Этимологический словарь азербайджанского языка

 • SRAĞAGÜN

  Türk dillərində bu söz müxtəlif formada işlədilir: burunku gün (tuva di­lində), üçüncü gün (tatar), ötöqün, ötenqen (qaqauz)

  Полностью »
 • STADİON

  Yunanlar öz idman yarışları ilə tanınırdılar. Bunlardan ən görkəmlisi isə dörd ildən bir keçirilən Olimpiya oyunları idi

  Полностью »
 • STALAKTİT

  yun. stalaktos – damcı-damcı sızılmış

  Полностью »
 • STALAQMİT

  yun. stalagma – damcı

  Полностью »
 • STANNİN

  lat. stannum – qalay

  Полностью »
 • STAUROLİT

  yun. stauros – xaç + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • STENOQRAM

  yun. stenos – sıx + yun. gram­ma – yazılı işarə

  Полностью »
 • STEREO...

  yun. stereos – bərk, həcmli

  Полностью »
 • STEREOFONİYA

  yun. stereos – bərk, həcmli + yun. phone – səs

  Полностью »
 • STƏKAN

  Bəzi türk dillərində tustakan, tostakan kimi işlədilir və “piyalə”, “badə” an­lam­larını əks etdirir

  Полностью »
 • STƏND BAY

  ing. stand by – kənarda dayanmaq, hazır olmaq

  Полностью »
 • STƏNDAP

  ing. stand up – dayaq, dayanıqlı

  Полностью »
 • STİLİST

  lat. stilus – üslub

  Полностью »
 • STOİK

  E.ə. təxminən 300-cü ildə Kiprdən Afinaya cavan bir oğlan gəlir. Məlum olduğu kimi, o dövrlər Afina fəlsəfi düşüncələrin mərkəzi idi

  Полностью »
 • STRATİQRAFİYA

  lat. stratum – lay, döşəmə + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • STRATOPAUZA

  lat. stratum – lay, döşəmə + lat. pausa – dayanacaq, son

  Полностью »
 • STRATOSFER

  lat. stratum – lay, döşəmə + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • STRATOVULKAN

  lat. stratum – lay, döşəmə + lat. Vulcanus – qədim romalılarda od və dəmirçilik tanrısı

  Полностью »
 • STUL

  Alınma sözdür, bizdə oturğac sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SU

  Vaxtilə yul (bulaq, arx), yulaq (çay, su), kölər (su yığılan yer), yelpir, yelpək (мо­чить), çoqra (кипеть), çoqrama yul (isti su), ol ton (yaş paltar

  Полностью »
 • SUADAĞ

  Bu, suvat, su (suat kimi də işlədilir) sözü ilə qohumdur, əsli suvadaq kimi­dir. Kəl­mə suv-a-maq, suv-a-t-maq və höyüş (sulu) yerə bəzi dialektlərdə

  Полностью »
 • SUAL

  Ərəbcədir, cəm forması “soalat”dır. Tuva dilində bu sözün yerinə aytırıq (ay “danışmaq” deməkdir) işlədirlər

  Полностью »
 • SUB...

  lat. sub – alt, yan

  Полностью »
 • SUBAY

  Müasir dilimizdə “ərgən” (evlənməmiş, cavan) mənasında işlədilir. Anadolu türklərində “zabit” anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • SUBDUKSİYA

  lat. sub – alt, yan + lat. ductio – keçirmə

  Полностью »
 • SUBLİMASİYA

  lat. sublimatio – yüksəlmə, qalxma

  Полностью »
 • SUBURBANİZASİYA

  ing. suburb – şəhərətrafı

  Полностью »
 • SUCA

  Aşıq Dilqəmin bir şeirində deyilir: Belin nazik, qəddin suca, uzun gül... Suca ilanın qəddi-qamət baxımından çox gözəl olan növünə aiddir

  Полностью »
 • SUCUQ

  Bir mənası, ümumiyyətlə, “bağırsaq”, ikinci mənası isə “içi dolu bağırsaq” de­­məkdir. İshal olan adamlara sucuqlayan deyiblər (“bağırsağı boşaltmaq”

  Полностью »
 • SUDUR

  Su sözü ilə bağlıdır, suluqlanan sözü ilə sinonimdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SUFFOZİYA

  lat. suffosio – altını oyma

  Полностью »
 • SUFİ

  Yunanca suf sözü “yun əba” deməkdir. Sufilər də yun əba geyiniblər, söz də buradandır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • SUĞRA

  Ərəbcə “kiçik” deməkdir. Ələsgər (Əli-Əsgər) “kiçik Əli” kimi dərk olunur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SUİ-İSTİFADƏ

  Dilimizdə sui-qəsd, sui-istifadə kimi kəlmələr var. Sui sözünün mə­na­sı ərəbcə “pis”, “zərərli” deməkdir

  Полностью »
 • SUİ-QƏSD

  Sui ərəbcə “pis” mənasını verən kəlmədir. Qəsd isə məqsəd sözü ilə qohumdur. “Pis niyyətlə, məqsədlə görülən iş” mənasında işlədilir

  Полностью »
 • SUKKULENT

  lat. succulentus – şirəli

  Полностью »
 • SUKSESSİYA

  lat. succesio – irsilik

  Полностью »
 • SULİDDİN

  Ərəbcə üsul və din (üsulidin) sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SULTAN

  Ərəbcə “hakimiyyət” mənasını verən sözdür. Səltənət isə onun cəmidir. Qadın adı kimi Sultanım sözü də var (Xan-ım, Bəy-im qəlibi üzrə yaranıb)

  Полностью »
 • SULUQ

  Su sözü ilə bağlıdır. Qabarcıq yaranır və içi su (maye) ilə dolu olur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SUMKA

  Alınma sözdür, bizdə yancığ(yancu, yancaq, yanlıq) sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • SUNAMİ

  yap. tsunami – dalğa

  Полностью »
 • SUPERVAYZER

  ing. supervisor – müşahidə edən

  Полностью »
 • SURQUC

  Mənbələrdə surqaç və sürgəc kimi verilib və belə şərh olunub: “soyuq silahların dəstəyinə sürtülən qətran”

  Полностью »
 • SUSAMAQ

  -sa şəkilçisi adlardan deziderativ (latınca: arzu, meyil) mənalı feillər yaradır və -si4, -sa2, və s

  Полностью »
 • SUVAQ

  Suv (indiki su) ismindən yaş-a-maq qəlibi üzrə suv-a-maq feili əmələ gəlib, qədimdə iki mənada işlədilib: 1

  Полностью »
 • SUVARMAQ

  Bəzən bu kəlmənin mənşəyini su və vermək sözləri ilə əlaqələn­dir­məyə üstünlük veririk, amma mənbələrdə söz suvğar kimi qeydə alınıb

  Полностью »
 • SUVAT

  Çaydan su götürmək və heyvanı sulamaq üçün olan yerə indi suvat deyirik. Sözün kökü suvdur (suyun qədim forması suv olub), bəs  -at nə şəkilçisidir? Q

  Полностью »
 • SUVERENLİK

  fr. souverainete – ali hakimiyyət

  Полностью »
 • SU(YU)

  Bir suyu əmisinə çəkib deyirik. Burada, əslində, su yox, soy sözü olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »