Этимологический словарь азербайджанского языка

 • SEDİMENTOGENEZ

  lat. sedimentum – çökmə + yun. genesis – mənşə

  Полностью »
 • SEKRESİYA

  lat. secretio – ayrılma

  Полностью »
 • SEL

  1. ər. sayl – gur axın 2. Bəziləri ərəb dilindən alınma hesab edilir. Məncə, su, islanmaq, sıyıq sözləri ilə kökdaşdır və bizdən ərəblərə keçərək form

  Полностью »
 • SELENOQRAFİYA

  yun. selene – Ay + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • SELFİ

  ing. selfie – öz-özünü

  Полностью »
 • SELİK

  Selikli qişa ifadəsi var. Buradakı selik sözü ilə su, sel kəlmələri eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SELİNTİ

  Sel isimdir -inti şəkilçisi isə isimlərə artırılmır. Güman edirəm ki, söz selinti yox, sellənti (tullantı qəlibi üzrə) kimi olub, sonra dəyişmələrə mə

  Полностью »
 • SELVA

  port. selvas – meşə

  Полностью »
 • SEM DAYI

  ABŞ ilə Kanada arasında 1812-ci ildə baş verən müharibəsi zamanı  Nyu-York ştatının şimalında dayanan qoşun üçün əti Troy şəhərindən keçməklə gətirird

  Полностью »
 • SEMESTR

  Latınca altı (sex), ay (mensis) sözlərindən əmələ gəlib, “yarımillik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SEMİNARİYA

  Rus dilindəki семена (toxum) sözü ilə qohumdur, latınca “şitillik” deməkdir, toxum əkilən yerdir. Məşğələ növü kimi burada bilik toxumu əkilir

  Полностью »
 • SENATOR

  Qədim zamanlarda qəbilə başçısı məsləhət almaq üçün qəbilənin ən qocaman üzvlərinə müraciət edərdi. Bu da olduqca təbii idi, çünki onlar daha təcrübəl

  Полностью »
 • SENDVİÇ

  İngiltərənin ən uzaq cənub-şərq sahillərində Sendviç şəhəri yerləşir. Vaxtilə bura vacib ticarət limanı və hərbi-dəniz bazası olub, amma XVI əsrdə lim

  Полностью »
 • SENOCOĞRAFİYA

  yun. koinos – ümumi + yun. geo – Yer + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Полностью »
 • SENSASİYAÇILIQ

  fr. sensation < lat. sensus – duyğu, hiss

  Полностью »
 • SENZOR

  İdarəetmənin ən əsas elementlərindən biri vergi yığımıdır: o, səmərəli və mümkün qədər ədalətli olmalıdır

  Полностью »
 • SEPİOLİT

  yun. sepia – mürəkkəbböcəyi + yun. lithos – daş; mürəkkəbböcəyinin – sepiyanın məsaməli əhəngli skeletinə oxşadığından belə adlandırılmışdır

  Полностью »
 • SERDOLİK

  yun. sardonyx, sardion

  Полностью »
 • SERİSİT

  lat. sericus – ipək kimi

  Полностью »
 • SERPENTİN

  lat. serpens – ilan; bəzi serpentinlərin rəngi bəzən ilan qabığını xatırladır

  Полностью »
 • SERUSSİT

  lat. cerussa – ağ boyaq

  Полностью »
 • SEVİL

  Sevmək feilinin məchul növüdür, isimləşmiş və qız adı kimi yayılmışdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SEVİNC

  Bu, sevmək feilindən əmələ gəlib. Gülünc qəlibi üzrə yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SEYFƏL

  İkinci hissəsi ixtisar olunmuş sözlərdəndir: seyfəlmülk. Seyf “qılınc” deməkdir, əl isə artikldır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SEYFƏLİ

  Ərəbcədir, “Əlinin qılıncı” deməkdir, “təpərli” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SEYFƏLMÜLK

  Ərəbcə “mülkün (şahlığın) qılıncı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SEYFİ

  Mənası ərəbcə “yaya məxsus” deməkdir. Seyf “yay”dır, səfi (qadın adı olduqda Səfiyyə) isə başqa sözdür, “saf (təmiz)” deməkdir

  Полностью »
 • SEYFULLA(H)

  Ərəbcədir, hərfi mənası “Allahın qılıncı” deməkdir. Ad kimi “Allah yolunda qılınc işlədən” mənasını verir

  Полностью »
 • SEYFUR

  Çox bahalı ipək parça növünün adıdır. Ehtimal ki, Səfurə sözü də bununla qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SEYİZ

  Alınma sözdür, türk aləmində erkəc deyilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SEYRAĞİB

  Bax: seyrəqib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SEYRAN

  Ərəbcədir, seyr (gəzinti) sözü ilə qohumdur, onun cəm formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SEYRƏK

  Bu sözün qədim forması sedrək kimi olub, Birinci hecada d-y əvəzlənməsi baş verib. Kökü seyrə (sedrə) feilidir və “редеть” mənasını əks etdirib

  Полностью »
 • SEYRƏQİB

  Əsli səg (farsca: it) və rəqib (ərəbcə: düşmən) kəlmələri ilə bağlıdır, hərfi mənası “itxasiyyətli düşmən” deməkdir

  Полностью »
 • SEYSMOQRAF

  yun. seismos – titrəmə + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Полностью »
 • SEYSMOLOGİYA

  yun. seismos – titrəmə + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • SEYSMOMETRİYA

  yun. seismos – titrəmə + yun. metreo – ölçürəm

  Полностью »
 • SEYŞLƏR

  fr. seiche – batma

  Полностью »
 • SEYVAN

  Farscadır, əsli “sayəban”dır, sayə “kölgə” deməkdir, ban bizdəki -lı şəkilçisinə uyğun gəlir: nigah-ban, sar-ban

  Полностью »
 • SƏBA

  Ərəbcə “səhər mehi”, “gənc” anlamlarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SƏBAHƏDDİN

  Ərəbcə “dinin sabahı” (gələcəyi) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SƏBİNƏ

  İtaliyada Roma şəhərinin tərkibində Səbinə tayfası olub. Sözün mənası “Səbinədən olan qız” (müq. et: Mədinə, Bağdad, Yəmən və s

  Полностью »
 • SƏBRİ-QƏRAR

  Ərəbcədir, sinonimlər birləşməsidir (qərar sözünün “səbir” mənası var). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SƏBZƏLİ

  Səbz farsca “yaşıl”, “göy” deməkdir (səbzə - yaşıllıq). Yaşıl həm də cavanlıq əlamətidir. Deməli, Səbzəli “cavan Əli”, “Əlinin cavanlığı”deməkdir

  Полностью »
 • SƏDƏF

  Dəniz böcəyinin adıdır, ərəb sözüdür. Qədim düşüncəyə görə, dənizə ildırımlı yağış yağanda sədəf dürrə (inciyə) hamilə olur, ildırımsız yağanda isə şə

  Полностью »
 • SƏDƏQƏ

  Ərəbcədir, danışıq dilində sadağa kimi də işlədilir. “Dilənçiyə verilən pay” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SƏDRƏDDİN

  Ərəbcə “dinin önündə gedən, başçı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SƏFA

  Səfi” kimi də işlədilir, ərəbcə “təmiz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SƏFALƏT

  Ərəbcə səfil sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SƏFƏR

  Qəməri təqvimlə ikinci ayın adıdır. Məhərrəm, Rəcəb, Şaban, Ramazan adları da ayların adı ilə bağlıdır

  Полностью »