Этимологический словарь азербайджанского языка

 • SU

  Vaxtilə yul (bulaq, arx), yulaq (çay, su), kölər (su yığılan yer), yelpir, yelpək (мо­чить), çoqra (кипеть), çoqrama yul (isti su), ol ton (yaş paltar

  Полностью »
 • SUADAĞ

  Bu, suvat, su (suat kimi də işlədilir) sözü ilə qohumdur, əsli suvadaq kimi­dir. Kəl­mə suv-a-maq, suv-a-t-maq və höyüş (sulu) yerə bəzi dialektlərdə

  Полностью »
 • SUAL

  Ərəbcədir, cəm forması “soalat”dır. Tuva dilində bu sözün yerinə aytırıq (ay “danışmaq” deməkdir) işlədirlər

  Полностью »
 • SUB...

  lat. sub – alt, yan

  Полностью »
 • SUBAY

  Müasir dilimizdə “ərgən” (evlənməmiş, cavan) mənasında işlədilir. Anadolu türklərində “zabit” anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • SUBDUKSİYA

  lat. sub – alt, yan + lat. ductio – keçirmə

  Полностью »
 • SUBLİMASİYA

  lat. sublimatio – yüksəlmə, qalxma

  Полностью »
 • SUBURBANİZASİYA

  ing. suburb – şəhərətrafı

  Полностью »
 • SUCA

  Aşıq Dilqəmin bir şeirində deyilir: Belin nazik, qəddin suca, uzun gül... Suca ilanın qəddi-qamət baxımından çox gözəl olan növünə aiddir

  Полностью »
 • SUCUQ

  Bir mənası, ümumiyyətlə, “bağırsaq”, ikinci mənası isə “içi dolu bağırsaq” de­­məkdir. İshal olan adamlara sucuqlayan deyiblər (“bağırsağı boşaltmaq”

  Полностью »
 • SUDUR

  Su sözü ilə bağlıdır, suluqlanan sözü ilə sinonimdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SUFFOZİYA

  lat. suffosio – altını oyma

  Полностью »
 • SUFİ

  Yunanca suf sözü “yun əba” deməkdir. Sufilər də yun əba geyiniblər, söz də buradandır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SUĞRA

  Ərəbcə “kiçik” deməkdir. Ələsgər (Əli-Əsgər) “kiçik Əli” kimi dərk olunur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SUİ-İSTİFADƏ

  Dilimizdə sui-qəsd, sui-istifadə kimi kəlmələr var. Sui sözünün mə­na­sı ərəbcə “pis”, “zərərli” deməkdir

  Полностью »
 • SUİ-QƏSD

  Sui ərəbcə “pis” mənasını verən kəlmədir. Qəsd isə məqsəd sözü ilə qohumdur. “Pis niyyətlə, məqsədlə görülən iş” mənasında işlədilir

  Полностью »
 • SUKKULENT

  lat. succulentus – şirəli

  Полностью »
 • SUKSESSİYA

  lat. succesio – irsilik

  Полностью »
 • SULİDDİN

  Ərəbcə üsul və din (üsulidin) sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SULTAN

  Ərəbcə “hakimiyyət” mənasını verən sözdür. Səltənət isə onun cəmidir. Qadın adı kimi Sultanım sözü də var (Xan-ım, Bəy-im qəlibi üzrə yaranıb)

  Полностью »
 • SULUQ

  Su sözü ilə bağlıdır. Qabarcıq yaranır və içi su (maye) ilə dolu olur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SUMKA

  Alınma sözdür, bizdə yancığ(yancu, yancaq, yanlıq) sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SUNAMİ

  yap. tsunami – dalğa

  Полностью »
 • SUPERVAYZER

  ing. supervisor – müşahidə edən

  Полностью »
 • SURQUC

  Mənbələrdə surqaç və sürgəc kimi verilib və belə şərh olunub: “soyuq silahların dəstəyinə sürtülən qətran”

  Полностью »
 • SUSAMAQ

  -sa şəkilçisi adlardan deziderativ (latınca: arzu, meyil) mənalı feillər yaradır və -si4, -sa2, və s

  Полностью »
 • SUVAQ

  Suv (indiki su) ismindən yaş-a-maq qəlibi üzrə suv-a-maq feili əmələ gəlib, qədimdə iki mənada işlədilib: 1

