Этимологический словарь азербайджанского языка

 • SİAL

  ing. sial

  Полностью »
 • SİBİR

  Qədim türk sözüdür. Su kəlməsi ilə qohumdur. Kalmık dilində “rütubətli, nəmli yer” mənasında indi də işlədilir

  Полностью »
 • SİBİR SÜRGÜNÜ

  1580-ci ildə, IV İvanın (Qroznı) hakimiyyəti dövründə rus macəraaxtaranı Yermak Timofeyeviç Uralı keçərək sonralar Sibir adlandırılacaq əraziləri qəsb

  Полностью »
 • SİCİM

  Çatının bir növüdür və əsli farscadır. Si hissəsi sə (üc) sözünün dəyişmiş formasıdır. Sicim üç teldən hörüldüyü üçün belə adlanıb

  Полностью »
 • SİÇAN İLİ

  Rəvayətə görə, yeni ilin gəlməsini ilk olaraq, hansı heyvan görsə, il onun adı ilə başlanmalı imiş. Buğa öz böyüklüyünə arxayın olur və düşünür ki, il

  Полностью »
 • SİÇOVUL

  Güman olunur ki, siçanlayu (siçana oxşar) sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİDDİQƏ

  Sadiq sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİDERİT

  yun. sideros – dəmir

  Полностью »
 • SİDİK

  V.Radlov bu kəlməni sutök kimi açıqlayır. Farslar piş-ab (qabaqda olan su) de­yirlər. Ruslarda моча (yaş, nəm) sözü işlədilir

  Полностью »
 • SİDR-KAFUR

  Sidr (kedr) ağac növüdür, kafur (kamfora) isə ondan alınmış yağdır: sidr yağı. Ərəb sözüdür. Dialektlərdə stir-kafir formasında işlədilir

  Полностью »
 • SİKLON

  yun. kyklon – fırlanan

  Полностью »
 • SİKLOPİK TİKİLİLƏR

  Qədim mədəniyyətlər inkişaflarının müəyyən səviyyəsinə çatdıqda nəhəng tikililər ucaltmağa başlayırdılar

  Полностью »
 • SİQLƏT

  Ərəbcə “ağırlıq” deməkdir, kökü s, q, l səslərindən ibarətdir (se ilə yazılır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİLAH

  Ərəb sözüdür, müsəlləh sözü ilə kökdaşdır. Sülh sözü bununla bağlı deyil (müxtəlif “s” ilə yazılırlar)

  Полностью »
 • SİLİKAT

  lat. silex (silicis) – çaxmaqdaşı

  Полностью »
 • SİLKMƏK

  Sil sözü “təmizlə” deməkdir, onun zəminində silik (indi bu sifət işlədilmir) sifəti yaranıb (təmiz deməkdir)

  Полностью »
 • SİLL

  isveç. syll – tir, dayaq

  Полностью »
 • SİLLƏ

  Fars sözüdür, bizdə şillə kimi də işlədilir. Əl ilə üzə və s. zərbə endirməklə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SİLOS

  İspan dilində silo sözünün cəm formasıdır. Qıcqırtma yolu ilə şirəli yem hazırlamaqdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SİLUET

  XVIII əsrdə Fransa müflisliyin astanasında dayanmışdı. Ölkə son vaxtlar elə hey müharibələr aparır, üstəlik, kral sarayının saxlanılması da baha başa

  Полностью »
 • SİLVİN

  lat. sylvius; Hollandiya həkimi və kimyaçısı F.Boenin latınlaşdırılmış adından

  Полностью »
 • SİM

  Qabaq sazın simləri bağırsaqdan, sonra isə gümüşdən hazırlanıb. Sim farsca “gümüş” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SİMA

  “Üz”, “sifət”, “zahiri görkəm” mənalarını əks etdirir, ərəbcədən alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİMBƏR

  Farsca gümüş(sim) və sinə(bər) sözlərindən əmələ gəlib; “ağ sinəli”. El arasında Sineyvər kimi də işlədilir

  Полностью »
 • SİMBİRSK

  Çənbər sözünün dəyişmiş formasıdır. Rus dilinə çuvaş dilindən keçib. Sözün əsli türk mənşəli deyil, farscadır

  Полностью »
 • SİMLƏMƏK

  Bir ehtimala görə, kökü (sim) farscadır. İltihabla bağlı mikrobun qana keçməsini bildirir. Lakin qarşıya sual çıxır: Sim sözü fars dilində “gümüş” və

  Полностью »
 • SİMSAR

  Əsli italyanca sensale kimidir, “makler” deməkdir. Bizdə məna dəyişib, qərb dialektlərində “qohum”, “yaxın adam” anlamında işlədilir

  Полностью »
 • SİMULTANLIQ

  lat. –  simultane – birgə, eyni vaxt­da

  Полностью »
 • SİMULYAKR

  lat. simulacrum – bənzəmə, ox­şama

  Полностью »
 • SİMURQ

  Quş adıdır, fars mənşəlidir. Murğ (morğ) farsca quş deməkdir. Onlar yara­sa­ya şirmorğ (südü olan quş, yəni məməli heyvan) deyirlər

  Полностью »
 • SİNEKLİZ

  yun. syn – birlikdə + yun. enklisis – əyilmə

  Полностью »
 • SİNEKOLOGİYA

  yun. syn – birlikdə + yun. oikos – məkan, ev + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • SİNƏBƏND

  Yəhərin geri sürüşməməsi üçün aşağıdan tapqıra, yuxarıdan qaltağa (bu hissə haça olur) bağlanan qayışa deyirlər

  Полностью »
 • SİNƏGÜLÜ

  Farscadır, “broşka”nın mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİNƏK

  Bit yumurtası (sirkə) böyüdükdə sinək adlanır. Milçəyə də sinək deyilib. Sağır n ilə yazılır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SİNƏKLİK

  Milçəyi öldürmək üçün olan şallağın adı olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİNİK

  Təxminən e.ə. 400-cü ildə Antisfen adlı yunan filosofu həyatı ləyaqətlə yaşamağın var-dövlət içində yaşamaqdan üstün olduğunu, sərvət və cah-calalın i

  Полностью »
 • SİNİRMƏK

  Kök sinməkdir (həzm olunur), -ir şəkilçisi təsirli feil düzəldib (həzm etmək). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİNKLİNAL

  yun. synklino – əyilirəm

  Полностью »
 • SİNKLİNORİUM

  yun. synklino – əyilirəm + yun. oros – dağ

  Полностью »
 • SİNONİM

  Yunanca “eyniadlı” deməkdir. Anadoluda buna anlamdaş, omonimə isə səsdaş deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİNOV GETMƏK

  “Çinşünas” mənasında sinoloq sözü işlədilir. Apelsin sözü “Çin al­ma­sı” deməkdir, yəni çin əvəzinə, sin sözünün işlədilmə halları var

  Полностью »
 • SİNTOİZM

  yap. sinto – ilahların yolu

  Полностью »
 • SİONİZM

  İsaiyanın hakimiyyəti dövründə (e.ə. 638–609-cu illər) bütün siyasi və dini hakimiyyət Yerusəlimdə (Qüds) cəmləşmişdi

  Полностью »
 • SİR-SİFƏT

  İkinci hissə ərəbcədən alınmadır. Bəs sir? Bir neçə versiya mümkündür: 1. Söz çör-çöp qəlibi üzrə yaranıb

  Полностью »
 • SİRACƏDDİN

  Sirac ərəbcə “lampa”, “şam” deməkdir. Söz “dinin şamı” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİRDAŞ

  Ərəb (sir) və türk (daş) dillərinə mənsub hissələrdən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİRİNC

  Zirinc kimi də işlədilir, alınma sözdür, bizdə ona keçitikanı deyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SİRKAN

  Tikanlı ot növüdür, tikan kəlməsi ilə qohumdur, əsli sır-tikan (yanları tikanlı) kimi olub. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SİRKƏ

  Bit yumurtasıdır, bir qədər böyüdükdə sinək adlanır. Sirkənin iki dırnaq arasına alıb sıxdıqda partıltı səsi verir, (sirkə kimi part eləyir), adı da b

  Полностью »