir. “Tüksüz” mənasında da işlədilib. Sakar (qaşqa) sözü ilə qohum ola bilər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SOLÇULAR

  İqtidarla müxalifətdə olan və liberal mövqe tutan partiya və s. belə adlanır. Radikal müxalifətdə olanlara sağçılar deyirlər

  Полностью »
 • SOLFATARLAR

  ital. solfatara < solfo – kükürd

  Полностью »
 • SOLİFLÜKSİYA

  lat. solum – torpaq + lat. fluctio – axın

  Полностью »
 • SOLON

  E.ə. VII əsrin sonlarında Afina tənəzzül və iqtisadi böhran dövrünü yaşayırdı. Ticarətin rolu getdikcə artır, kənd təsərrüfatı isə mövqelərini itirird

  Полностью »
 • SOLUXMAQ

  Soğulmaq feili ilə kökdaşdır. Soğul –“qurumaq”dır (сохнуть), solux isə “qurumağa doğru gedən proses”dir (высыхать)

  Полностью »
 • SONA

  Bunun əsl mənası “çöl ördəyi”, yəni “qu” deməkdir. Poeziyada gözəllik sim­vo­ludur. Uzunboğaz, yaşılbaş sona daha gözəl olur

  Полностью »
 • SONCUQLA

  Dilimizdə sonc sözü yoxdur, bəs soncuq necə yaranıb? Bu, sancmaq kəlməsinin təhrifidir. Söz sancaqlamaq (yəni sancmaq) kimi olub, sonra soncuq­la­maq

  Полностью »
 • SONRA

  Həm də qoşma funksiyasında işlədilən bu zərfin kökü son sözüdür. -ra hissəsi isə yer kəlməsinin şəkilçiləşmiş formasıdır: söz sonyer kimi olub, zaman

  Полностью »
 • SONSUZ

  Əsli soysuz kimi olub və digər türk dillərində indi də belə işlədilir. Məsələn, qaqauz dilində soysuz kəlməsi var və ruscaya “безродный”, “неродовитый

  Полностью »
 • SONUC

  Kəlmə mürəkkəb söz olub və son, uc sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SONULAMAQ

  Bəzi dialektlərdə işi vaxtında görməmək, sonraya saxlamaq (xüsu­sən, evlənmə ilə bağlı) sonulamaq adlanır

  Полностью »
 • SOPKA

  slav. sopka – kiçik dağ, təpə

  Полностью »
 • SORĞU

  Sormaq feili ilə bağlıdır, həcəmət (ərəbcədir), badkeş (farscadır), qansoran sözünün sinonimi olub. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SORMAQ

  Soğur, sağur, soğ formaları da mövcud olub, “içmək”, “sorub çıxarmaq, qu­rutmaq” mənalarını əks etdirib

  Полностью »
 • SOVXA

  Ölünün paltarına sovxa(sahibsiz) deyirlər. Ərəb mənşəlidir: sovb - ərəbcə “paltar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SOVKA

  Rus dilindəki сова (bayquş) sözündəndir. Sovka formaca yapalağın başına oxşayır (yapalaqbaş işlətmək lazımdır)

  Полностью »
 • SOYMAQ

  Heyvanın dərisini, ağacın qabığını və s. soyuruq. Bir vaxtlar dəri, qabıq yerinə soyuntu (sıyıntı) sözünü işlətmişik

  Полностью »
 • SOYUQ

  Su kəlməsi ilə bağlıdır. Bəzi dillərdə suuq kimi işlədilir. “Temperaturun aşağı enərək su temperaturuna yaxınlaşması, uyğunlaşması” deməkdir

  Полностью »
 • SOYUQ MÜHARİBƏ

  Aralarında münaqişə olan insanlar bir-birinə ziyan vurmaq istəyirlər.  Həmin adamlar bu ziyanı açıq dava-dalaş zamanı və ya bir-birinin üzünə gülərək

  Полностью »
 • SOYUTMA

  Kartofu, yumurtanı... soyutma bişirmək –nə deməkdir? Suya atırsan, qaynayır, vəssəlam. Soyutma sözü suya atma kəlməsinin azca dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • SÖYLƏMƏK

  Söz kəlməsi ilə kökdaşdır. Söymək sözü də söylə və söz kəlmələri ilə qo­humdur. Söz söyləmək və söz demək ifadələri sinonimdir

  Полностью »
 • SÖYMƏK

  Söyləmək kəlməsi ilə qohumdur, “söz”lə əlaqəsi var. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SÖYÜD

  Qabaqlar bu söz “ağac” mənasını əks etdirirmiş, tal kəlməsi isə indiki “söyüd” anlamında işlədilmişdir

  Полностью »
 • SPELEOLOGİYA

  yun. spelaion – mağara + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • SPİÇRAYTER

  ing. speech – nitq, çıxış + ing. writer – yazıçı, yazar

  Полностью »
 • SPİLİT

  yun. spilos – ləkə, xal

  Полностью »
 • SPLİT

  ing. split – bölmə

  Полностью »
 • SPODUMEN

  yun. spodumenos – külə çevrilmiş

  Полностью »
 • SPOT

  ing. spot – yer, ləkə

  Полностью »
 • SPREDİNQ

  ing. spreading; spread – çəkib uzatmaq, genəltmək

  Полностью »
 • SRAĞAGÜN

  Türk dillərində bu söz müxtəlif formada işlədilir: burunku gün (tuva di­lində), üçüncü gün (tatar), ötöqün, ötenqen (qaqauz)

  Полностью »
 • STADİON

  Yunanlar öz idman yarışları ilə tanınırdılar. Bunlardan ən görkəmlisi isə dörd ildən bir keçirilən Olimpiya oyunları idi

  Полностью »
 • STALAKTİT

  yun. stalaktos – damcı-damcı sızılmış

  Полностью »
 • STALAQMİT

  yun. stalagma – damcı

  Полностью »
 • STANNİN

  lat. stannum – qalay

  Полностью »
 • STAUROLİT

  yun. stauros – xaç + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • STENOQRAM

  yun. stenos – sıx + yun. gram­ma – yazılı işarə

  Полностью »
 • STEREO...

  yun. stereos – bərk, həcmli

  Полностью »