  Полностью »
 • SUVARMAQ

  Bəzən bu kəlmənin mənşəyini su və vermək sözləri ilə əlaqələn­dir­məyə üstünlük veririk, amma mənbələrdə söz suvğar kimi qeydə alınıb

  Полностью »
 • SUVAT

  Çaydan su götürmək və heyvanı sulamaq üçün olan yerə indi suvat deyirik. Sözün kökü suvdur (suyun qədim forması suv olub), bəs  -at nə şəkilçisidir? Q

  Полностью »
 • SUVERENLİK

  fr. souverainete – ali hakimiyyət

  Полностью »
 • SU(YU)

  Bir suyu əmisinə çəkib deyirik. Burada, əslində, su yox, soy sözü olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SÜBHAN

  Ərəbcə “tərif” deməkdir. Allahın epitetlərindən biridir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SÜD

  Su, süd kəlmələri eyni kökə malikdir. Yelin yerinə celin işlədilib. Celin də “su” de­məkdir, “südlük”dür

  Полностью »
 • SÜDGƏR

  “Südə oxşayan” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SÜDLƏYƏN

  Acı və süd kimi ağ şirəsi olan bitkidir. Şirəsi südə oxşadığından bu cür ad­lanıb. Rus dilində də belədir: ona молочай deyirlər

  Полностью »
 • SÜDLÜ-SÜMƏN

  Çalınmış qatıq tam tutmamışsa, ona südlü-sümən deyirlər. Dilimiz­də yaxşı yetişməmiş qarğıdalı, taxıl sünbülü və s

  Полностью »
 • SÜFRƏ

  Ərəbcədir, “yemək stolu” deməkdir, bizdə “dəsmal” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SÜLEYMAN

  Yəhudi dilində Solomon kimidir, e.ə. 965-928-ci illərdə İsrailın hökm­darı olmuş şəxsin adıdır. “Sülh tərəfdarı”, “dinc” deməkdir

  Полностью »
 • SÜLEYMANBALIĞI

  Ruslar buna лосось deyirlər. Şamayka sözü “şaha layiq balıq” kimi başa düşülə bilər. Süleyman balığı da “Süleyman peyğəmbərə layiq olan balıq” deməkdi

  Полностью »
 • SÜLƏNMƏK

  Kökü su sözü ilə bağlıdır, ilkin mənası “hər tərəfə meyil göstərmək”, “su kimi hər tərəfə axmaq” demək olub

  Полностью »
 • SÜMSÜNMƏK

  Sümsürük sözü (bəzi dialektlərdə burun sözünün sinonimi olan mısmırıq kəlməsi mövcuddur) mənbələrdə “burun suyu” kimi açıqlanıb

  Полностью »
 • SÜMÜK

  Sümürmək sözü ilə qohumdur, “içi (iliyi) sümürmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SÜMÜRMƏK

  Mənaca sormaq, yağlanmaq, piylənmək, hopmaq,öpmək kəlmələri ilə yaxındır. Mənbələrdə sümür sözü “əmmək”, “sormaq” kimi açıqlanıb

  Полностью »
 • SÜNBÜL

  Ərəbcədən alınma sözdür. Bizdə başaq işlədilib. Başaq isə kəsməklə bağlıdır, “kəsilən yer” deməkdir. Bir vaxt oraq sözü də baş (baştar) sözü ilə ifadə

  Полностью »
 • SÜPÜRGƏ

  Bəzi türk dillərində (məsələn, qaqauz dilində) sıbıdılma (отбросы), sıbıt­ma (выбрасывать) sözləri var

  Полностью »
 • SÜPÜRLƏMƏK

  Söz süpürmək feili ilə qohumdur, səpələmək qəlibi üzrə süpürələ­mək kəlməsi yaranıb, sonra təhriflə bağlı süpürlə şəklini kəsb edib

  Полностью »
 • SÜRƏKLİ

  Kökü sürmək (davam etmək) feili ilə bağlıdır, kəsək qəlibi üzrə sürək, on­dan da sürəkli sözü əmələ gəlib

  Полностью »
 • SÜRƏYYA

  Ərəbcədir, əsli Sorəyya kimidir, həm qadın, həm də Ülkər ulduzunun ad­larından biridir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SÜRMƏ

  Alınma söz hesab edirlər. Əslində, sürtmək feili ilə qohumdur və xalis türk sö­­züdür. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SÜRMƏK

  Mənalarından biri “itələmək”, “hərəkət etdirmək” deməkdir. Buğa inəyi sürür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »